SqlClientFactory.CreateParameter Metoda

Definice

Vrací instanci silného typu DbParameter .Returns a strongly typed DbParameter instance.

public:
 override System::Data::Common::DbParameter ^ CreateParameter();
public override System.Data.Common.DbParameter CreateParameter ();
override this.CreateParameter : unit -> System.Data.Common.DbParameter
Public Overrides Function CreateParameter () As DbParameter

Návraty

DbParameter

Nová instance silného typu DbParameter .A new strongly typed instance of DbParameter.

Příklady

Následující fragment kódu vrátí instanci silného typu DbParameter :The following code fragment returns a strongly typed DbParameter instance:

Dim newFactory As SqlClientFactory = SqlClientFactory.Instance  
Dim cmd As DbParameter = newFactory.CreateParameter()  
SqlClientFactory newFactory = SqlClientFactory.Instance;  
DbParameter cmd = newFactory.CreateParameter();  

Platí pro