TypedTableBase<T> Třída

Definice

Tento typ slouží jako základní třída pro generováníDataTable objektů pomocí sady Visual Studio a nástroje XSD. exe .NET Framework a není určen pro použití přímo v kódu.This type is used as a base class for typed-DataTable object generation by Visual Studio and the XSD.exe .NET Framework tool, and is not intended to be used directly from your code.

generic <typename T>
 where T : DataRowpublic ref class TypedTableBase abstract : System::Data::DataTable, System::Collections::Generic::IEnumerable<T>
public abstract class TypedTableBase<T> : System.Data.DataTable, System.Collections.Generic.IEnumerable<T> where T : DataRow
[System.Serializable]
public abstract class TypedTableBase<T> : System.Data.DataTable, System.Collections.Generic.IEnumerable<T> where T : DataRow
type TypedTableBase<'T (requires 'T :> DataRow)> = class
    inherit DataTable
    interface seq<'T (requires 'T :> DataRow)>
    interface IEnumerable
Public MustInherit Class TypedTableBase(Of T)
Inherits DataTable
Implements IEnumerable(Of T)

Parametry typu

T

Typ objektů ve zdrojové sekvenci reprezentované tabulkou, obvykle DataRow.The type of objects in the source sequence represented by the table, typically DataRow.

Dědičnost
TypedTableBase<T>
Dědičnost
Atributy
Implementuje

Konstruktory

TypedTableBase<T>()

Inicializuje nový objekt TypedTableBase<T>.Initializes a new TypedTableBase<T>. Tato metoda podporuje generování objektů typuDataTable pomocí sady Visual Studio a nástroje .NET Framework XSD. exe.This method supports typed-DataTable object generation by Visual Studio and the XSD.exe .NET Framework tool. Tento typ není určen pro použití přímo v kódu.This type is not intended to be used directly from your code.

TypedTableBase<T>(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje nový objekt TypedTableBase<T>.Initializes a new TypedTableBase<T>. Tato metoda podporuje generování objektů typuDataTable pomocí sady Visual Studio a nástroje .NET Framework XSD. exe.This method supports typed-DataTable object generation by Visual Studio and the XSD.exe .NET Framework tool. Tato metoda není určena pro použití přímo v kódu.This method is not intended to be used directly from your code.

Pole

fInitInProgress

Kontroluje, zda probíhá inicializace.Checks whether initialization is in progress. K inicializaci dochází v době běhu.The initialization occurs at run time.

(Zděděno od DataTable)

Vlastnosti

CaseSensitive

Označuje, zda porovnávání řetězců v tabulce rozlišuje velká a malá písmena.Indicates whether string comparisons within the table are case-sensitive.

(Zděděno od DataTable)
ChildRelations

Získá kolekci podřízených vztahů pro tento DataTable.Gets the collection of child relations for this DataTable.

(Zděděno od DataTable)
Columns

Získá kolekci sloupců, které patří do této tabulky.Gets the collection of columns that belong to this table.

(Zděděno od DataTable)
Constraints

Získá kolekci omezení udržovaných touto tabulkou.Gets the collection of constraints maintained by this table.

(Zděděno od DataTable)
Container

Načte kontejner pro komponentu.Gets the container for the component.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
DataSet

Získá DataSet, do kterého tato tabulka patří.Gets the DataSet to which this table belongs.

(Zděděno od DataTable)
DefaultView

Získá přizpůsobené zobrazení tabulky, která může obsahovat filtrované zobrazení, nebo pozici kurzoru.Gets a customized view of the table that may include a filtered view, or a cursor position.

(Zděděno od DataTable)
DesignMode

Načte hodnotu, která označuje, zda je komponenta aktuálně v režimu návrhu.Gets a value indicating whether the component is currently in design mode.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
DisplayExpression

Získá nebo nastaví výraz, který vrací hodnotu, která se používá k reprezentaci této tabulky v uživatelském rozhraní.Gets or sets the expression that returns a value used to represent this table in the user interface. Vlastnost DisplayExpression umožňuje zobrazit název této tabulky v uživatelském rozhraní.The DisplayExpression property lets you display the name of this table in a user interface.

(Zděděno od DataTable)
Events

Získá seznam obslužných rutin událostí, které jsou připojeny k této součásti.Gets the list of event handlers that are attached to this component.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
ExtendedProperties

Získá kolekci přizpůsobených uživatelských informací.Gets the collection of customized user information.

(Zděděno od DataTable)
HasErrors

Získá hodnotu, která označuje, zda jsou chyby v některém z řádků v některé z tabulek DataSet, do kterých tabulka patří.Gets a value indicating whether there are errors in any of the rows in any of the tables of the DataSet to which the table belongs.

(Zděděno od DataTable)
IsInitialized

Získá hodnotu, která označuje, zda je DataTable inicializován.Gets a value that indicates whether the DataTable is initialized.

(Zděděno od DataTable)
Locale

Získá nebo nastaví informace o národním prostředí používané k porovnání řetězců v tabulce.Gets or sets the locale information used to compare strings within the table.

(Zděděno od DataTable)
MinimumCapacity

Získá nebo nastaví počáteční počáteční velikost této tabulky.Gets or sets the initial starting size for this table.

(Zděděno od DataTable)
Namespace

Získá nebo nastaví obor názvů pro vyjádření dat XML uložených v DataTable.Gets or sets the namespace for the XML representation of the data stored in the DataTable.

(Zděděno od DataTable)
ParentRelations

Získá kolekci nadřazených vztahů pro tento DataTable.Gets the collection of parent relations for this DataTable.

(Zděděno od DataTable)
Prefix

Získá nebo nastaví obor názvů pro vyjádření dat XML uložených v DataTable.Gets or sets the namespace for the XML representation of the data stored in the DataTable.

(Zděděno od DataTable)
PrimaryKey

Získá nebo nastaví pole sloupců, které fungují jako primární klíče pro tabulku dat.Gets or sets an array of columns that function as primary keys for the data table.

(Zděděno od DataTable)
RemotingFormat

Získá nebo nastaví formát serializace.Gets or sets the serialization format.

(Zděděno od DataTable)
Rows

Získá kolekci řádků, které patří do této tabulky.Gets the collection of rows that belong to this table.

(Zděděno od DataTable)
Site

Získá nebo nastaví ISite pro DataTable.Gets or sets an ISite for the DataTable.

(Zděděno od DataTable)
TableName

Získá nebo nastaví název DataTable.Gets or sets the name of the DataTable.

(Zděděno od DataTable)

Metody

AcceptChanges()

Potvrdí všechny změny provedené v této tabulce od posledního volání AcceptChanges().Commits all the changes made to this table since the last time AcceptChanges() was called.

(Zděděno od DataTable)
BeginInit()

Zahájí inicializaci DataTable, který se používá ve formuláři nebo používá jinou komponentu.Begins the initialization of a DataTable that is used on a form or used by another component. K inicializaci dochází v době běhu.The initialization occurs at run time.

(Zděděno od DataTable)
BeginLoadData()

Vypne oznámení, údržbu indexu a omezení při načítání dat.Turns off notifications, index maintenance, and constraints while loading data.

(Zděděno od DataTable)
Cast<TResult>()

Převede prvky TypedTableBase<T> na určený typ.Converts the elements of an TypedTableBase<T> to the specified type. Tato metoda podporuje typované DataTable generování objektů pomocí sady Visual Studio a nástroje .NET Framework XSD. exe.This method supports typed DataTable object generation by Visual Studio and the XSD.exe .NET Framework tool. Tato metoda není určena pro použití přímo v kódu.This method is not intended to be used directly from your code.

Clear()

Vymaže DataTable všech dat.Clears the DataTable of all data.

(Zděděno od DataTable)
Clone()

Naklonuje strukturu DataTable, včetně všech schémat a omezení DataTable.Clones the structure of the DataTable, including all DataTable schemas and constraints.

(Zděděno od DataTable)
Compute(String, String)

Vypočítá daný výraz na aktuální řádky, které předávají kritéria filtru.Computes the given expression on the current rows that pass the filter criteria.

(Zděděno od DataTable)
Copy()

Zkopíruje strukturu i data pro tento DataTable.Copies both the structure and data for this DataTable.

(Zděděno od DataTable)
CreateDataReader()

Vrátí DataTableReader odpovídající datům v rámci této DataTable.Returns a DataTableReader corresponding to the data within this DataTable.

(Zděděno od DataTable)
CreateInstance()

Vytvoří novou instanci položky DataTable.Creates a new instance of DataTable.

