MetaAccessor<TEntity,TMember>.Type Vlastnost

Definice

Získá typ člena, k němuž přistupoval tento přístup.Gets the type of the member accessed by this accessor.

public:
 virtual property Type ^ Type { Type ^ get(); };
public override Type Type { get; }
member this.Type : Type
Public Overrides ReadOnly Property Type As Type

Hodnota vlastnosti

Type

Typ člena.The member type.

Platí pro