OleDbLiteral Výčet

Definice

Vrátí informace o literálech používaných v textových příkazech, datových hodnotách a databázových objektech.Returns information about literals used in text commands, data values, and database objects.

public enum class OleDbLiteral
public enum OleDbLiteral
type OleDbLiteral = 
Public Enum OleDbLiteral
Dědičnost
OleDbLiteral

Pole

Binary_Literal 1

Binární literál v textovém příkazu.A binary literal in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_BINARY_LITERAL.Maps to DBLITERAL_BINARY_LITERAL.

Catalog_Name 2

Název katalogu v textovém příkazu.A catalog name in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_CATALOG_NAME.Maps to DBLITERAL_CATALOG_NAME.

Catalog_Separator 3

Znak oddělující název katalogu od zbývající části identifikátoru v textovém příkazu.The character that separates the catalog name from the rest of the identifier in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_CATALOG_SEPARATOR.Maps to DBLITERAL_CATALOG_SEPARATOR.

Char_Literal 4

Znakový literál v textovém příkazu.A character literal in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_CHAR_LITERAL.Maps to DBLITERAL_CHAR_LITERAL.

Column_Alias 5

Alias sloupce v textovém příkazu.A column alias in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_COLUMN_ALIAS.Maps to DBLITERAL_COLUMN_ALIAS.

Column_Name 6

Název sloupce, který se používá v textovém příkazu nebo v rozhraní definice dat.A column name used in a text command or in a data-definition interface. Provede mapování na DBLITERAL_COLUMN_NAME.Maps to DBLITERAL_COLUMN_NAME.

Correlation_Name 7

Název korelace (alias tabulky) v textovém příkazu.A correlation name (table alias) in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_CORRELATION_NAME.Maps to DBLITERAL_CORRELATION_NAME.

Cube_Name 21

Název datové krychle ve schématu (nebo katalogu, pokud zprostředkovatel nepodporuje schémata).The name of a cube in a schema (or the catalog if the provider does not support schemas).

Cursor_Name 8

Název kurzoru v textovém příkazu.A cursor name in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_CURSOR_NAME.Maps to DBLITERAL_CURSOR_NAME.

Dimension_Name 22

Název dimenzeThe name of the dimension. Pokud je dimenze součástí více než jedné datové krychle, je pro každou kombinaci datové krychle nebo dimenze jeden řádek.If a dimension is part of more than one cube, there is one row for each cube/dimension combination.

Escape_Percent_Prefix 9

Znak použitý v klauzuli LIKE pro řídící znak vrácený pro DBLITERAL_LIKE_PERCENT literál.The character used in a LIKE clause to escape the character returned for the DBLITERAL_LIKE_PERCENT literal. Například pokud znak procenta (%) se používá pro porovnávání nula nebo více znaků a jedná se o zpětné lomítko ( \ ), znaky "ABC \ %%" odpovídají všem znakovým hodnotám, které začínají na "ABC%".For example, if a percent sign (%) is used to match zero or more characters and this is a backslash (\), the characters "abc\%%" match all character values that start with "abc%". Některé dialekty SQL podporují klauzuli (řídicí klauzuli), která se dá použít k přepsání této hodnoty.Some SQL dialects support a clause (the ESCAPE clause) that can be used to override this value. Provede mapování na DBLITERAL_ESCAPE_PERCENT_PREFIX.Maps to DBLITERAL_ESCAPE_PERCENT_PREFIX.

Escape_Percent_Suffix 29

Řídicí znak, který je použit k příponě znaku vráceného pro DBLITERAL_LIKE_PERCENT literál.The escape character, if any, used to suffix the character returned for the DBLITERAL_LIKE_PERCENT literal. Například pokud znak procenta (%) se používá pro porovnávání nula nebo více znaků a znaménka procenta jsou uvozená uzavřením v otevírací a uzavírací hranaté závorce, DBLITERAL_ESCAPE_PERCENT_PREFIX je "[", DBLITERAL_ESCAPE_PERCENT_SUFFIX je "]" a znaky "ABC [%]%" odpovídají všem znakovým hodnotám, které začínají na "ABC%".For example, if a percent sign (%) is used to match zero or more characters and percent signs are escaped by enclosing in open and close square brackets, DBLITERAL_ESCAPE_PERCENT_PREFIX is "[", DBLITERAL_ESCAPE_PERCENT_SUFFIX is "]", and the characters "abc[%]%" match all character values that start with "abc%". Poskytovatelé, kteří nepoužívají znak přípony k úniku DBLITERAL_ESCAPE_PERCENT znaku nevrátí tuto hodnotu literálu a mohou nastavit člena lt struktury DBLITERAL tak, aby DBLITERAL_INVALID, pokud je to požadováno.Providers that do not use a suffix character to escape the DBLITERAL_ESCAPE_PERCENT character do not return this literal value and can set the lt member of the DBLITERAL structure to DBLITERAL_INVALID if requested. Provede mapování na DBLITERAL_ESCAPE_PERCENT_SUFFIX.Maps to DBLITERAL_ESCAPE_PERCENT_SUFFIX.

