SqlDataAdapter.RowUpdated Událost

Definice

Vyvolá Update(DataSet) se v průběhu po provedení příkazu proti zdroji dat.Occurs during Update(DataSet) after a command is executed against the data source. Provede se pokus o aktualizaci, takže se událost aktivuje.The attempt to update is made, so the event fires.

public:
 event System::Data::SqlClient::SqlRowUpdatedEventHandler ^ RowUpdated;
public event System.Data.SqlClient.SqlRowUpdatedEventHandler RowUpdated;
[System.Data.DataSysDescription("DbDataAdapter_RowUpdated")]
public event System.Data.SqlClient.SqlRowUpdatedEventHandler RowUpdated;
member this.RowUpdated : System.Data.SqlClient.SqlRowUpdatedEventHandler 
[<System.Data.DataSysDescription("DbDataAdapter_RowUpdated")>]
member this.RowUpdated : System.Data.SqlClient.SqlRowUpdatedEventHandler 
Public Custom Event RowUpdated As SqlRowUpdatedEventHandler 

Event Type

SqlRowUpdatedEventHandler
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít RowUpdating RowUpdated události a.The following example shows how to use both the RowUpdating and RowUpdated events.

RowUpdatingUdálost vrátí tento výstup:The RowUpdating event returns this output:

argumenty události: (Command = System. data. SqlClient. SqlCommand commandType = 2 stav = 0)event args: (command=System.Data.SqlClient.SqlCommand commandType=2 status=0)

RowUpdatedUdálost vrátí tento výstup:The RowUpdated event returns this output:

argumenty události: (Command = System. data. SqlClient. SqlCommand commandType = 2 recordsAffected = 1 řádek = System. data. DataRow [37] status = 0)event args: (command=System.Data.SqlClient.SqlCommand commandType=2 recordsAffected=1 row=System.Data.DataRow[37] status=0)

// handler for RowUpdating event
private static void OnRowUpdating(object sender, SqlRowUpdatingEventArgs e)
{
  PrintEventArgs(e);
}

// handler for RowUpdated event
private static void OnRowUpdated(object sender, SqlRowUpdatedEventArgs e)
{
  PrintEventArgs(e);
}

public static int Main()
{
  const string connectionString =
       "Integrated Security=SSPI;database=Northwind;server=MSSQL1";
  const string queryString = "SELECT * FROM Products";

  // create DataAdapter
  SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(queryString, connectionString);
  SqlCommandBuilder builder = new SqlCommandBuilder(adapter);

  // Create and fill DataSet (select only first 5 rows)
  DataSet dataSet = new DataSet();
  adapter.Fill(dataSet, 0, 5, "Table");

  // Modify DataSet
  DataTable table = dataSet.Tables["Table"];
  table.Rows[0][1] = "new product";

  // add handlers
  adapter.RowUpdating += new SqlRowUpdatingEventHandler( OnRowUpdating );
  adapter.RowUpdated += new SqlRowUpdatedEventHandler( OnRowUpdated );

  // update, this operation fires two events
  // (RowUpdating/RowUpdated) per changed row
  adapter.Update(dataSet, "Table");

  // remove handlers
  adapter.RowUpdating -= new SqlRowUpdatingEventHandler( OnRowUpdating );
  adapter.RowUpdated -= new SqlRowUpdatedEventHandler( OnRowUpdated );
  return 0;
}

private static void PrintEventArgs(SqlRowUpdatingEventArgs args)
{
  Console.WriteLine("OnRowUpdating");
  Console.WriteLine(" event args: ("+
    " command=" + args.Command +
    " commandType=" + args.StatementType +
    " status=" + args.Status + ")");
}

private static void PrintEventArgs(SqlRowUpdatedEventArgs args)
{
  Console.WriteLine("OnRowUpdated");
  Console.WriteLine( " event args: ("+
    " command=" + args.Command +
    " commandType=" + args.StatementType +
    " recordsAffected=" + args.RecordsAffected +
    " status=" + args.Status + ")");
}
  ' handler for RowUpdating event
  Private Shared Sub OnRowUpdating(sender As Object, e As SqlRowUpdatingEventArgs)
    PrintEventArgs(e)
  End Sub 

  ' handler for RowUpdated event
  Private Shared Sub OnRowUpdated(sender As Object, e As SqlRowUpdatedEventArgs)
    PrintEventArgs(e)
  End Sub 
  
  'Entry point which delegates to C-style main Private Function
  Public Overloads Shared Sub Main()
    System.Environment.ExitCode = Main(System.Environment.GetCommandLineArgs())
  End Sub
  
  Overloads Public Shared Function Main(args() As String) As Integer
    Const connectionString As String = _
      "Integrated Security=SSPI;database=Northwind;server=MSSQL1"
    Const queryString As String = "SELECT * FROM Products"
    
    ' create DataAdapter
    Dim adapter As New SqlDataAdapter(queryString, connectionString)
    Dim builder As New SqlCommandBuilder(adapter)
    
    ' Create and fill DataSet (select only first 5 rows)
    Dim dataSet As New DataSet()
    adapter.Fill(dataSet, 0, 5, "Table")
    
    ' Modify DataSet
    Dim table As DataTable = dataSet.Tables("Table")
    table.Rows(0)(1) = "new product"
    
    ' add handlers
    AddHandler adapter.RowUpdating, AddressOf OnRowUpdating
    AddHandler adapter.RowUpdated, AddressOf OnRowUpdated
    
    ' update, this operation fires two events 
    '(RowUpdating/RowUpdated) per changed row 
    adapter.Update(dataSet, "Table")
    
    ' remove handlers
    RemoveHandler adapter.RowUpdating, AddressOf OnRowUpdating
    RemoveHandler adapter.RowUpdated, AddressOf OnRowUpdated
    Return 0
  End Function 
  
  
  Overloads Private Shared Sub PrintEventArgs(args As SqlRowUpdatingEventArgs)
    Console.WriteLine("OnRowUpdating")
    Console.WriteLine(" event args: (" & " command=" & args.Command.CommandText & _
      " commandType=" & args.StatementType & " status=" & args.Status & ")")
  End Sub 
  
  
  Overloads Private Shared Sub PrintEventArgs(args As SqlRowUpdatedEventArgs)
    Console.WriteLine("OnRowUpdated")
    Console.WriteLine(" event args: (" & " command=" & args.Command.CommandText & _
      " commandType=" & args.StatementType & " recordsAffected=" & _
      args.RecordsAffected & " status=" & args.Status & ")")
  End Sub 
End Class 

Poznámky

Při použití Update aplikace se aktualizují dvě události, ke kterým dochází na řádek dat.When using Update, there are two events that occur per data row updated. Pořadí spuštění je následující:The order of execution is as follows:

 1. Hodnoty v DataRow jsou přesunuty do hodnot parametrů.The values in the DataRow are moved to the parameter values.

 2. OnRowUpdatingUdálost je vyvolána.The OnRowUpdating event is raised.

 3. Příkaz se spustí.The command executes.

 4. Pokud je příkaz nastaven na FirstReturnedRecord , první vrácený výsledek je umístěn v DataRow .If the command is set to FirstReturnedRecord, the first returned result is placed in the DataRow.

 5. Pokud existují výstupní parametry, jsou umístěny v DataRow .If there are output parameters, they are placed in the DataRow.

 6. OnRowUpdatedUdálost je vyvolána.The OnRowUpdated event is raised.

 7. AcceptChanges je volána.AcceptChanges is called.

Platí pro