OleDbParameterCollection Třída

Definice

Představuje kolekci parametrů relevantních pro a odpovídající OleDbCommand jejich mapování na sloupce v DataSet .Represents a collection of parameters relevant to an OleDbCommand as well as their respective mappings to columns in a DataSet.

public ref class OleDbParameterCollection sealed : System::Data::Common::DbParameterCollection
public ref class OleDbParameterCollection sealed : MarshalByRefObject, System::Collections::IList, System::Data::IDataParameterCollection
public sealed class OleDbParameterCollection : System.Data.Common.DbParameterCollection
[System.ComponentModel.ListBindable(false)]
public sealed class OleDbParameterCollection : MarshalByRefObject, System.Collections.IList, System.Data.IDataParameterCollection
[System.ComponentModel.ListBindable(false)]
public sealed class OleDbParameterCollection : System.Data.Common.DbParameterCollection
type OleDbParameterCollection = class
  inherit DbParameterCollection
[<System.ComponentModel.ListBindable(false)>]
type OleDbParameterCollection = class
  inherit MarshalByRefObject
  interface IDataParameterCollection
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
[<System.ComponentModel.ListBindable(false)>]
type OleDbParameterCollection = class
  inherit DbParameterCollection
Public NotInheritable Class OleDbParameterCollection
Inherits DbParameterCollection
Public NotInheritable Class OleDbParameterCollection
Inherits MarshalByRefObject
Implements IDataParameterCollection, IList
Dědičnost
OleDbParameterCollection
Dědičnost
Dědičnost
OleDbParameterCollection
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad vytvoří více instancí OleDbParameter OleDbParameterCollection kolekce v rámci OleDbDataAdapter .The following example creates multiple instances of OleDbParameter through the OleDbParameterCollection collection within the OleDbDataAdapter. Tyto parametry slouží k výběru dat ve zdroji dat a k umístění dat do DataSet .These parameters are used to select data within the data source and place the data in the DataSet. V tomto příkladu se předpokládá, že DataSet a a OleDbDataAdapter již byly vytvořeny pomocí příslušného schématu, příkazů a připojení.This example assumes that a DataSet and an OleDbDataAdapter have already been created with the appropriate schema, commands, and connection.

public DataSet GetDataSetFromAdapter(
  DataSet dataSet, string connectionString, string queryString)
{
  using (OleDbConnection connection =
        new OleDbConnection(connectionString))
  {
    OleDbDataAdapter adapter =
      new OleDbDataAdapter(queryString, connection);

    // Set the parameters.
    adapter.SelectCommand.Parameters.Add(
      "@CategoryName", OleDbType.VarChar, 80).Value = "toasters";
    adapter.SelectCommand.Parameters.Add(
      "@SerialNum", OleDbType.Integer).Value = 239;

    // Open the connection and fill the DataSet.
    try
    {
      connection.Open();
      adapter.Fill(dataSet);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    // The connection is automatically closed when the
    // code exits the using block.
  }
  return dataSet;
}
Public Function GetDataSetFromAdapter( _
  ByVal dataSet As DataSet, ByVal connectionString As String, _
  ByVal queryString As String) As DataSet

  Using connection As New OleDbConnection(connectionString)
    Dim adapter As New OleDbDataAdapter(queryString, connection)

    ' Set the parameters.
    adapter.SelectCommand.Parameters.Add( _
      "@CategoryName", OleDbType.VarChar, 80).Value = "toasters"
    adapter.SelectCommand.Parameters.Add( _
     "@SerialNum", OleDbType.Integer).Value = 239

    ' Open the connection and fill the DataSet.
    Try
      connection.Open()
      adapter.Fill(dataSet)
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine(ex.Message)
    End Try
    ' The connection is automatically closed when the
    ' code exits the Using block.
  End Using

  Return dataSet
End Function

Poznámky

Počet parametrů v kolekci musí být stejný jako počet zástupných symbolů parametrů v rámci textu příkazu, jinak .NET Framework Zprostředkovatel dat pro OLE DB může vyvolat chybu.The number of parameters in the collection must equal the number of parameter placeholders within the command text, otherwise the .NET Framework Data Provider for OLE DB might raise an error.

Vlastnosti

Count

Vrátí celé číslo, které obsahuje počet prvků v OleDbParameterCollection .Returns an integer that contains the number of elements in the OleDbParameterCollection. Jen pro čtení.Read-only.

