OleDbConnection.GetSchema Metoda

Definice

Vrátí informace o schématu pro zdroj dat OleDbConnection .Returns schema information for the data source of this OleDbConnection.

Přetížení

GetSchema()

Vrátí informace o schématu pro zdroj dat OleDbConnection .Returns schema information for the data source of this OleDbConnection.

GetSchema(String)

Vrátí informace o schématu pro zdroj dat s OleDbConnection použitím zadaného řetězce pro název schématu.Returns schema information for the data source of this OleDbConnection using the specified string for the schema name.

GetSchema(String, String[])

Vrátí informace o schématu pro zdroj dat s OleDbConnection použitím zadaného řetězce pro název schématu a zadaného pole řetězce pro hodnoty omezení.Returns schema information for the data source of this OleDbConnection using the specified string for the schema name and the specified string array for the restriction values.

GetSchema()

Vrátí informace o schématu pro zdroj dat OleDbConnection .Returns schema information for the data source of this OleDbConnection.

public:
 override System::Data::DataTable ^ GetSchema();
public override System.Data.DataTable GetSchema ();
override this.GetSchema : unit -> System.Data.DataTable
Public Overrides Function GetSchema () As DataTable

Návraty

DataTable

DataTable, Který obsahuje informace o schématu.A DataTable that contains schema information.

Platí pro

GetSchema(String)

Vrátí informace o schématu pro zdroj dat s OleDbConnection použitím zadaného řetězce pro název schématu.Returns schema information for the data source of this OleDbConnection using the specified string for the schema name.

public:
 override System::Data::DataTable ^ GetSchema(System::String ^ collectionName);
public override System.Data.DataTable GetSchema (string collectionName);
override this.GetSchema : string -> System.Data.DataTable
Public Overrides Function GetSchema (collectionName As String) As DataTable

Parametry

collectionName
String

Určuje název schématu, který se má vrátit.Specifies the name of the schema to return.

Návraty

DataTable

DataTable, Který obsahuje informace o schématu.A DataTable that contains schema information.

Poznámky

Pokud collectionName je parametr zadán jako null, DataTable bude obsahovat informace o všech dostupných metadatech a jejich omezeních.When collectionName is specified as null, the DataTable will contain information about all the metadata that is available, and its restrictions.

Platí pro

GetSchema(String, String[])

Vrátí informace o schématu pro zdroj dat s OleDbConnection použitím zadaného řetězce pro název schématu a zadaného pole řetězce pro hodnoty omezení.Returns schema information for the data source of this OleDbConnection using the specified string for the schema name and the specified string array for the restriction values.

public:
 override System::Data::DataTable ^ GetSchema(System::String ^ collectionName, cli::array <System::String ^> ^ restrictionValues);
public override System.Data.DataTable GetSchema (string collectionName, string[] restrictionValues);
public override System.Data.DataTable GetSchema (string collectionName, string?[]? restrictionValues);
override this.GetSchema : string * string[] -> System.Data.DataTable
Public Overrides Function GetSchema (collectionName As String, restrictionValues As String()) As DataTable

Parametry

collectionName
String

Určuje název schématu, který se má vrátit.Specifies the name of the schema to return.

restrictionValues
String[]

Určuje sadu hodnot omezení pro požadované schéma.Specifies a set of restriction values for the requested schema.

Návraty

DataTable

DataTable, Který obsahuje informace o schématu.A DataTable that contains schema information.

Poznámky

Pokud collectionName je parametr zadán jako null, DataTable bude obsahovat informace o všech dostupných metadatech a jejich omezeních.When collectionName is specified as null, the DataTable will contain information about all the metadata that is available, and its restrictions.

restrictionValuesParametr může zadat n -Depth hodnot, které jsou určeny kolekcí omezení pro určitou kolekci.The restrictionValues parameter can supply n depth of values which are specified by the restrictions collection for a specific collection. Aby bylo možné nastavit hodnoty pro dané omezení a nikoli nastavit hodnoty jiných omezení, je nutné nastavit předchozí omezení na hodnotu null a poté zadat příslušnou hodnotu v poli pro omezení, pro které chcete zadat hodnotu.In order to set values on a given restriction, and not set the values of other restrictions, you need to set the preceding restrictions to null and then put the appropriate value in for the restriction that you would like to specify a value for.

Příkladem je kolekce "Tables".An example of this is the "Tables" collection. Pokud má kolekce Tables tři omezení (databáze, vlastníka a název tabulky) a chcete získat zpět pouze tabulky přidružené k vlastníkovi "Carl", je nutné předat následující hodnoty (minimálně): null, "Carl".If the "Tables" collection has three restrictions (database, owner, and table name), and you want to get back only the tables associated with the owner "Carl," you must pass in the following values (at a minimum): null, "Carl". Pokud hodnota omezení není předána, použijí se pro toto omezení výchozí hodnoty.If a restriction value is not passed in, the default values are used for that restriction. Jedná se o stejné mapování jako předání hodnoty null, která se liší od předání prázdného řetězce pro hodnotu parametru.This is the same mapping as passing in null, which is different from passing in an empty string for the parameter value. V takovém případě je prázdný řetězec ("") považován za hodnotu zadaného parametru.In that case, the empty string ("") is considered to be the value for the specified parameter.

Platí pro