IsolationLevel Výčet

Definice

Určuje chování zamykání transakcí pro připojení.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class IsolationLevel
public enum IsolationLevel
[System.Flags]
public enum IsolationLevel
type IsolationLevel = 
[<System.Flags>]
type IsolationLevel = 
Public Enum IsolationLevel
Dědičnost
IsolationLevel
Atributy

Pole

Chaos 16

Nevyřízené změny od vysoce izolovaných transakcí nelze přepsat.

ReadCommitted 4096

Sdílené zámky se uchová v době, kdy se data čtou, aby se zabránilo nečtení, ale data je možné před koncem transakce změnit, což vede k neopakovatelným čtením nebo sytým datům.

ReadUncommitted 256

Je možné nečtené čtení, což znamená, že nejsou vystaveny žádné sdílené zámky a že nejsou ctíny žádné výhradní zámky.

RepeatableRead 65536

Zámky se umisťuje na všechna data použitá v dotazu, což brání ostatním uživatelům v aktualizaci dat. Zabraňuje neopakovatelným čtením, ale řádky řádků jsou stále možné.

Serializable 1048576

Zámek rozsahu je umístěn na , brání ostatním uživatelům v aktualizaci nebo vkládání řádků do datové sady, dokud DataSet transakce není dokončena.

Snapshot 16777216

Omezuje blokování tím, že ukládá verzi dat, kterou může jedna aplikace číst, zatímco jiná upravuje stejná data. Označuje, že z jedné transakce se změny provedené v jiných transakcích zobrazí, i když znovu zadáte dotaz.

Unspecified -1

Používá se jiná úroveň izolace, než je zadaná úroveň, ale nelze ji určit.

Příklady

Tato aplikace ukazuje, jak použít v IsolationLevel DbTransaction . Ukázka předvede, které z následujících chování je povoleno na různých úrovních izolace:

 • Nečtená čtení.

 • Neopakovatelná čtení.

 • Přízraky.

Tato aplikace se spustí na následujících úrovních izolace:

 • Readuncommitted

 • Readcommitted

 • Repeatableread

 • Serializovatelný

 • Snímek

Třída ThreadReadThreads ukazuje, zda konkrétní transakce umožňuje chování Funkce Read. Pokud transakce umožňuje chování, vlákna budou fungovat v následujícím pořadí:

 • V prvním vlákně vyberte products(All).

 • Do druhého vlákna vložte nový produkt.

 • Potvrďte transakci ve druhém vlákně.

 • Znovu vyberte produkty.

 • Potvrďte transakci v prvním vlákně.

Pokud transakce umožňuje chování, dvě operace Select získáte různé výsledky.

Třída NonrepeatableReadThreads ukazuje, zda konkrétní transakce umožňuje chování nonrepeatable čtení. Pokud transakce umožňuje chování, vlákna budou fungovat v následujícím pořadí:

 • V prvním vlákně vyberte product(ProductId=1).

 • Ve druhém vlákně aktualizujte hodnotu Quantity(ProductId=1).

 • Potvrďte transakci ve druhém vlákně.

 • Znovu vyberte produkt.

 • Potvrďte transakci v prvním vlákně.

Pokud transakce umožňuje chování, dvě operace Select získáte různé výsledky.

Třída ExchangeValuesThreads ukazuje rozdíl mezi transakcí Serializable a Snapshot. Pro Serializovatelné transakce budou vlákna pracovat v následujícím pořadí:

 • V prvním vlákně získejte hodnotu Price of product(ProductId=2) a uložte ji do proměnné .

 • V prvním vlákně aktualizujte price of product(ProductId=1) s cenou produktu(ProductId=2).

 • Potvrďte transakci v prvním vlákně.

 • Ve druhém vlákně získejte hodnotu Price of product(ProductId=1) a uložte ji do proměnné .

 • Ve druhém vlákně aktualizujte price of product(ProductId=2) s cenou produktu(ProductId=1).

 • Potvrďte transakci ve druhém vlákně.

Hodnoty Price(ProductId=1 a ProductId=2) jsou teď stejné jako původní cena produktu (ProductId=2).

Pro transakci snímku budou vlákna fungovat v následujícím pořadí:

 • V prvním vlákně získejte hodnotu Price of product(ProductId=2) a uložte ji do proměnné .

 • V prvním vlákně aktualizujte price of product(ProductId=1) s cenou produktu(ProductId=2).

 • Ve druhém vlákně získejte ze snímku hodnotu Price of product(ProductId=1) a uložte ji do proměnné .

 • Ve druhém vlákně aktualizujte price of product(ProductId=2) s cenou produktu(ProductId=1).

 • Potvrďte transakci ve druhém vlákně.

 • Potvrďte transakci v prvním vlákně.

Nyní vyměňte cenu produktů (ProductId=1 a ProductId=2).

Třída DirtyReadThreads ukazuje, zda konkrétní transakce umožňuje chování Dirty Read. Pokud transakce umožňuje chování, vlákna budou fungovat v následujícím pořadí:

 • V prvním vlákně zahajte transakci a přidejte hodnotu Quantity(ProductId=1).

 • Ve druhém vlákně si přečtěte hodnotu Quantity a znovu ji přidejte.

 • Potvrďte transakci ve druhém vlákně.

 • Vrácení transakce zpět v prvním vlákně.

Pokud transakce toto chování umožňuje, hodnota Quantity se přidá dvakrát.

using System;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace CSDataIsolationLevel {

  // Use the delegate to call the different threads.
  public delegate void AsyncAccessDatabase(String connString, IsolationLevel level);

  static class DirtyReadThreads {
   public static void DirtyReadFirstThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the DirtyReadFirstThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          Update dbo.Products set Quantity=Quantity+100 where ProductId=1;
          WaitFor Delay '00:00:06';";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "DirtyReadFirst")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;
         command.ExecuteNonQuery();
        }

        if (tran != null)
         tran.Rollback();
      }
     }

     Console.WriteLine("Exit from the DirtyReadFirstThread.....");
   }

   public static void DirtyReadSecondThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the DirtyReadSecondThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          WaitFor Delay '00:00:03';

          Declare @qty int;
          select @qty=Quantity from dbo.Products where ProductId=1;

          Update dbo.Products set Quantity=@qty+100 where ProductId=1;";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "DirtyReadSecond")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;
         command.ExecuteNonQuery();
        }
        tran.Commit();
      }
     }

     Console.WriteLine("Exit from the DirtyReadSecondThread.....");
   }
  }

  static class NonrepeatableReadThreads {
   public static void NonrepeatableReadFirstThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the NonrepeatableReadFirstThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          Select ProductId,ProductName,Quantity,Price
          from dbo.Products
          where ProductId=1

          WaitFor Delay '00:00:06';

          Select ProductId,ProductName,Quantity,Price
          from dbo.Products
          where ProductId=1";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "NonrepeatableReadFirst")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;

         using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) {
           Boolean isFirstReader = true;
           do {
            Console.WriteLine("It's the result of {0} read:", isFirstReader ? "first" : "second");
            TransactionIsolationLevels.DisplayData(reader);
            isFirstReader = !isFirstReader;
           } while (reader.NextResult() && !isFirstReader);
         }
        }

        tran.Commit();
      }
     }

     Console.WriteLine("Exit from the NonrepeatableReadFirstThread.....");
   }

   public static void NonrepeatableReadSecondThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the NonrepeatableReadSecondThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          WaitFor Delay '00:00:03';

          Update dbo.Products set Quantity=Quantity+100 where ProductId=1;";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "NonrepeatableReadSecond")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;
         command.ExecuteNonQuery();
        }
        tran.Commit();
      }
     }

     Console.WriteLine("Exit from the NonrepeatableReadSecondThread.....");
   }
  }

  static class PhantomReadThreads {
   public static void PhantomReadFirstThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the PhantomReadFirstThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          Select ProductId,ProductName,Quantity,Price
          from dbo.Products

          WaitFor Delay '00:00:06';

          Select ProductId,ProductName,Quantity,Price
          from dbo.Products";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "PhantomReadFirst")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;

         using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) {
           Boolean isFirstReader = true;
           do {
            Console.WriteLine("It's the result of {0} read:", isFirstReader ? "first" : "second");

            TransactionIsolationLevels.DisplayData(reader);

            isFirstReader = !isFirstReader;
           } while (reader.NextResult() && !isFirstReader);
         }
        }

        tran.Commit();
      }
     }
     Console.WriteLine("Exit from the PhantomReadFirstThread.....");
   }

   public static void PhantomReadSecondThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the PhantomReadSecondThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          WaitFor Delay '00:00:03';

          INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price])
          VALUES (N'White Bike', 843, 1349.00)";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "PhantomReadSecond")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;
         command.ExecuteNonQuery();
        }
        tran.Commit();
      }
     }

     Console.WriteLine("Exit from the PhantomReadSecondThread.....");
   }
  }

  // Demonstrates if the specific transaction allows the following behaviors:
  // 1. Dirty reads;
  // 2. Non-repeatable reads;
  // 3. Phantoms.
  static class TransactionIsolationLevels {
   public static void DemonstrateIsolationLevel(String connString, IsolationLevel level) {
     // Before connect the database, recreate the table.
     OperateDatabase.CreateTable(connString);
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, DirtyReadThreads.DirtyReadFirstThread, DirtyReadThreads.DirtyReadSecondThread);
     DisplayData(connString);
     Console.WriteLine();

     OperateDatabase.CreateTable(connString);
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, NonrepeatableReadThreads.NonrepeatableReadFirstThread, NonrepeatableReadThreads.NonrepeatableReadSecondThread);
     Console.WriteLine();

     OperateDatabase.CreateTable(connString);
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, PhantomReadThreads.PhantomReadFirstThread, PhantomReadThreads.PhantomReadSecondThread);
     Console.WriteLine();
   }

   // Demonstrates if the specific transaction allows the specific behaviors.
   public static void DemonstrateIsolationLevel(String connString, IsolationLevel level,
     AsyncAccessDatabase firstThread, AsyncAccessDatabase secondThread) {
     Task[] tasks ={
              Task.Factory.StartNew(()=>firstThread(connString, level)),
              Task.Factory.StartNew(()=>secondThread(connString, level))
            };

     Task.WaitAll(tasks);
   }

   static class ExchangeValuesThreads {
     public static void ExchangeValuesFirstThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
      Console.WriteLine("Begin the ExchangeValuesFirstThread.....");

      using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
        String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          Declare @price money;
          select @price=Price from dbo.Products where ProductId=2;

          Update dbo.Products set Price=@price where ProductId=1;

          WaitFor Delay '00:00:06'; ";

        conn.Open();
        using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "ExchangeValuesFirst")) {

         using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
           command.Transaction = tran;
           command.ExecuteNonQuery();
         }

         tran.Commit();
        }
      }

      Console.WriteLine("Exit from the ExchangeValuesFirstThread.....");
     }

     public static void ExchangeValuesSecondThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
      Console.WriteLine("Begin the ExchangeValuesSecondThread.....");

      using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
        String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          WaitFor Delay '00:00:03';

          Declare @price money;
          select @price=Price from dbo.Products where ProductId=1;

          Update dbo.Products set Price=@price where ProductId=2;";

        conn.Open();

        using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "ExchangeValuesSecond")) {
         using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
           command.Transaction = tran;
           command.ExecuteNonQuery();
         }
         tran.Commit();
        }
      }

      Console.WriteLine("Exit from the ExchangeValuesSecondThread.....");
     }
   }

   // Demonstrates the difference between the Serializable and Snapshot transaction
   public static void DemonstrateBetweenSnapshotAndSerializable(String connString) {
     OperateDatabase.CreateTable(connString);

     Console.WriteLine("Exchange Vaules in the Snapshot transaction:");
     DemonstrateIsolationLevel(connString, IsolationLevel.Snapshot,
       ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesFirstThread,
       ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesSecondThread);
     DisplayData(connString);
     Console.WriteLine();

     Console.WriteLine("Cannot Exchange Vaules in the Serializable transaction:");
     OperateDatabase.CreateTable(connString);
     DemonstrateIsolationLevel(connString, IsolationLevel.Serializable,
       ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesFirstThread,
       ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesSecondThread);
     DisplayData(connString);
   }

   public static void DisplayData(String connString) {
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          Select ProductId,ProductName,Quantity,Price
          from dbo.Products";

      conn.Open();

      using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
        using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) {
         DisplayData(reader);
        }
      }
     }
   }

   public static void DisplayData(SqlDataReader reader) {
     Boolean isFirst = true;

     while (reader.Read()) {
      if (isFirst) {
        isFirst = false;

        for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
         Console.Write("{0,-12}  ", reader.GetName(i));
        Console.WriteLine();
      }

      for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
        Console.Write("{0,-12}  ", reader[i]);
      Console.WriteLine();
     }
   }
  }

  // This class includes database operations. If there's no database 'DbDataIsolationLevel', create the database.
  static class OperateDatabase {
   public static Boolean CreateDatabase(String connString) {
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {
      String cmdText = @"Use Master;

                   if Db_Id('DbDataIsolationLevel') is null
                   create Database [DbDataIsolationLevel];";

      using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
        conn.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
      }

      Console.WriteLine("Create the Database 'DbDataIsolationLevel'");
     }

     return true;
   }

   // If there's no table [dbo].[Products] in DbDataIsolationLevel, create the table; or recreate it.
   public static Boolean CreateTable(String connString) {
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel

                  if Object_ID('[dbo].[Products]') is not null
                  drop table [dbo].[Products]

                  Create Table [dbo].[Products]
                  (
                  [ProductId] int IDENTITY(1,1) primary key,
                  [ProductName] NVarchar(100) not null,
                  [Quantity] int null,
                  [Price] money null
                  )";

      using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
        conn.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
      }
     }

     return InsertRows(connString);
   }

   // Insert some rows into [dbo].[Products] table.
   public static Boolean InsertRows(String connString) {
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel

          INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Blue Bike', 365,1075.00)
          INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Red Bike', 159, 1299.00)
          INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Black Bike', 638, 1159.00)";

      using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
        conn.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
      }
     }
     return true;
   }

   // Turn on or off 'ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION'
   public static Boolean SetSnapshot(String connString, Boolean isOpen) {
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {
      String cmdText = null;

      if (isOpen)
        cmdText = @"ALTER DATABASE DbDataIsolationLevel SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON";
      else
        cmdText = @"ALTER DATABASE DbDataIsolationLevel SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF";

      using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
        conn.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
      }
     }

     return true;
   }
  }
  class Program {
   static void Main(string[] args) {
     String connString = "Data Source=(local);Initial Catalog=master;Integrated Security=True;Asynchronous Processing=true;";

     OperateDatabase.CreateDatabase(connString);
     Console.WriteLine();

     Console.WriteLine("Demonstrate the ReadUncommitted transaction: ");
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString,
       System.Data.IsolationLevel.ReadUncommitted);
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

     Console.WriteLine("Demonstrate the ReadCommitted transaction: ");
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString,
       System.Data.IsolationLevel.ReadCommitted);
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

     Console.WriteLine("Demonstrate the RepeatableRead transaction: ");
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString,
       System.Data.IsolationLevel.RepeatableRead);
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

     Console.WriteLine("Demonstrate the Serializable transaction: ");
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString,
       System.Data.IsolationLevel.Serializable);
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

     Console.WriteLine("Demonstrate the Snapshot transaction: ");
     OperateDatabase.SetSnapshot(connString, true);
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString,
       System.Data.IsolationLevel.Snapshot);
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

     Console.WriteLine("Demonstrate the difference between the Snapshot and Serializable transactions:");
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateBetweenSnapshotAndSerializable(connString);
     OperateDatabase.SetSnapshot(connString, false);
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data
Imports System.Threading
Imports System.Threading.Tasks

Namespace CSDataIsolationLevel

  ' Use the delegate to call the different threads.
  Public Delegate Sub AsyncAccessDatabase(connString As [String], level As IsolationLevel)

  NotInheritable Class DirtyReadThreads
   Private Sub New()
   End Sub
   Public Shared Sub DirtyReadFirstThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the DirtyReadFirstThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Update dbo.Products set Quantity=Quantity+100 where ProductId=1;" & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:06';"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "DirtyReadFirst")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran
         command.ExecuteNonQuery()
        End Using

        If tran IsNot Nothing Then
         tran.Rollback()
        End If
      End Using
     End Using

     Console.WriteLine("Exit from the DirtyReadFirstThread.....")
   End Sub

   Public Shared Sub DirtyReadSecondThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the DirtyReadSecondThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:03'; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Declare @qty int;" & vbCr & vbLf &
        "select @qty=Quantity from dbo.Products where ProductId=1;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Update dbo.Products set Quantity=@qty+100 where ProductId=1;"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "DirtyReadSecond")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran
         command.ExecuteNonQuery()
        End Using
        tran.Commit()
      End Using
     End Using

     Console.WriteLine("Exit from the DirtyReadSecondThread.....")
   End Sub
  End Class


  NotInheritable Class NonrepeatableReadThreads
   Private Sub New()
   End Sub
   Public Shared Sub NonrepeatableReadFirstThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the NonrepeatableReadFirstThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Select ProductId,ProductName,Quantity,Price" & vbCr & vbLf &
        "from dbo.Products" & vbCr & vbLf &
        "where ProductId=1" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:06';" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Select ProductId,ProductName,Quantity,Price" & vbCr & vbLf &
        "from dbo.Products" & vbCr & vbLf &
        "where ProductId=1"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "NonrepeatableReadFirst")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran

         Using reader As SqlDataReader = command.ExecuteReader()
           Dim isFirstReader As [Boolean] = True
           Do
            Console.WriteLine("It's the result of {0} read:", If(isFirstReader, "first", "second"))
            TransactionIsolationLevels.DisplayData(reader)
            isFirstReader = Not isFirstReader
           Loop While reader.NextResult() AndAlso Not isFirstReader
         End Using
        End Using

        tran.Commit()
      End Using
     End Using

     Console.WriteLine("Exit from the NonrepeatableReadFirstThread.....")
   End Sub

   Public Shared Sub NonrepeatableReadSecondThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the NonrepeatableReadSecondThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:03'; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Update dbo.Products set Quantity=Quantity+100 where ProductId=1;"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "NonrepeatableReadSecond")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran
         command.ExecuteNonQuery()
        End Using
        tran.Commit()
      End Using
     End Using

     Console.WriteLine("Exit from the NonrepeatableReadSecondThread.....")
   End Sub
  End Class


  NotInheritable Class PhantomReadThreads
   Private Sub New()
   End Sub
   Public Shared Sub PhantomReadFirstThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the PhantomReadFirstThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Select ProductId,ProductName,Quantity,Price" & vbCr & vbLf &
        "from dbo.Products" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:06';" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Select ProductId,ProductName,Quantity,Price" & vbCr & vbLf &
        "from dbo.Products"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "PhantomReadFirst")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran

         Using reader As SqlDataReader = command.ExecuteReader()
           Dim isFirstReader As [Boolean] = True
           Do
            Console.WriteLine("It's the result of {0} read:", If(isFirstReader, "first", "second"))

            TransactionIsolationLevels.DisplayData(reader)

            isFirstReader = Not isFirstReader
           Loop While reader.NextResult() AndAlso Not isFirstReader
         End Using
        End Using

        tran.Commit()
      End Using
     End Using
     Console.WriteLine("Exit from the PhantomReadFirstThread.....")
   End Sub

   Public Shared Sub PhantomReadSecondThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the PhantomReadSecondThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:03'; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) " & vbCr & vbLf &
        "VALUES (N'White Bike', 843, 1349.00)"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "PhantomReadSecond")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran
         command.ExecuteNonQuery()
        End Using
        tran.Commit()
      End Using
     End Using

     Console.WriteLine("Exit from the PhantomReadSecondThread.....")
   End Sub
  End Class


  ' Demonstrates if the specific transaction allows the following behaviors:
  ' 1. Dirty reads;
  ' 2. Non-repeatable reads;
  ' 3. Phantoms.
  NotInheritable Class TransactionIsolationLevels
   Private Sub New()
   End Sub
   Public Shared Sub DemonstrateIsolationLevel(connString As [String], level As IsolationLevel)
     ' Before connect the database, recreate the table.
     OperateDatabase.CreateTable(connString)
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, AddressOf DirtyReadThreads.DirtyReadFirstThread, AddressOf DirtyReadThreads.DirtyReadSecondThread)
     DisplayData(connString)
     Console.WriteLine()

     OperateDatabase.CreateTable(connString)
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, AddressOf NonrepeatableReadThreads.NonrepeatableReadFirstThread, AddressOf NonrepeatableReadThreads.NonrepeatableReadSecondThread)
     Console.WriteLine()

     OperateDatabase.CreateTable(connString)
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, AddressOf PhantomReadThreads.PhantomReadFirstThread, AddressOf PhantomReadThreads.PhantomReadSecondThread)
     Console.WriteLine()
   End Sub

   ' Demonstrates if the specific transaction allows the specific behaviors.
   Public Shared Sub DemonstrateIsolationLevel(connString As [String], level As IsolationLevel, firstThread As AsyncAccessDatabase, secondThread As AsyncAccessDatabase)
     ' Dim tasks As Task() = {Task.Factory.StartNew(Function() firstThread(connString, level)), Task.Factory.StartNew(Function() secondThread(connString, level))}

     Dim tasks() As Task = {
             Task.Factory.StartNew(Sub() firstThread(connString, level)),
             Task.Factory.StartNew(Sub() secondThread(connString, level))
                    }

     Task.WaitAll(tasks)
   End Sub

   Private NotInheritable Class ExchangeValuesThreads
     Private Sub New()
     End Sub
     Public Shared Sub ExchangeValuesFirstThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
      Console.WriteLine("Begin the ExchangeValuesFirstThread.....")

      Using conn As New SqlConnection(connStrig)
        Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "Declare @price money;" & vbCr & vbLf &
          "select @price=Price from dbo.Products where ProductId=2;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "Update dbo.Products set Price=@price where ProductId=1;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "WaitFor Delay '00:00:06'; "

        conn.Open()
        Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "ExchangeValuesFirst")

         Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
           command.Transaction = tran
           command.ExecuteNonQuery()
         End Using

         tran.Commit()
        End Using
      End Using

      Console.WriteLine("Exit from the ExchangeValuesFirstThread.....")
     End Sub

     Public Shared Sub ExchangeValuesSecondThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
      Console.WriteLine("Begin the ExchangeValuesSecondThread.....")

      Using conn As New SqlConnection(connStrig)
        Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "WaitFor Delay '00:00:03'; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "Declare @price money;" & vbCr & vbLf &
          "select @price=Price from dbo.Products where ProductId=1;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "Update dbo.Products set Price=@price where ProductId=2;"

        conn.Open()

        Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "ExchangeValuesSecond")
         Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
           command.Transaction = tran
           command.ExecuteNonQuery()
         End Using
         tran.Commit()
        End Using
      End Using

      Console.WriteLine("Exit from the ExchangeValuesSecondThread.....")
     End Sub
   End Class

   ' Demonstrates the difference between the Serializable and Snapshot transaction
   Public Shared Sub DemonstrateBetweenSnapshotAndSerializable(connString As [String])
     OperateDatabase.CreateTable(connString)

     Console.WriteLine("Exchange Vaules in the Snapshot transaction:")
     DemonstrateIsolationLevel(connString, IsolationLevel.Snapshot, AddressOf ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesFirstThread, AddressOf ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesSecondThread)
     DisplayData(connString)
     Console.WriteLine()

     Console.WriteLine("Cannot Exchange Vaules in the Serializable transaction:")
     OperateDatabase.CreateTable(connString)
     DemonstrateIsolationLevel(connString, IsolationLevel.Serializable, AddressOf ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesFirstThread, AddressOf ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesSecondThread)
     DisplayData(connString)
   End Sub

   Public Shared Sub DisplayData(connString As [String])
     Using conn As New SqlConnection(connString)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Select ProductId,ProductName,Quantity,Price" & vbCr & vbLf &
        "from dbo.Products"

      conn.Open()

      Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
        Using reader As SqlDataReader = command.ExecuteReader()
         DisplayData(reader)
        End Using
      End Using
     End Using
   End Sub

   Public Shared Sub DisplayData(reader As SqlDataReader)
     Dim isFirst As [Boolean] = True

     While reader.Read()
      If isFirst Then
        isFirst = False

        For i As Integer = 0 To reader.FieldCount - 1
         Console.Write("{0,-12}  ", reader.GetName(i))
        Next
        Console.WriteLine()
      End If

      For i As Integer = 0 To reader.FieldCount - 1
        Console.Write("{0,-12}  ", reader(i))
      Next
      Console.WriteLine()
     End While
   End Sub
  End Class

  ' This class includes database operations. If there's no database 'DbDataIsolationLevel', create the database.
  NotInheritable Class OperateDatabase
   Private Sub New()
   End Sub
   Public Shared Function CreateDatabase(connString As [String]) As [Boolean]
     Using conn As New SqlConnection(connString)
      Dim cmdText As [String] = "Use Master;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "if Db_Id('DbDataIsolationLevel') is null" & vbCr & vbLf &
        "create Database [DbDataIsolationLevel];"

      Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
        conn.Open()
        command.ExecuteNonQuery()
      End Using

      Console.WriteLine("Create the Database 'DbDataIsolationLevel'")
     End Using

     Return True
   End Function


   ' If there's no table [dbo].[Products] in DbDataIsolationLevel, create the table; or recreate it.
   Public Shared Function CreateTable(connString As [String]) As [Boolean]
     Using conn As New SqlConnection(connString)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "if Object_ID('[dbo].[Products]') is not null" & vbCr & vbLf &
        "drop table [dbo].[Products]" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Create Table [dbo].[Products]" & vbCr & vbLf &
        "(" & vbCr & vbLf &
        "[ProductId] int IDENTITY(1,1) primary key," & vbCr & vbLf &
        "[ProductName] NVarchar(100) not null," & vbCr & vbLf &
        "[Quantity] int null," & vbCr & vbLf &
        "[Price] money null" & vbCr & vbLf & "                  )"

      Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
        conn.Open()
        command.ExecuteNonQuery()
      End Using
     End Using

     Return InsertRows(connString)
   End Function

   ' Insert some rows into [dbo].[Products] table.
   Public Shared Function InsertRows(connString As [String]) As [Boolean]
     Using conn As New SqlConnection(connString)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Blue Bike', 365,1075.00)" & vbCr & vbLf &
        "INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Red Bike', 159, 1299.00)" & vbCr & vbLf &
        "INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Black Bike', 638, 1159.00)"

      Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
        conn.Open()
        command.ExecuteNonQuery()
      End Using
     End Using
     Return True
   End Function

   ' Turn on or off 'ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION'
   Public Shared Function SetSnapshot(connString As [String], isOpen As [Boolean]) As [Boolean]
     Using conn As New SqlConnection(connString)
      Dim cmdText As [String] = Nothing

      If isOpen Then
        cmdText = "ALTER DATABASE DbDataIsolationLevel SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON"
      Else
        cmdText = "ALTER DATABASE DbDataIsolationLevel SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF"
      End If

      Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
        conn.Open()
        command.ExecuteNonQuery()
      End Using
     End Using

     Return True
   End Function
  End Class
  Class Program
   Public Shared Sub Main(args As String())
     Dim connString As [String] = "Data Source=(local);Initial Catalog=master;Integrated Security=True;Asynchronous Processing=true;"

     OperateDatabase.CreateDatabase(connString)
     Console.WriteLine()

     Console.WriteLine("Demonstrate the ReadUncommitted transaction: ")
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString, System.Data.IsolationLevel.ReadUncommitted)
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------")

     Console.WriteLine("Demonstrate the ReadCommitted transaction: ")
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString, System.Data.IsolationLevel.ReadCommitted)
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------")

     Console.WriteLine("Demonstrate the RepeatableRead transaction: ")
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString, System.Data.IsolationLevel.RepeatableRead)
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------")

     Console.WriteLine("Demonstrate the Serializable transaction: ")
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString, System.Data.IsolationLevel.Serializable)
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------")

     Console.WriteLine("Demonstrate the Snapshot transaction: ")
     OperateDatabase.SetSnapshot(connString, True)
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString, System.Data.IsolationLevel.Snapshot)
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------")

     Console.WriteLine("Demonstrate the difference between the Snapshot and Serializable transactions:")
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateBetweenSnapshotAndSerializable(connString)
     OperateDatabase.SetSnapshot(connString, False)
     Console.WriteLine()
   End Sub
  End Class
End Namespace

Poznámky

Hodnoty IsolationLevel jsou používány poskytovatelem dat .NET při provádění transakce.

Vlastnost zůstane v platnosti, dokud ji explicitně IsolationLevel nezměníte, ale můžete ji kdykoli změnit. Nová hodnota se používá v době provádění, nikoli v době analýzy. Pokud se během transakce změní, očekávané chování serveru je použít novou úroveň uzamykání na všechny zbývající příkazy.

Při použití , pokud nenastavíte nebo jej nastavíte na , transakce se provede v závislosti na úrovni izolace určené OdbcTransaction OdbcTransaction.IsolationLevel Unspecified ovladačem, který používáte.

Platí pro