SqlRowUpdatingEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje RowUpdating událost SqlDataAdapter .Represents the method that will handle the RowUpdating event of a SqlDataAdapter.

public delegate void SqlRowUpdatingEventHandler(System::Object ^ sender, SqlRowUpdatingEventArgs ^ e);
public delegate void SqlRowUpdatingEventHandler(object sender, SqlRowUpdatingEventArgs e);
type SqlRowUpdatingEventHandler = delegate of obj * SqlRowUpdatingEventArgs -> unit
Public Delegate Sub SqlRowUpdatingEventHandler(sender As Object, e As SqlRowUpdatingEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
SqlRowUpdatingEventArgs

Obsahující SqlRowUpdatingEventArgs data události.The SqlRowUpdatingEventArgs that contains the event data.

Poznámky

Obslužná rutina není nutná k provedení žádné akce a váš kód by měl vyhýbat se generování výjimek nebo povolit výjimky pro rozšíření volající metody.The handler is not required to perform any action, and your code should avoid generating exceptions or allowing exceptions to propagate to the calling method. Všechny výjimky, které se dosáhnou volajícího, se ignorují.Any exceptions that do reach the caller are ignored.

Obslužná rutina může použít SqlRowUpdatingEventArgs pro ovlivnění zpracování aktualizací.The handler may use the SqlRowUpdatingEventArgs to influence the processing of the updates. Například obslužná rutina může chtít přeskočit aktualizaci aktuálního řádku nebo přeskočit aktualizaci všech zbývajících řádků.For example, the handler may opt to skip the update of the current row or skip the update of all remaining rows. Všimněte si, že řádky jsou aktualizovány v pořadí, ve kterém byly přijaty ze zdroje dat.Note that the rows are updated in the order that they were received from the data source.

Při vytváření SqlRowUpdatingEventArgs delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create a SqlRowUpdatingEventArgs delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o delegátech obslužných rutin událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about event handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro