IDataParameter.DbType Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví DbType parametru.Gets or sets the DbType of the parameter.

public:
 property System::Data::DbType DbType { System::Data::DbType get(); void set(System::Data::DbType value); };
public System.Data.DbType DbType { get; set; }
member this.DbType : System.Data.DbType with get, set
Public Property DbType As DbType

Hodnota vlastnosti

Jedna z hodnot DbType.One of the DbType values. Výchozí hodnota je String.The default is String.

Výjimky

Vlastnost nebyla nastavena na platný DbType.The property was not set to a valid DbType.

Poznámky

PrvDbType (kde Prv představuje předponu specifickou pro konkrétního poskytovatele) a DbType jsou propojeny.The PrvDbType (where Prv represents the provider-specific prefix) and DbType are linked. Proto nastavení DbType změní PrvDbType na podporující PrvDbType.Therefore, setting the DbType changes the PrvDbType to a supporting PrvDbType.

Seznam podporovaných datových typů najdete v příslušném členu PrvDbType zprostředkovatele dat .NET Framework.For a list of the supported data types, see the appropriate .NET Framework data provider PrvDbType member. Další informace naleznete v tématu parametry DataAdapter.For more information, see DataAdapter Parameters.

Platí pro