IsFixedSize

Získá hodnotu, která označuje, zda OleDbParameterCollection má pevnou velikost.Gets a value that indicates whether the OleDbParameterCollection has a fixed size. Jen pro čtení.Read-only.

IsReadOnly

Získá hodnotu, která označuje, zda OleDbParameterCollection je pouze pro čtení.Gets a value that indicates whether the OleDbParameterCollection is read-only.

IsSynchronized

Získá hodnotu, která označuje, zda OleDbParameterCollection je synchronizace synchronizována.Gets a value that indicates whether the OleDbParameterCollection is synchronized. Jen pro čtení.Read-only.

Item[Int32]

Získá nebo nastaví v OleDbParameter zadaném indexu.Gets or sets the OleDbParameter at the specified index.

Item[String]

Získá nebo nastaví OleDbParameter název se zadaným názvem.Gets or sets the OleDbParameter with the specified name.

SyncRoot

Získává objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k OleDbParameterCollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the OleDbParameterCollection. Jen pro čtení.Read-only.

Metody

Add(Object)

Přidá zadaný OleDbParameter objekt do OleDbParameterCollection .Adds the specified OleDbParameter object to the OleDbParameterCollection.

Add(OleDbParameter)

Přidá zadaný OleDbParameter do OleDbParameterCollection .Adds the specified OleDbParameter to the OleDbParameterCollection.

Add(String, Object)
Zastaralé.

Přidá OleDbParameter k OleDbParameterCollection danému názvu a hodnotě parametru.Adds an OleDbParameter to the OleDbParameterCollection given the parameter name and value.

Add(String, OleDbType)

Přidá OleDbParameter k do OleDbParameterCollection , s ohledem na název parametru a datový typ.Adds an OleDbParameter to the OleDbParameterCollection, given the parameter name and data type.

Add(String, OleDbType, Int32)

Přidá OleDbParameter do daného OleDbParameterCollection parametru název, datový typ a délku sloupce.Adds an OleDbParameter to the OleDbParameterCollection given the parameter name, data type, and column length.

Add(String, OleDbType, Int32, String)

Přidá OleDbParameter do daného OleDbParameterCollection parametru název, datový typ, délku sloupce a název sloupce zdroje.Adds an OleDbParameter to the OleDbParameterCollection given the parameter name, data type, column length, and source column name.

AddRange(Array)

Přidá pole hodnot na konec OleDbParameterCollection .Adds an array of values to the end of the OleDbParameterCollection.

AddRange(OleDbParameter[])

Přidá pole OleDbParameter hodnot na konec OleDbParameterCollection .Adds an array of OleDbParameter values to the end of the OleDbParameterCollection.

AddWithValue(String, Object)

Přidá hodnotu na konec OleDbParameterCollection .Adds a value to the end of the OleDbParameterCollection.

Clear()

Odebere všechny OleDbParameter objekty z OleDbParameterCollection .Removes all OleDbParameter objects from the OleDbParameterCollection.

Contains(Object)

Určuje, zda Object je zadaný OleDbParameterCollection .Determines whether the specified Object is in this OleDbParameterCollection.

Contains(OleDbParameter)

Určuje, zda OleDbParameter je zadaný OleDbParameterCollection .Determines whether the specified OleDbParameter is in this OleDbParameterCollection.

Contains(String)

Určuje, zda String je zadaný OleDbParameterCollection .Determines whether the specified String is in this OleDbParameterCollection.

CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje všechny prvky aktuálního OleDbParameterCollection do určeného jednorozměrného Array od zadaného cílového Array indexu.Copies all the elements of the current OleDbParameterCollection to the specified one-dimensional Array starting at the specified destination Array index.

CopyTo(OleDbParameter[], Int32)

Zkopíruje všechny prvky aktuálního OleDbParameterCollection do zadaného OleDbParameterCollection umístění v zadaném cílovém indexu.Copies all the elements of the current OleDbParameterCollection to the specified OleDbParameterCollection starting at the specified destination index.

CreateObjRef(Type)

Vytvoří objekt, který obsahuje všechny relevantní informace požadované pro vygenerování proxy serveru, který se používá ke komunikaci se vzdáleným objektem.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetEnumerator()

Vrátí enumerátor, který projde OleDbParameterCollection .Returns an enumerator that iterates through the OleDbParameterCollection.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetLifetimeService()
Zastaralé.

