DataViewRowState Výčet

Definice

Popisuje verzi dat ve DataRow.Describes the version of data in a DataRow.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class DataViewRowState
[System.Flags]
public enum DataViewRowState
type DataViewRowState = 
Public Enum DataViewRowState
Dědičnost
DataViewRowState
Atributy

Pole

Added 4

Nový řádek.A new row.

CurrentRows 22

Aktuální řádky včetně nezměněných, nových a upravených řádků.Current rows including unchanged, new, and modified rows. Ve výchozím nastavení je DataViewRowState nastavená na CurrentRows.By default, DataViewRowState is set to CurrentRows.

Deleted 8

Odstraněný řádek.A deleted row.

ModifiedCurrent 16

Aktuální verze původních dat, která byla upravena (viz ModifiedOriginal).A current version of original data that has been modified (see ModifiedOriginal).

ModifiedOriginal 32

Původní verze dat, která byla upravena.The original version of the data that was modified. (I když data se od doby, kdy byla upravena, jsou k dispozici jako ModifiedCurrent).(Although the data has since been modified, it is available as ModifiedCurrent).

None 0

ŽádnéNone.

OriginalRows 42

Původní řádky, včetně nezměněných a odstraněných řádků.Original rows including unchanged and deleted rows.

Unchanged 2

Nezměněný řádek.An unchanged row.

Příklady

V následujícím příkladu je DataTable vytvořen s jedním sloupcem.In the following example DataTable is created with a single column. Data se změní a RowStateFilter DataView se nastaví tak, aby se v závislosti na DataViewRowStatezobrazovaly různé sady řádků.The data is changed, and the RowStateFilter of the DataView is set to display different row sets, depending on the DataViewRowState.

static private void DemonstrateRowState()
{
  // Create a DataTable with one column.
  DataTable dataTable = new DataTable("dataTable");
  DataColumn dataColumn = new DataColumn("dataColumn");
  dataTable.Columns.Add(dataColumn);

  // Add ten rows.
  DataRow dataRow;
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {
    dataRow = dataTable.NewRow();
    dataRow["dataColumn"] = "item " + i;
    dataTable.Rows.Add(dataRow);
  }
  dataTable.AcceptChanges();

  // Create a DataView with the table.
  DataView dataView = new DataView(dataTable);

  // Change one row's value:
  dataTable.Rows[1]["dataColumn"] = "Hello";

  // Add one row:
  dataRow = dataTable.NewRow();
  dataRow["dataColumn"] = "World";
  dataTable.Rows.Add(dataRow);

  // Set the RowStateFilter to display only added and modified rows.
  dataView.RowStateFilter = DataViewRowState.Added
    | DataViewRowState.ModifiedCurrent;

  // Print those rows. Output = "Hello" "World";
  PrintView(dataView, "ModifiedCurrent and Added");

  // Set filter to display on originals of modified rows.
  dataView.RowStateFilter = DataViewRowState.ModifiedOriginal;
  PrintView(dataView, "ModifiedOriginal");

  // Delete three rows.
  dataTable.Rows[1].Delete();
  dataTable.Rows[2].Delete();
  dataTable.Rows[3].Delete();

  // Set the RowStateFilter to display only Added and modified rows.
  dataView.RowStateFilter = DataViewRowState.Deleted;
  PrintView(dataView, "Deleted");

  //Set filter to display only current.
  dataView.RowStateFilter = DataViewRowState.CurrentRows;
  PrintView(dataView, "Current");

  // Set filter to display only unchanged rows.
  dataView.RowStateFilter = DataViewRowState.Unchanged;
  PrintView(dataView, "Unchanged");

  // Set filter to display only original rows.
  dataView.RowStateFilter = DataViewRowState.OriginalRows;
  PrintView(dataView, "OriginalRows");
}

static private void PrintView(DataView dataView, string label)
{
  Console.WriteLine("\n" + label);
  for (int i = 0; i < dataView.Count; i++)
  {
    Console.WriteLine(dataView[i]["dataColumn"]);
  }
}
Private Sub DemonstrateRowState()
  Dim i As Integer

  ' Create a DataTable with one column.
  Dim dataTable As New DataTable("dataTable")
  Dim dataColumn As New DataColumn("dataColumn")
  dataTable.Columns.Add(dataColumn)

  ' Add ten rows.
  Dim dataRow As DataRow
  For i = 0 To 9
    dataRow = dataTable.NewRow()
    dataRow("dataColumn") = "item " + i.ToString()
    dataTable.Rows.Add(dataRow)
  Next i
  dataTable.AcceptChanges()

  ' Create a DataView with the table.
  Dim dataView As New DataView(dataTable)

  ' Change one row's value:
  dataTable.Rows(1)("dataColumn") = "Hello"

  ' Add one row:
  dataRow = dataTable.NewRow()
  dataRow("dataColumn") = "World"
  dataTable.Rows.Add(dataRow)

  ' Set the RowStateFilter to display only Added and modified rows.
  dataView.RowStateFilter = _
  DataViewRowState.Added Or DataViewRowState.ModifiedCurrent

  ' Print those rows. Output = "Hello" "World";
  PrintView(dataView, "ModifiedCurrent and Added")

  ' Set filter to display on originals of modified rows.
  dataView.RowStateFilter = DataViewRowState.ModifiedOriginal
  PrintView(dataView, "ModifiedOriginal")

  ' Delete three rows.
  dataTable.Rows(1).Delete()
  dataTable.Rows(2).Delete()
  dataTable.Rows(3).Delete()

  ' Set the RowStateFilter to display only Added and modified rows.
  dataView.RowStateFilter = DataViewRowState.Deleted
  PrintView(dataView, "Deleted")

  'Set filter to display only current.
  dataView.RowStateFilter = DataViewRowState.CurrentRows
  PrintView(dataView, "Current")

  ' Set filter to display only unchanged rows.
  dataView.RowStateFilter = DataViewRowState.Unchanged
  PrintView(dataView, "Unchanged")

  ' Set filter to display only original rows.
  dataView.RowStateFilter = DataViewRowState.OriginalRows
  PrintView(dataView, "OriginalRows")
End Sub

Private Sub PrintView(ByVal dataView As DataView, ByVal label As String)
  Console.WriteLine(ControlChars.Cr + label)
  Dim i As Integer
  For i = 0 To dataView.Count - 1
    Console.WriteLine(dataView(i)("dataColumn"))
  Next i
End Sub

Poznámky

Hodnoty DataViewRowState slouží k načtení konkrétní verze dat z DataRownebo k určení, které verze existují.The DataViewRowState values are used either to retrieve a particular version of data from a DataRow, or to determine what versions exist.

Nastavením vlastnosti RowStateFilter DataView určete, která verze nebo verze dat chcete zobrazit.Set the RowStateFilter property of the DataView to specify which version or versions of data you want to view.

K získání více než jedné verze můžete použít logický operátor nebo s hodnotami.You can use the Boolean operator Or with the values to get more than one version.

DataTable používá DataViewRowState v metodě Select.The DataTable uses DataViewRowState in the Select method.

Platí pro

Viz také