OleDbInfoMessageEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje InfoMessage událost OleDbConnection .Represents the method that will handle the InfoMessage event of an OleDbConnection.

public delegate void OleDbInfoMessageEventHandler(System::Object ^ sender, OleDbInfoMessageEventArgs ^ e);
public delegate void OleDbInfoMessageEventHandler(object sender, OleDbInfoMessageEventArgs e);
type OleDbInfoMessageEventHandler = delegate of obj * OleDbInfoMessageEventArgs -> unit
Public Delegate Sub OleDbInfoMessageEventHandler(sender As Object, e As OleDbInfoMessageEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
OleDbInfoMessageEventArgs

OleDbInfoMessageEventArgsObjekt, který obsahuje data události.An OleDbInfoMessageEventArgs object that contains the event data.

Poznámky

Při vytváření OleDbInfoMessageEventArgs delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create an OleDbInfoMessageEventArgs delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o delegátech obslužných rutin událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about event handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro