SqlClientFactory.CreateDataAdapter Metoda

Definice

Vrací instanci silného typu DbDataAdapter .Returns a strongly typed DbDataAdapter instance.

public:
 override System::Data::Common::DbDataAdapter ^ CreateDataAdapter();
public override System.Data.Common.DbDataAdapter CreateDataAdapter ();
override this.CreateDataAdapter : unit -> System.Data.Common.DbDataAdapter
Public Overrides Function CreateDataAdapter () As DbDataAdapter

Návraty

DbDataAdapter

Nová instance silného typu DbDataAdapter .A new strongly typed instance of DbDataAdapter.

Příklady

Následující fragment kódu vrátí instanci silného typu DbDataAdapter :The following code fragment returns a strongly typed DbDataAdapter instance:

Dim newFactory As SqlClientFactory = SqlClientFactory.Instance  
Dim cmd As DbDataAdapter = newFactory.CreateDataAdapter()  
SqlClientFactory newFactory = SqlClientFactory.Instance;  
DbDataAdapter cmd = newFactory.CreateDataAdapter();  

Platí pro