Escape_Underscore_Prefix 10

Znak použitý v klauzuli LIKE pro řídící znak vrácený pro DBLITERAL_LIKE_UNDERSCORE literál.The character used in a LIKE clause to escape the character returned for the DBLITERAL_LIKE_UNDERSCORE literal. Například pokud je znak podtržítka ( _ ) použit k vyhledání přesně jednoho znaku a jedná se o zpětné lomítko ( \ ), znaky "ABC \ _ _" odpovídají všem znakovým hodnotám, které jsou pět znaků dlouhé a začínají řetězcem "ABC _ ".For example, if an underscore (_) is used to match exactly one character and this is a backslash (\), the characters "abc\_ _" match all character values that are five characters long and start with "abc_". Některé dialekty SQL podporují klauzuli (řídicí klauzuli), která se dá použít k přepsání této hodnoty.Some SQL dialects support a clause (the ESCAPE clause) that can be used to override this value. Provede mapování na DBLITERAL_ESCAPE_UNDERSCORE_PREFIX.Maps to DBLITERAL_ESCAPE_UNDERSCORE_PREFIX.

Escape_Underscore_Suffix 30

Znak použitý v klauzuli LIKE pro řídící znak vrácený pro DBLITERAL_LIKE_UNDERSCORE literál.The character used in a LIKE clause to escape the character returned for the DBLITERAL_LIKE_UNDERSCORE literal. Například pokud je znak podtržítka ( _ ) použit k vyhledání přesně jednoho znaku a jedná se o zpětné lomítko ( \ ), znaky "ABC \ _ _" odpovídají všem znakovým hodnotám, které jsou pět znaků dlouhé a začínají řetězcem "ABC _ ".For example, if an underscore (_) is used to match exactly one character and this is a backslash (\), the characters "abc\_ _" match all character values that are five characters long and start with "abc_". Některé dialekty SQL podporují klauzuli (řídicí klauzuli), která se dá použít k přepsání této hodnoty.Some SQL dialects support a clause (the ESCAPE clause) that can be used to override this value. Provede mapování na DBLITERAL_ESCAPE_UNDERSCORE_SUFFIX.Maps to DBLITERAL_ESCAPE_UNDERSCORE_SUFFIX.

Hierarchy_Name 23

Název hierarchie.The name of the hierarchy. Pokud dimenze neobsahuje hierarchii nebo má pouze jednu hierarchii, aktuální sloupec obsahuje hodnotu null.If the dimension does not contain a hierarchy or has only one hierarchy, the current column contains a null value.

Index_Name 11

Název indexu použitý v textovém příkazu nebo v rozhraní definice dat.An index name used in a text command or in a data-definition interface. Provede mapování na DBLITERAL_INDEX_NAME.Maps to DBLITERAL_INDEX_NAME.

Invalid 0

Neplatná hodnota.An invalid value. Provede mapování na DBLITERAL_INVALID.Maps to DBLITERAL_INVALID.

Level_Name 24

Název datové krychle, ke které patří aktuální úroveňName of the cube to which the current level belongs.

Like_Percent 12

Znak použitý v klauzuli LIKE, který odpovídá žádnému nebo více znakům.The character used in a LIKE clause to match zero or more characters. Například pokud se jedná o znak procenta (%), znaky "ABC%" odpovídají všem znakovým hodnotám, které začínají na "ABC".For example, if this is a percent sign (%), the characters "abc%" match all character values that start with "abc". Provede mapování na DBLITERAL_LIKE_PERCENT.Maps to DBLITERAL_LIKE_PERCENT.

Like_Underscore 13

Znak použitý v klauzuli LIKE, který odpovídá přesně jednomu znaku.The character used in a LIKE clause to match exactly one character. Například pokud se jedná o podtržítko (), znaky "ABC _ " odpovídají všem znakovým hodnotám, které jsou dlouhé čtyř znaků a začínají řetězcem "ABC".For example, if this is an underscore (), the characters "abc_" match all character values that are four characters long and start with "abc". Provede mapování na DBLITERAL_LIKE_UNDERSCORE.Maps to DBLITERAL_LIKE_UNDERSCORE.

Member_Name 25

Název členuThe name of the member.

Procedure_Name 14

Název procedury v textovém příkazu.A procedure name in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_PROCEDURE_NAME.Maps to DBLITERAL_PROCEDURE_NAME.

Property_Name 26

Název vlastnostiThe name of the property.

Quote_Prefix 15

Znak použitý v textovém příkazu jako úvodní uvozovka pro quoty identifikátory, které obsahují speciální znaky.The character used in a text command as the opening quote for quoting identifiers that contain special characters. Provede mapování na DBLITERAL_QUOTE_PREFIX.Maps to DBLITERAL_QUOTE_PREFIX.

Quote_Suffix 28

Znak použitý v textovém příkazu jako koncová uvozovka pro quoty identifikátory, které obsahují speciální znaky.The character used in a text command as the closing quote for quoting identifiers that contain special characters. 1. x poskytovatelé, kteří používají stejný znak jako předpona a přípona, nesmí vracet tuto hodnotu literálu a můžou nastavit, aby se člen struktury DBLITERAL na DBLITERAL_INVALID, pokud je to požadováno.1.x providers that use the same character as the prefix and suffix may not return this literal value and can set the member of the DBLITERAL structure to DBLITERAL_INVALID if requested. Provede mapování na DBLITERAL_QUOTE_SUFFIX.Maps to DBLITERAL_QUOTE_SUFFIX.

Schema_Name 16

Název schématu v textovém příkazu.A schema name in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_SCHEMA_NAME.Maps to DBLITERAL_SCHEMA_NAME.

Schema_Separator 27

Znak oddělující název schématu od zbývající části identifikátoru v textovém příkazu.The character that separates the schema name from the rest of the identifier in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_SCHEMA_SEPARATOR.Maps to DBLITERAL_SCHEMA_SEPARATOR.

Table_Name 17

Název tabulky použitý v textovém příkazu nebo v rozhraní definice dat.A table name used in a text command or in a data-definition interface. Provede mapování na DBLITERAL_TABLE_NAME.Maps to DBLITERAL_TABLE_NAME.

Text_Command 18

Textový příkaz, jako je například příkaz SQL.A text command, such as an SQL statement. Provede mapování na DBLITERAL_TEXT_COMMAND.Maps to DBLITERAL_TEXT_COMMAND.

User_Name 19

Uživatelské jméno v textovém příkazu.A user name in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_USER_NAME.Maps to DBLITERAL_USER_NAME.

View_Name 20

Název zobrazení v textovém příkazu.A view name in a text command. Provede mapování na DBLITERAL_VIEW_NAME.Maps to DBLITERAL_VIEW_NAME.

Poznámky

OleDbLiteralVýčet vrátí následující kategorie informací o literálech.The OleDbLiteral enumeration returns the following categories of literal information.

KategorieCategory NávratyReturns
Speciální znak nebo znaky, které jsou používány textovými příkazy, například znak použitý k identifikátorům uvozovek.A special character or characters used by text commands, such as the character used to quote identifiers. Znak nebo znaky.The character or characters.
Literálová hodnota dat, například znakový literál v příkazu jazyka SQL.A literal data value, such as a character literal in an SQL statement. Maximální délka literálu ve znacích, seznam znaků, které nelze použít v literálu, a seznam znaků, které nelze použít jako první znak literálu.The maximum length of the literal in characters, a list of the characters that cannot be used in the literal, and a list of the characters that cannot be used as the first character of the literal.
Název databázového objektu, jako je například sloupec nebo tabulka.The name of a database object such as a column or table. Maximální délka názvu v znacích, seznam znaků, které nelze použít v názvu, a seznam znaků, které nelze použít jako první znak názvu.The maximum length of the name in characters, a list of the characters that cannot be used in the name, and a list of the characters that cannot be used as the first character of the name.
Multidimenzionální sloupce omezení.Multidimensional restriction columns. Hodnoty omezení, které vracejí informace o datových krychlích, dimenzích, hierarchiích, úrovních a členech dostupných ze zdroje dat; a jsou považovány za literály, nikoli jako vzory hledání.Restriction values that return information about cubes, dimensions, hierarchies, levels, and members available from a data source; and are treated as literals instead of as search patterns.

Většina členů výčtu je OleDbLiteral mapována na jednu z OLE DB hodnoty DBLITERAL, které jsou vráceny ve struktuře DBLITERALINFO.Most members of the OleDbLiteral enumeration maps to one of the OLE DB DBLITERAL values that are returned in the DBLITERALINFO structure.

Multidimenzionální sloupce omezení jsou členy objektů schématu a mapovány na OLE DB pro OLAP používané rozhraním IDBSchemaRowset.Multidimensional restriction columns are members of schema objects and map to OLE DB for OLAP used by the IDBSchemaRowset interface.

NotSupportedExceptionJe generována, pokud nejsou zadané informace o literálu podporovány a nelze je vrátit.A NotSupportedException is generated if the specified literal information is not supported and cannot be returned.

Platí pro