IDbDataParameter Rozhraní

Definice

Používá Návrháři dat Visual Basic .NET k vyjádření parametru pro objekt příkazu a volitelně i mapování na DataSet sloupce.Used by the Visual Basic .NET Data Designers to represent a parameter to a Command object, and optionally, its mapping to DataSet columns.

public interface class IDbDataParameter : System::Data::IDataParameter
public interface IDbDataParameter : System.Data.IDataParameter
type IDbDataParameter = interface
    interface IDataParameter
Public Interface IDbDataParameter
Implements IDataParameter
Odvozené
Implementuje

Vlastnosti

DbType

Získá nebo nastaví DbType parametru.Gets or sets the DbType of the parameter.

(Zděděno od IDataParameter)
Direction

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli je parametr zadaný jako parametr, který vrací hodnotu jenom pro výstup, obousměrný typ nebo uloženou proceduru.Gets or sets a value indicating whether the parameter is input-only, output-only, bidirectional, or a stored procedure return value parameter.

(Zděděno od IDataParameter)
IsNullable

Načte hodnotu, která označuje, jestli parametr přijímá hodnoty null.Gets a value indicating whether the parameter accepts null values.

(Zděděno od IDataParameter)
ParameterName

Získá nebo nastaví název IDataParameter.Gets or sets the name of the IDataParameter.

(Zděděno od IDataParameter)
Precision

Určuje přesnost číselných parametrů.Indicates the precision of numeric parameters.

Scale

Určuje měřítko číselných parametrů.Indicates the scale of numeric parameters.

Size

Velikost parametruThe size of the parameter.

SourceColumn

Získá nebo nastaví název zdrojového sloupce, který je namapován na DataSet a slouží k načtení nebo vrácení Value.Gets or sets the name of the source column that is mapped to the DataSet and used for loading or returning the Value.

(Zděděno od IDataParameter)
SourceVersion

Získá nebo nastaví DataRowVersion, který se má použít při načítání Value.Gets or sets the DataRowVersion to use when loading Value.

(Zděděno od IDataParameter)
Value

Získá nebo nastaví hodnotu parametru.Gets or sets the value of the parameter.

(Zděděno od IDataParameter)

Platí pro