(Zděděno od DataTable)
Dispose()

Uvolní všechny prostředky, které MarshalByValueComponentpoužívá.Releases all resources used by the MarshalByValueComponent.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané MarshalByValueComponent a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the MarshalByValueComponent and optionally releases the managed resources.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
EndInit()

Ukončí inicializaci DataTable, který se používá ve formuláři nebo používá jinou komponentu.Ends the initialization of a DataTable that is used on a form or used by another component. K inicializaci dochází v době běhu.The initialization occurs at run time.

(Zděděno od DataTable)
EndLoadData()

Zapne oznámení, údržbu indexu a omezení po načtení dat.Turns on notifications, index maintenance, and constraints after loading data.

(Zděděno od DataTable)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetChanges()

Získá kopii DataTable, která obsahuje všechny změny, které mu byly provedeny od načtení nebo posledního volání AcceptChanges().Gets a copy of the DataTable that contains all changes made to it since it was loaded or AcceptChanges() was last called.

(Zděděno od DataTable)
GetChanges(DataRowState)

Získá kopii DataTable obsahující veškeré změny, které v ní byly od posledního načtení načteny, nebo vzhledem k tomu, že AcceptChanges() byla volána, filtrovaná podle DataRowState.Gets a copy of the DataTable containing all changes made to it since it was last loaded, or since AcceptChanges() was called, filtered by DataRowState.

(Zděděno od DataTable)
GetEnumerator()

Vrátí enumerátor pro typovouDataRow.Returns an enumerator for the typed-DataRow. Tato metoda podporuje generování objektů typuDataTable pomocí sady Visual Studio a nástroje .NET Framework XSD. exe.This method supports typed-DataTable object generation by Visual Studio and the XSD.exe .NET Framework tool. Tato metoda není určena pro použití přímo v kódu.This method is not intended to be used directly from your code.

GetErrors()

Získá pole objektů DataRow, které obsahují chyby.Gets an array of DataRow objects that contain errors.

(Zděděno od DataTable)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní objekt informací o serializaci daty potřebnými k serializaci DataTable.Populates a serialization information object with the data needed to serialize the DataTable.

(Zděděno od DataTable)
GetRowType()

Získá typ řádku.Gets the row type.

(Zděděno od DataTable)
GetSchema()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetSchema().For a description of this member, see GetSchema().

(Zděděno od DataTable)
GetService(Type)

Získá implementátor IServiceProvider.Gets the implementer of the IServiceProvider.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
ImportRow(DataRow)

Zkopíruje DataRow do DataTablea zachová nastavení vlastností a také původní a aktuální hodnoty.Copies a DataRow into a DataTable, preserving any property settings, as well as original and current values.

(Zděděno od DataTable)
Load(IDataReader)

Vyplní DataTable hodnotami ze zdroje dat pomocí zadaného IDataReader.Fills a DataTable with values from a data source using the supplied IDataReader. Pokud DataTable již obsahuje řádky, jsou příchozí data ze zdroje dat sloučena s existujícími řádky.If the DataTable already contains rows, the incoming data from the data source is merged with the existing rows.

(Zděděno od DataTable)
Load(IDataReader, LoadOption)

Vyplní DataTable hodnotami ze zdroje dat pomocí zadaného IDataReader.Fills a DataTable with values from a data source using the supplied IDataReader. Pokud DataTable již obsahuje řádky, jsou příchozí data ze zdroje dat sloučena s existujícími řádky podle hodnoty parametru loadOption.If the DataTable already contains rows, the incoming data from the data source is merged with the existing rows according to the value of the loadOption parameter.

(Zděděno od DataTable)
Load(IDataReader, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Vyplní DataTable hodnotami ze zdroje dat pomocí zadaného IDataReader pomocí delegáta pro zpracování chyb.Fills a DataTable with values from a data source using the supplied IDataReader using an error-handling delegate.

(Zděděno od DataTable)
LoadDataRow(Object[], Boolean)

Najde a aktualizuje konkrétní řádek.Finds and updates a specific row. Pokud není nalezen žádný odpovídající řádek, je vytvořen nový řádek s použitím zadaných hodnot.If no matching row is found, a new row is created using the given values.

(Zděděno od DataTable)
LoadDataRow(Object[], LoadOption)

Najde a aktualizuje konkrétní řádek.Finds and updates a specific row. Pokud není nalezen žádný odpovídající řádek, je vytvořen nový řádek s použitím zadaných hodnot.If no matching row is found, a new row is created using the given values.

(Zděděno od DataTable)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Merge(DataTable)

Sloučí zadaný DataTable s aktuálním DataTable.Merge the specified DataTable with the current DataTable.

(Zděděno od DataTable)
Merge(DataTable, Boolean)

Sloučí zadaný DataTable s aktuálním DataTable, která určuje, jestli se mají zachovat změny v aktuální DataTable.Merge the specified DataTable with the current DataTable, indicating whether to preserve changes in the current DataTable.

(Zděděno od DataTable)
Merge(DataTable, Boolean, MissingSchemaAction)

Sloučí zadaný DataTable s aktuálním DataTable, která označuje, jestli se mají zachovat změny a jak v aktuální DataTablezpracovat chybějící schéma.Merge the specified DataTable with the current DataTable, indicating whether to preserve changes and how to handle missing schema in the current DataTable.

(Zděděno od DataTable)
NewRow()

Vytvoří nový DataRow se stejným schématem jako tabulka.Creates a new DataRow with the same schema as the table.

(Zděděno od DataTable)
NewRowArray(Int32)

Vrátí pole DataRow.Returns an array of DataRow.

(Zděděno od DataTable)
NewRowFromBuilder(DataRowBuilder)

Vytvoří nový řádek ze stávajícího řádku.Creates a new row from an existing row.

(Zděděno od DataTable)
OnColumnChanged(DataColumnChangeEventArgs)

Vyvolá událost ColumnChanged.Raises the ColumnChanged event.

(Zděděno od DataTable)
OnColumnChanging(DataColumnChangeEventArgs)

Vyvolá událost ColumnChanging.Raises the ColumnChanging event.

(Zděděno od DataTable)
OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs)

Vyvolá událost PropertyChanged.Raises the PropertyChanged event.

(Zděděno od DataTable)
OnRemoveColumn(DataColumn)

Upozorní DataTable, že se odebírá DataColumn.Notifies the DataTable that a DataColumn is being removed.

(Zděděno od DataTable)
OnRowChanged(DataRowChangeEventArgs)

Vyvolá událost RowChanged.Raises the RowChanged event.

(Zděděno od DataTable)
OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs)

Vyvolá událost RowChanging.Raises the RowChanging event.

(Zděděno od DataTable)
OnRowDeleted(DataRowChangeEventArgs)

Vyvolá událost RowDeleted.Raises the RowDeleted event.

(Zděděno od DataTable)
OnRowDeleting(DataRowChangeEventArgs)

Vyvolá událost RowDeleting.Raises the RowDeleting event.

(Zděděno od DataTable)
OnTableCleared(DataTableClearEventArgs)

Vyvolá událost TableCleared.Raises the TableCleared event.

(Zděděno od DataTable)
OnTableClearing(DataTableClearEventArgs)

Vyvolá událost TableClearing.Raises the TableClearing event.

(Zděděno od DataTable)
OnTableNewRow(DataTableNewRowEventArgs)

Vyvolá událost TableNewRow.Raises the TableNewRow event.

(Zděděno od DataTable)
ReadXml(Stream)

Načte schéma XML a data do DataTable pomocí zadaného Stream.Reads XML schema and data into the DataTable using the specified Stream.

(Zděděno od DataTable)
ReadXml(String)

Přečte ze zadaného souboru schéma XML a data do DataTable.Reads XML schema and data into the DataTable from the specified file.

(Zděděno od DataTable)
ReadXml(TextReader)

Načte schéma XML a data do DataTable pomocí zadaného TextReader.Reads XML schema and data into the DataTable using the specified TextReader.

(Zděděno od DataTable)
ReadXml(XmlReader)

Načte schéma XML a data do DataTable pomocí zadaného XmlReader.Reads XML Schema and Data into the DataTable using the specified XmlReader.

(Zděděno od DataTable)
ReadXmlSchema(Stream)

Přečte schéma XML do DataTable pomocí zadaného datového proudu.Reads an XML schema into the DataTable using the specified stream.

(Zděděno od DataTable)
ReadXmlSchema(String)

Přečte schéma XML do DataTable ze zadaného souboru.Reads an XML schema into the DataTable from the specified file.

(Zděděno od DataTable)
ReadXmlSchema(TextReader)

Přečte schéma XML do DataTable pomocí zadaného TextReader.Reads an XML schema into the DataTable using the specified TextReader.

(Zděděno od DataTable)
ReadXmlSchema(XmlReader)

Přečte schéma XML do DataTable pomocí zadaného XmlReader.Reads an XML schema into the DataTable using the specified XmlReader.

(Zděděno od DataTable)
ReadXmlSerializable(XmlReader)

Čte z datového proudu XML.Reads from an XML stream.

(Zděděno od DataTable)
RejectChanges()

Vrátí zpět všechny změny, které byly provedeny v tabulce od doby, kdy byla načtena, nebo čas, kdy byla vyvolána poslední AcceptChanges().Rolls back all changes that have been made to the table since it was loaded, or the last time AcceptChanges() was called.

(Zděděno od DataTable)
Reset()

Obnoví původní stav DataTable.Resets the DataTable to its original state. Resetovat odebere všechna data, indexy, relace a sloupce tabulky.Reset removes all data, indexes, relations, and columns of the table. Pokud datová sada obsahuje DataTable, tabulka bude i nadále součástí datové sady po obnovení tabulky.If a DataSet includes a DataTable, the table will still be part of the DataSet after the table is reset.

(Zděděno od DataTable)
Select()

Získá pole všech objektů DataRow.Gets an array of all DataRow objects.

(Zděděno od DataTable)
Select(String)

Získá pole všech objektů DataRow, které odpovídají kritériím filtru.Gets an array of all DataRow objects that match the filter criteria.

(Zděděno od DataTable)
Select(String, String)

Získá pole všech objektů DataRow, které odpovídají kritériím filtru v zadaném pořadí řazení.Gets an array of all DataRow objects that match the filter criteria, in the specified sort order.

(Zděděno od DataTable)
Select(String, String, DataViewRowState)

Získá pole všech objektů DataRow, které odpovídají filtru v pořadí řazení, které odpovídá zadanému stavu.Gets an array of all DataRow objects that match the filter in the order of the sort that match the specified state.

(Zděděno od DataTable)
ToString()

Získá TableName a DisplayExpression, pokud je jeden jako zřetězený řetězec.Gets the TableName and DisplayExpression, if there is one as a concatenated string.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(Stream)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného Stream.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified Stream.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(Stream, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného Stream.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified Stream. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(Stream, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a případně schéma DataTable do zadaného souboru pomocí zadaného XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable to the specified file using the specified XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(Stream, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a případně schéma DataTable do zadaného souboru pomocí zadaného XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable to the specified file using the specified XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(String)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného souboru.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified file.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(String, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného souboru.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified file. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(String, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného souboru a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified file and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(String, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného souboru a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified file and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(TextWriter)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného TextWriter.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified TextWriter.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(TextWriter, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného TextWriter.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified TextWriter. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného TextWriter a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified TextWriter and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného TextWriter a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified TextWriter and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(XmlWriter)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného XmlWriter.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified XmlWriter.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(XmlWriter, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného XmlWriter.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified XmlWriter.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného XmlWriter a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified XmlWriter and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

(Zděděno od DataTable)
WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného XmlWriter a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified XmlWriter and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

(Zděděno od DataTable)
WriteXmlSchema(Stream)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML do zadaného datového proudu.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified stream.

(Zděděno od DataTable)
WriteXmlSchema(Stream, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML do zadaného datového proudu.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified stream. Chcete-li uložit schéma pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

(Zděděno od DataTable)
WriteXmlSchema(String)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML do zadaného souboru.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified file.

(Zděděno od DataTable)
WriteXmlSchema(String, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML do zadaného souboru.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified file. Chcete-li uložit schéma pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

(Zděděno od DataTable)
WriteXmlSchema(TextWriter)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML pomocí zadaného TextWriter.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified TextWriter.

(Zděděno od DataTable)
WriteXmlSchema(TextWriter, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML pomocí zadaného TextWriter.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified TextWriter. Chcete-li uložit schéma pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

(Zděděno od DataTable)
WriteXmlSchema(XmlWriter)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML pomocí zadaného XmlWriter.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified XmlWriter.

(Zděděno od DataTable)
WriteXmlSchema(XmlWriter, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML pomocí zadaného XmlWriter.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified XmlWriter. Chcete-li uložit schéma pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

(Zděděno od DataTable)

Události

ColumnChanged

Vyvolá se po změně hodnoty pro zadaný DataColumn v DataRow.Occurs after a value has been changed for the specified DataColumn in a DataRow.

(Zděděno od DataTable)
ColumnChanging

Vyvolá se při změně hodnoty pro zadaný DataColumn v DataRow.Occurs when a value is being changed for the specified DataColumn in a DataRow.

