IDbDataParameter.Scale Vlastnost

Definice

Určuje měřítko číselných parametrů.Indicates the scale of numeric parameters.

public:
 property System::Byte Scale { System::Byte get(); void set(System::Byte value); };
public byte Scale { get; set; }
member this.Scale : byte with get, set
Public Property Scale As Byte

Hodnota vlastnosti

Počet desetinných míst, na která jsou překládány Value.The number of decimal places to which Value is resolved. Výchozí hodnota je 0.The default is 0.

Platí pro