SqlClientFactory.CreateCommandBuilder Metoda

Definice

Vrací instanci silného typu DbCommandBuilder .Returns a strongly typed DbCommandBuilder instance.

public:
 override System::Data::Common::DbCommandBuilder ^ CreateCommandBuilder();
public override System.Data.Common.DbCommandBuilder CreateCommandBuilder ();
override this.CreateCommandBuilder : unit -> System.Data.Common.DbCommandBuilder
Public Overrides Function CreateCommandBuilder () As DbCommandBuilder

Návraty

DbCommandBuilder

Nová instance silného typu DbCommandBuilder .A new strongly typed instance of DbCommandBuilder.

Příklady

Následující fragment kódu vrátí instanci silného typu DbCommandBuilder :The following code fragment returns a strongly typed DbCommandBuilder instance:

Dim newFactory As SqlClientFactory = SqlClientFactory.Instance  
Dim cmd As DbCommandBuilder = newFactory.CreateCommandBuilder()  
SqlClientFactory newFactory = SqlClientFactory.Instance;  
DbCommandBuilder cmd = newFactory.CreateCommandBuilder();  

Platí pro