Načte aktuální objekt služby životnosti, který řídí zásady životního cyklu pro tuto instanci.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
GetParameter(Int32)

Vrátí DbParameter objekt na zadaném indexu v kolekci.Returns the DbParameter object at the specified index in the collection.

(Zděděno od DbParameterCollection)
GetParameter(String)

Vrátí DbParameter objekt se zadaným názvem.Returns DbParameter the object with the specified name.

(Zděděno od DbParameterCollection)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IndexOf(Object)

Umístění zadané Object v rámci kolekce.The location of the specified Object within the collection.

IndexOf(OleDbParameter)

Získá umístění zadané OleDbParameter v rámci kolekce.Gets the location of the specified OleDbParameter within the collection.

IndexOf(String)

Získá umístění zadaného OleDbParameter názvu se zadaným názvem.Gets the location of the specified OleDbParameter with the specified name.

InitializeLifetimeService()
Zastaralé.

Získá objekt služby životnosti, který řídí zásady životního cyklu pro tuto instanci.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
Insert(Int32, Object)

Vloží do v Object OleDbParameterCollection zadaném indexu.Inserts a Object into the OleDbParameterCollection at the specified index.

Insert(Int32, OleDbParameter)

Vloží OleDbParameter objekt do v OleDbParameterCollection zadaném indexu.Inserts a OleDbParameter object into the OleDbParameterCollection at the specified index.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Vytvoří kopii aktuálního objektu bez podstruktury MarshalByRefObject .Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
Remove(Object)

Odebere Object objekt z OleDbParameterCollection .Removes the Object object from the OleDbParameterCollection.

Remove(OleDbParameter)

Odebere OleDbParameter z OleDbParameterCollection .Removes the OleDbParameter from the OleDbParameterCollection.

RemoveAt(Int32)

Odebere OleDbParameter ze OleDbParameterCollection zadaného indexu.Removes the OleDbParameter from the OleDbParameterCollection at the specified index.

RemoveAt(String)

Odebere OleDbParameter ze OleDbParameterCollection zadaného názvu parametru z.Removes the OleDbParameter from the OleDbParameterCollection at the specified parameter name.

SetParameter(Int32, DbParameter)

Nastaví DbParameter objekt na zadaném indexu na novou hodnotu.Sets the DbParameter object at the specified index to a new value.

(Zděděno od DbParameterCollection)
SetParameter(String, DbParameter)

Nastaví DbParameter objekt se zadaným názvem na novou hodnotu.Sets the DbParameter object with the specified name to a new value.

(Zděděno od DbParameterCollection)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

ICollection.IsSynchronized

Načte hodnotu, která označuje, jestli se má synchronizovat přístup k aplikaci (bezpečné pro přístup z ICollection více vláken).Gets a value indicating whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

(Zděděno od DbParameterCollection)
IDataParameterCollection.Item[String]

Získá nebo nastaví parametr v zadaném indexu.Gets or sets the parameter at the specified index.

(Zděděno od DbParameterCollection)
IList.Add(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu Add(Object) .For a description of this member, see Add(Object).

(Zděděno od DbParameterCollection)
IList.Contains(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu Contains(Object) .For a description of this member, see Contains(Object).

(Zděděno od DbParameterCollection)
IList.IndexOf(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu IndexOf(Object) .For a description of this member, see IndexOf(Object).

(Zděděno od DbParameterCollection)
IList.Insert(Int32, Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu Insert(Int32, Object) .For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

(Zděděno od DbParameterCollection)
IList.IsFixedSize

Načte hodnotu, která označuje, zda IList má pevnou velikost.Gets a value indicating whether the IList has a fixed size.

(Zděděno od DbParameterCollection)
IList.IsReadOnly

Získá hodnotu, která určuje, zda je IList určena jen pro čtení.Gets a value indicating whether the IList is read-only.

(Zděděno od DbParameterCollection)
IList.Item[Int32]

Získá nebo nastaví prvek u zadaného indexu.Gets or sets the element at the specified index.

(Zděděno od DbParameterCollection)
IList.Remove(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu Remove(Object) .For a description of this member, see Remove(Object).

(Zděděno od DbParameterCollection)

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro