OleDbErrorCollection Třída

Definice

Shromažďuje všechny chyby vygenerované Zprostředkovatel dat .NET Framework pro OLE DB.Collects all errors generated by the .NET Framework Data Provider for OLE DB. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class OleDbErrorCollection sealed : System::Collections::ICollection
[System.ComponentModel.ListBindable(false)]
public sealed class OleDbErrorCollection : System.Collections.ICollection
[System.ComponentModel.ListBindable(false)]
[System.Serializable]
public sealed class OleDbErrorCollection : System.Collections.ICollection
[<System.ComponentModel.ListBindable(false)>]
type OleDbErrorCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
[<System.ComponentModel.ListBindable(false)>]
[<System.Serializable>]
type OleDbErrorCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class OleDbErrorCollection
Implements ICollection
Dědičnost
OleDbErrorCollection
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad zobrazí každý OleDbError v rámci OleDbErrorCollection kolekce.The following example displays each OleDbError within the OleDbErrorCollection collection.

public void DisplayOleDbErrorCollection(OleDbException exception)
{
  for (int i=0; i < exception.Errors.Count; i++)
  {
   MessageBox.Show("Index #" + i + "\n" +
       "Message: " + exception.Errors[i].Message + "\n" +
       "Native: " + exception.Errors[i].NativeError.ToString() + "\n" +
       "Source: " + exception.Errors[i].Source + "\n" +
       "SQL: " + exception.Errors[i].SQLState + "\n");
  }
}
Public Sub DisplayOleDbErrorCollection(exception As OleDbException)
  Dim i As Integer

  For i = 0 To exception.Errors.Count - 1
    MessageBox.Show("Index #" + i.ToString() + ControlChars.Cr _
      + "Message: " + exception.Errors(i).Message + ControlChars.Cr _
      + "Native: " + exception.Errors(i).NativeError.ToString() + ControlChars.Cr _
      + "Source: " + exception.Errors(i).Source + ControlChars.Cr _
      + "SQL: " + exception.Errors(i).SQLState + ControlChars.Cr)
  Next i
End Sub

Poznámky

Tato třída je vytvořena nástrojem OleDbException ke shromáždění instancí OleDbError třídy.This class is created by OleDbException to collect instances of the OleDbError class. OleDbErrorCollection vždy obsahuje alespoň jednu instanci OleDbError třídy.OleDbErrorCollection always contains at least one instance of the OleDbError class.

Vlastnosti

Count

Vrátí počet chyb v kolekci.Gets the number of errors in the collection.

Item[Int32]

Načte chybu v zadaném indexu.Gets the error at the specified index.

Metody

CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje prvky OleDbErrorCollection do Array a počínaje zadaným indexem v Array .Copies the elements of the OleDbErrorCollection into an Array, starting at the specified index within the Array.

CopyTo(OleDbError[], Int32)

Zkopíruje všechny prvky aktuálního OleDbErrorCollection do zadaného OleDbErrorCollection umístění v zadaném cílovém indexu.Copies all the elements of the current OleDbErrorCollection to the specified OleDbErrorCollection starting at the specified destination index.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetEnumerator()

Zpřístupňuje GetEnumerator() metodu, která podporuje jednoduchou iteraci v kolekci pomocí poskytovatele dat .NET Framework.Exposes the GetEnumerator() method, which supports a simple iteration over a collection by a .NET Framework data provider.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

ICollection.IsSynchronized

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsSynchronized .For a description of this member, see IsSynchronized.

ICollection.SyncRoot

Popis tohoto člena naleznete v tématu SyncRoot .For a description of this member, see SyncRoot.

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro