SqlBulkCopy.ColumnMappings Vlastnost

Definice

Vrátí kolekci SqlBulkCopyColumnMapping položek. Mapování sloupců definují relace mezi sloupci ve zdroji dat a sloupci v cíli.

public:
 property System::Data::SqlClient::SqlBulkCopyColumnMappingCollection ^ ColumnMappings { System::Data::SqlClient::SqlBulkCopyColumnMappingCollection ^ get(); };
public System.Data.SqlClient.SqlBulkCopyColumnMappingCollection ColumnMappings { get; }
member this.ColumnMappings : System.Data.SqlClient.SqlBulkCopyColumnMappingCollection
Public ReadOnly Property ColumnMappings As SqlBulkCopyColumnMappingCollection

Hodnota vlastnosti

SqlBulkCopyColumnMappingCollection

Kolekce mapování sloupců. Ve výchozím nastavení se jedná o prázdnou kolekci.

Poznámky

Pokud zdroj dat a cílová tabulka mají stejný počet sloupců a pořadové umístění jednotlivých zdrojových sloupců ve zdroji dat odpovídá pořadové pozici odpovídajícího cílového sloupce, ColumnMappings je kolekce nepotřebná. Pokud se však počty sloupců liší nebo pořadové pozice nejsou konzistentní, je nutné zajistit ColumnMappings , aby se data zkopírovala do správných sloupců.

Během provádění operace hromadného kopírování je tato kolekce přístupná, ale nelze ji změnit. Při každém pokusu o změnu dojde k vyvolání InvalidOperationException.

Platí pro

Viz také