SqlClientFactory.Instance Pole

Definice

Získá instanci SqlClientFactory .Gets an instance of the SqlClientFactory. To lze použít k načtení datových objektů se silnými typy.This can be used to retrieve strongly typed data objects.

public: static initonly System::Data::SqlClient::SqlClientFactory ^ Instance;
public static readonly System.Data.SqlClient.SqlClientFactory Instance;
 staticval mutable Instance : System.Data.SqlClient.SqlClientFactory
Public Shared ReadOnly Instance As SqlClientFactory 

Hodnota pole

SqlClientFactory

Příklady

Následující fragment kódu používá Instance vlastnost k načtení instance SqlClientFactory a následnému vrácení instance silného typu DbCommand :The following code fragment uses the Instance property to retrieve a SqlClientFactory instance, and then return a strongly typed DbCommand instance:

Dim newFactory As SqlClientFactory = SqlClientFactory.Instance  
Dim cmd As DbCommand = newFactory.CreateCommand()  
SqlClientFactory newFactory = SqlClientFactory.Instance;  
DbCommand cmd = newFactory.CreateCommand();  

Platí pro