StatementCompletedEventArgs Třída

Definice

Poskytuje další informace pro událost StatementCompleted.Provides additional information for the StatementCompleted event.

public ref class StatementCompletedEventArgs sealed : EventArgs
public sealed class StatementCompletedEventArgs : EventArgs
type StatementCompletedEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public NotInheritable Class StatementCompletedEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
StatementCompletedEventArgs

Konstruktory

StatementCompletedEventArgs(Int32)

Vytvoří novou instanci třídy StatementCompletedEventArgs.Creates a new instance of the StatementCompletedEventArgs class.

Vlastnosti

RecordCount

Určuje počet řádků ovlivněných příkazem, který způsobil, že došlo k události StatementCompleted.Indicates the number of rows affected by the statement that caused the StatementCompleted event to occur.

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro