EvaluateException Třída

Definice

Představuje výjimku, která je vyvolána, pokud nelze vyhodnotit vlastnost Expression DataColumn.Represents the exception that is thrown when the Expression property of a DataColumn cannot be evaluated.

public ref class EvaluateException : System::Data::InvalidExpressionException
public class EvaluateException : System.Data.InvalidExpressionException
[System.Serializable]
public class EvaluateException : System.Data.InvalidExpressionException
type EvaluateException = class
    inherit InvalidExpressionException
Public Class EvaluateException
Inherits InvalidExpressionException
Dědičnost
Atributy

Konstruktory

EvaluateException()

Inicializuje novou instanci třídy EvaluateException třídy.Initializes a new instance of the EvaluateException class.

EvaluateException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci třídy EvaluateException pomocí SerializationInfo a StreamingContext.Initializes a new instance of the EvaluateException class with the SerializationInfo and the StreamingContext.

EvaluateException(String)

Inicializuje novou instanci třídy EvaluateException se zadaným řetězcem.Initializes a new instance of the EvaluateException class with the specified string.

EvaluateException(String, Exception)

Inicializuje novou instanci třídy EvaluateException třídy pomocí zadané chybové zprávy a odkazu na vnitřní výjimku, která je příčinou této výjimky.Initializes a new instance of the EvaluateException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Vlastnosti

Data

Získá kolekci párů klíč/hodnota, které poskytují další uživatelsky definované informace o výjimce.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Zděděno od Exception)
HelpLink

Získá nebo nastaví odkaz na soubor s nápovědě spojený s touto výjimkou.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Zděděno od Exception)
HResult

Získá nebo nastaví hodnotu HRESULT, kódované číselné hodnoty, která je přiřazena konkrétní výjimce.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Zděděno od Exception)
InnerException

Získá instanci Exception, která způsobila aktuální výjimku.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Zděděno od Exception)
Message

Získá zprávu s popisem aktuální výjimky.Gets a message that describes the current exception.

(Zděděno od Exception)
Source

Získá nebo nastaví název aplikace nebo objektu, který způsobuje chybu.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Zděděno od Exception)
StackTrace

Načte řetězcovou reprezentaci okamžitých snímků v zásobníku volání.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Zděděno od Exception)
TargetSite

Získá metodu, která vyvolá aktuální výjimku.Gets the method that throws the current exception.

(Zděděno od Exception)

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetBaseException()

Při přepsání v odvozené třídě vrátí Exception, který je hlavní příčinou jedné nebo více následných výjimek.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Zděděno od Exception)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Při přepsání v odvozené třídě nastaví SerializationInfo s informacemi o výjimce.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Zděděno od Exception)
GetType()

Získá typ modulu runtime aktuální instance.Gets the runtime type of the current instance.

(Zděděno od Exception)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální výjimky.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Zděděno od Exception)

Události

SerializeObjectState

Nastane, pokud je serializovaná výjimka pro vytvoření objektu stavu výjimky, který obsahuje Serializovaná data o výjimce.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Zděděno od Exception)

Platí pro