FillErrorEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje FillError událost.Represents the method that will handle the FillError event.

public delegate void FillErrorEventHandler(System::Object ^ sender, FillErrorEventArgs ^ e);
public delegate void FillErrorEventHandler(object sender, FillErrorEventArgs e);
type FillErrorEventHandler = delegate of obj * FillErrorEventArgs -> unit
Public Delegate Sub FillErrorEventHandler(sender As Object, e As FillErrorEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
FillErrorEventArgs

Obsahující FillErrorEventArgs data události.The FillErrorEventArgs that contains the event data.

Dědičnost
FillErrorEventHandler

Poznámky

Při vytváření FillErrorEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create a FillErrorEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o delegátech obslužných rutin událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about event handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro