OleDbParameterCollection.Item[] Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví OleDbParameter atribut se zadaným atributem.Gets or sets the OleDbParameter with a specified attribute.

Přetížení

Item[String]

Získá nebo nastaví OleDbParameter název se zadaným názvem.Gets or sets the OleDbParameter with the specified name.

Item[Int32]

Získá nebo nastaví v OleDbParameter zadaném indexu.Gets or sets the OleDbParameter at the specified index.

Item[String]

Získá nebo nastaví OleDbParameter název se zadaným názvem.Gets or sets the OleDbParameter with the specified name.

public:
 property System::Data::OleDb::OleDbParameter ^ default[System::String ^] { System::Data::OleDb::OleDbParameter ^ get(System::String ^ parameterName); void set(System::String ^ parameterName, System::Data::OleDb::OleDbParameter ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Data.OleDb.OleDbParameter this[string parameterName] { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Item(string) : System.Data.OleDb.OleDbParameter with get, set
Default Public Property Item(parameterName As String) As OleDbParameter

Parametry

parameterName
String

Název parametru, který se má načístThe name of the parameter to retrieve.

Hodnota vlastnosti

OleDbParameter

Se OleDbParameter zadaným názvem.The OleDbParameter with the specified name.

Atributy

Výjimky

Zadaný název neexistuje.The name specified does not exist.

Příklady

V následujícím příkladu je vyhledán objekt OleDbParameter s uvedeným ParameterName v OleDbParameterCollection .The following example searches for an OleDbParameter with a given ParameterName within an OleDbParameterCollection. Pokud parametr existuje, v příkladu se zobrazí název a index parametru.If the parameter exists, the example displays the name and index of the parameter. Pokud parametr neexistuje, v příkladu se zobrazí chyba.If the parameter does not exist, the example displays an error. V tomto příkladu se předpokládá, že OleDbParameterCollection už je vytvořený.This example assumes that an OleDbParameterCollection has already been created.

public void SearchParameters()
{
  // ...
  // create OleDbParameterCollection parameters
  // ...
  if (!parameters.Contains("Description"))
    Console.WriteLine("ERROR: no such parameter in the collection");
  else
    Console.WriteLine("Name: " + parameters["Description"].ToString() +
      "Index: " + parameters.IndexOf("Description").ToString());
}
Public Sub SearchParameters()
  ' ...
  ' create OleDbParameterCollection parameters
  ' ...
  If Not parameters.Contains("Description") Then
    Console.WriteLine("ERROR: no such parameter in the collection")
  Else
    Console.WriteLine("Name: " & parameters("Description").ToString() & _
      "Index: " & parameters.IndexOf("Description").ToString())
  End If
End Sub 

Platí pro

Item[Int32]

Získá nebo nastaví v OleDbParameter zadaném indexu.Gets or sets the OleDbParameter at the specified index.

public:
 property System::Data::OleDb::OleDbParameter ^ default[int] { System::Data::OleDb::OleDbParameter ^ get(int index); void set(int index, System::Data::OleDb::OleDbParameter ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Data.OleDb.OleDbParameter this[int index] { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Item(int) : System.Data.OleDb.OleDbParameter with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As OleDbParameter

Parametry

index
Int32

Index založený na nule parametru, který se má načíst.The zero-based index of the parameter to retrieve.

Hodnota vlastnosti

OleDbParameter

V OleDbParameter zadaném indexu.The OleDbParameter at the specified index.

Atributy

Výjimky

Zadaný index neexistuje.The index specified does not exist.

Příklady

Následující příklad vytvoří OleDbParameterCollection , přidá instance OleDbParameter do kolekce, zobrazí názvy jeho OleDbParameter objektů a pak vymaže kolekci.The following example creates an OleDbParameterCollection, adds instances of OleDbParameter to the collection, displays the names of its OleDbParameter objects, and then clears the collection.

public void CreateParamCollection(OleDbCommand command)
{
  OleDbParameterCollection paramCollection = command.Parameters;
  paramCollection.Add("@CategoryName", OleDbType.Char);
  paramCollection.Add("@Description", OleDbType.Char);
  paramCollection.Add("@Picture", OleDbType.Binary);
  string parameterNames = "";
  for (int i=0; i < paramCollection.Count; i++)
    parameterNames += paramCollection[i].ToString() + "\n";
  Console.WriteLine(parameterNames);
  paramCollection.Clear();
}
Public Sub CreateParamCollection(command As OleDbCommand)
  Dim paramCollection As OleDbParameterCollection = _
    command.Parameters
  paramCollection.Add("@CategoryName", OleDbType.Char)
  paramCollection.Add("@Description", OleDbType.Char)
  paramCollection.Add("@Picture", OleDbType.Binary)
  Dim parameterNames As String = ""
  For i As Integer = 0 To paramCollection.Count - 1
    parameterNames += paramCollection(i).ToString() & _
      ControlChars.Cr
  Next
  Console.WriteLine(parameterNames)
  paramCollection.Clear()
End Sub 

Platí pro