FillErrorEventArgs.Continue Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli se má pokračovat v operaci Fill bez ohledu na chybu.Gets or sets a value indicating whether to continue the fill operation despite the error.

public:
 property bool Continue { bool get(); void set(bool value); };
public bool Continue { get; set; }
member this.Continue : bool with get, set
Public Property Continue As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud by měla operace Fill pokračovat; v opačném případě false .true if the fill operation should continue; otherwise, false.

Platí pro