LoadOption Výčet

Definice

Určuje, jak budou hodnoty ze zdroje dat použity pro existující řádky při použití Load Load metody nebo.Controls how the values from the data source will be applied to existing rows when using the Load or Load method.

public enum class LoadOption
public enum LoadOption
type LoadOption = 
Public Enum LoadOption
Dědičnost
LoadOption

Pole

OverwriteChanges 1

Příchozí hodnoty pro tento řádek budou zapsány do aktuální hodnoty a původní hodnoty verze dat pro každý sloupec.The incoming values for this row will be written to both the current value and the original value versions of the data for each column.

PreserveChanges 2

Příchozí hodnoty pro tento řádek budou zapsány do původní hodnoty verze každého sloupce.The incoming values for this row will be written to the original value version of each column. Aktuální verze dat v jednotlivých sloupcích nebude změněna.The current version of the data in each column will not be changed. Tato možnost je výchozí.This is the default.

Upsert 3

Příchozí hodnoty pro tento řádek budou zapsány do aktuální verze každého sloupce.The incoming values for this row will be written to the current version of each column. Původní verze dat každého sloupce se nezmění.The original version of each column's data will not be changed.

Platí pro