(Zděděno od DataTable)
Disposed

Přidá obslužnou rutinu události, která bude naslouchat události Disposed v součásti.Adds an event handler to listen to the Disposed event on the component.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
Initialized

Nastane po inicializaci DataTable.Occurs after the DataTable is initialized.

(Zděděno od DataTable)
RowChanged

Vyvolá se po úspěšné změně DataRow.Occurs after a DataRow has been changed successfully.

(Zděděno od DataTable)
RowChanging

Vyvolá se při změně DataRow.Occurs when a DataRow is changing.

(Zděděno od DataTable)
RowDeleted

Vyvolá se po odstranění řádku v tabulce.Occurs after a row in the table has been deleted.

(Zděděno od DataTable)
RowDeleting

Vyvolá se před tím, než se odstraní řádek v tabulce.Occurs before a row in the table is about to be deleted.

(Zděděno od DataTable)
TableCleared

Vyvolá se po vymazání DataTable.Occurs after a DataTable is cleared.

(Zděděno od DataTable)
TableClearing

Vyvolá se při vymazání DataTable.Occurs when a DataTable is cleared.

(Zděděno od DataTable)
TableNewRow

Vyvolá se při vložení nového DataRow.Occurs when a new DataRow is inserted.

(Zděděno od DataTable)

Explicitní implementace rozhraní

IEnumerable.GetEnumerator()

Vrátí enumerátor pro typovouDataRow.Returns an enumerator for the typed-DataRow. Tato metoda podporuje generování objektů typuDataTable pomocí sady Visual Studio a nástroje .NET Framework XSD. exe.This method supports typed-DataTable object generation by Visual Studio and the XSD.exe .NET Framework tool. Tato metoda není určena pro použití přímo v kódu.This method is not intended to be used directly from your code.

IListSource.ContainsListCollection

Popis tohoto člena naleznete v tématu ContainsListCollection.For a description of this member, see ContainsListCollection.

(Zděděno od DataTable)
IListSource.GetList()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetList().For a description of this member, see GetList().

(Zděděno od DataTable)
ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní objekt informací o serializaci daty potřebnými k serializaci DataTable.Populates a serialization information object with the data needed to serialize the DataTable.

(Zděděno od DataTable)
IXmlSerializable.GetSchema()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetSchema().For a description of this member, see GetSchema().

(Zděděno od DataTable)
IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ReadXml(XmlReader).For a description of this member, see ReadXml(XmlReader).

(Zděděno od DataTable)
IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)

Popis tohoto člena naleznete v tématu WriteXml(XmlWriter).For a description of this member, see WriteXml(XmlWriter).

(Zděděno od DataTable)

Metody rozšíření

CreateScope(IServiceProvider)

Vytvoří nový IServiceScope, který se dá použít k překladu oboru služeb.Creates a new IServiceScope that can be used to resolve scoped services.

GetRequiredService(IServiceProvider, Type)

Načte službu typu serviceType z IServiceProvider.Get service of type serviceType from the IServiceProvider.

GetRequiredService<T>(IServiceProvider)

Načte službu typu T z IServiceProvider.Get service of type T from the IServiceProvider.

GetService<T>(IServiceProvider)

Načte službu typu T z IServiceProvider.Get service of type T from the IServiceProvider.

GetServices(IServiceProvider, Type)

Získá výčet služeb typu serviceType z IServiceProvider.Get an enumeration of services of type serviceType from the IServiceProvider.

GetServices<T>(IServiceProvider)

Získá výčet služeb typu T z IServiceProvider.Get an enumeration of services of type T from the IServiceProvider.

ToImmutableArray<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vytvoří neměnné pole ze zadané kolekce.Creates an immutable array from the specified collection.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Sestaví neproměnlivý slovník z existující kolekce elementů a použije funkci transformace na zdrojové klíče.Constructs an immutable dictionary from an existing collection of elements, applying a transformation function to the source keys.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Vytvoří neproměnlivý slovník založený na určité transformaci sekvence.Constructs an immutable dictionary based on some transformation of a sequence.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>)

Vytvoří výčet a transformuje sekvenci a vytvoří neproměnlivý slovník jeho obsahu.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable dictionary of its contents.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IEqualityComparer<TKey>)

Vytvoří výčet a transformuje sekvenci a vytvoří neproměnlivý slovník jeho obsahu pomocí zadaného klíčového porovnávání.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable dictionary of its contents by using the specified key comparer.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IEqualityComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

Vytvoří výčet a transformuje sekvenci a vytvoří neproměnlivý slovník jeho obsahu pomocí zadaných porovnatelností klíčová a hodnotová.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable dictionary of its contents by using the specified key and value comparers.

ToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vytvoří výčet sekvencí a vytvoří neměnitelnou sadu hash jejího obsahu.Enumerates a sequence and produces an immutable hash set of its contents.

ToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Vytvoří výčet sekvencí, vytvoří neměnitelnou sadu hodnot hash jejího obsahu a použije pro typ sady zadanou porovnávací metodu.Enumerates a sequence, produces an immutable hash set of its contents, and uses the specified equality comparer for the set type.

ToImmutableList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vytvoří výčet sekvencí a vytvoří neměnný seznam jeho obsahu.Enumerates a sequence and produces an immutable list of its contents.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>)

Vytvoří výčet a transformuje sekvenci a vytvoří neproměnlivý seřazený slovník jeho obsahu.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable sorted dictionary of its contents.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IComparer<TKey>)

Vytvoří výčet a transformuje sekvenci a vytvoří neměnný seřazený slovník jeho obsahu pomocí zadaného klíčového porovnávání.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable sorted dictionary of its contents by using the specified key comparer.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

Vytvoří výčet a transformuje sekvenci a vytvoří neproměnlivý seřazený slovník jeho obsahu pomocí zadaných porovnávače klíčová a hodnotová.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable sorted dictionary of its contents by using the specified key and value comparers.

ToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vytvoří výčet sekvencí a vytvoří neproměnlivou seřazenou sadu jejího obsahu.Enumerates a sequence and produces an immutable sorted set of its contents.

ToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

Vytvoří výčet sekvencí, vytvoří neproměnlivou seřazenou sadu jejího obsahu a použije zadanou porovnávací metodu.Enumerates a sequence, produces an immutable sorted set of its contents, and uses the specified comparer.

AsDataView(DataTable)

Vytvoří a vrátí objekt DataView s povolenou technologií LINQ.Creates and returns a LINQ-enabled DataView object.

AsEnumerable(DataTable)

Vrátí objekt IEnumerable<T>, kde je obecný parametr T DataRow.Returns an IEnumerable<T> object, where the generic parameter T is DataRow. Tento objekt lze použít ve výrazu LINQLINQ nebo dotazu metody.This object can be used in a LINQLINQ expression or method query.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí DataTable, který obsahuje kopie objektů DataRow, předané vstupní IEnumerable<T> objekt, kde je obecný parametr T DataRow.Returns a DataTable that contains copies of the DataRow objects, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

Zkopíruje DataRow objektů do zadaného DataTablea předává vstupní IEnumerable<T> objekt, kde je obecný parametr T DataRow.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Zkopíruje DataRow objektů do zadaného DataTablea předává vstupní IEnumerable<T> objekt, kde je obecný parametr T DataRow.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

AsEnumerable<TRow>(TypedTableBase<TRow>)

Vytvoří výčet prvků řádku dat TypedTableBase<T> a vrátí objekt EnumerableRowCollection<TRow>, kde je obecný parametr T DataRow.Enumerates the data row elements of the TypedTableBase<T> and returns an EnumerableRowCollection<TRow> object, where the generic parameter T is DataRow. Tento objekt lze použít ve výrazu LINQLINQ nebo dotazu metody.This object can be used in a LINQLINQ expression or method query.

ElementAtOrDefault<TRow>(TypedTableBase<TRow>, Int32)

Vrátí prvek v zadaném řádku v sekvenci nebo výchozí hodnotu, pokud řádek je mimo rozsah.Returns the element at a specified row in a sequence or a default value if the row is out of range.

OrderBy<TRow,TKey>(TypedTableBase<TRow>, Func<TRow,TKey>)

Seřadí řádky TypedTableBase<T> ve vzestupném pořadí podle zadaného klíče.Sorts the rows of a TypedTableBase<T> in ascending order according to the specified key.

OrderBy<TRow,TKey>(TypedTableBase<TRow>, Func<TRow,TKey>, IComparer<TKey>)

Seřadí řádky TypedTableBase<T> ve vzestupném pořadí podle zadaného klíče a porovnávače.Sorts the rows of a TypedTableBase<T> in ascending order according to the specified key and comparer.

OrderByDescending<TRow,TKey>(TypedTableBase<TRow>, Func<TRow,TKey>)

Seřadí řádky TypedTableBase<T> v sestupném pořadí podle zadaného klíče.Sorts the rows of a TypedTableBase<T> in descending order according to the specified key.

OrderByDescending<TRow,TKey>(TypedTableBase<TRow>, Func<TRow,TKey>, IComparer<TKey>)

Seřadí řádky TypedTableBase<T> v sestupném pořadí podle zadaného klíče a porovnávacího příkazu.Sorts the rows of a TypedTableBase<T> in descending order according to the specified key and comparer.

Select<TRow,S>(TypedTableBase<TRow>, Func<TRow,S>)

Projekty každý prvek TypedTableBase<T> do nového formuláře.Projects each element of a TypedTableBase<T> into a new form.

Where<TRow>(TypedTableBase<TRow>, Func<TRow,Boolean>)

Filtruje posloupnost řádků na základě zadaného predikátu.Filters a sequence of rows based on the specified predicate.

Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>)

Aplikuje funkci Akumulovaná v rámci sekvence.Applies an accumulator function over a sequence.

Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>)

Aplikuje funkci Akumulovaná v rámci sekvence.Applies an accumulator function over a sequence. Zadaná hodnota počáteční hodnoty se používá jako počáteční hodnota akumulátoru.The specified seed value is used as the initial accumulator value.

Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>)

Aplikuje funkci Akumulovaná v rámci sekvence.Applies an accumulator function over a sequence. Zadaná hodnota počáteční hodnoty se používá jako počáteční hodnota akumulátoru a zadaná funkce slouží k výběru hodnoty výsledku.The specified seed value is used as the initial accumulator value, and the specified function is used to select the result value.

All<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Určuje, zda všechny prvky sekvence splní podmínku.Determines whether all elements of a sequence satisfy a condition.

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Určuje, zda sekvence obsahuje nějaké prvky.Determines whether a sequence contains any elements.

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Určuje, zda kterýkoli prvek sekvence splňuje podmínku.Determines whether any element of a sequence satisfies a condition.

Append<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Připojí hodnotu na konec sekvence.Appends a value to the end of the sequence.

AsEnumerable<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí vstup zadaný jako IEnumerable<T>.Returns the input typed as IEnumerable<T>.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Vypočítá průměr sekvence Decimal hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Vypočítá průměr sekvence Double hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Vypočítá průměr sekvence Int32 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Vypočítá průměr sekvence Int64 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Vypočítá průměr posloupnosti Decimal hodnot s možnou hodnotou null, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Vypočítá průměr posloupnosti Double hodnot s možnou hodnotou null, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Vypočítá průměr posloupnosti Int32 hodnot s možnou hodnotou null, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Vypočítá průměr posloupnosti Int64 hodnot s možnou hodnotou null, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Vypočítá průměr posloupnosti Single hodnot s možnou hodnotou null, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Vypočítá průměr sekvence Single hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

Concat<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Zřetězí dvě sekvence.Concatenates two sequences.

Contains<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Pomocí výchozí procedury rovnosti určí, zda sekvence obsahuje zadaný element.Determines whether a sequence contains a specified element by using the default equality comparer.

Contains<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource, IEqualityComparer<TSource>)

Určuje, zda sekvence obsahuje zadaný element pomocí zadaného IEqualityComparer<T>.Determines whether a sequence contains a specified element by using a specified IEqualityComparer<T>.

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí počet prvků v sekvenci.Returns the number of elements in a sequence.

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vrátí číslo, které představuje, kolik prvků v zadané sekvenci vyhovuje podmínce.Returns a number that represents how many elements in the specified sequence satisfy a condition.

DefaultIfEmpty<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí prvky zadané sekvence nebo výchozí hodnotu parametru typu v kolekci singleton, pokud je sekvence prázdná.Returns the elements of the specified sequence or the type parameter's default value in a singleton collection if the sequence is empty.

DefaultIfEmpty<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Vrátí prvky zadané sekvence nebo zadanou hodnotu v kolekci singleton, pokud je sekvence prázdná.Returns the elements of the specified sequence or the specified value in a singleton collection if the sequence is empty.

Distinct<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí odlišné prvky z sekvence pomocí výchozí porovnávací metody pro porovnání hodnot.Returns distinct elements from a sequence by using the default equality comparer to compare values.

Distinct<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Vrátí odlišné prvky z sekvence pomocí zadaného IEqualityComparer<T> pro porovnání hodnot.Returns distinct elements from a sequence by using a specified IEqualityComparer<T> to compare values.

ElementAt<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Vrátí prvek v zadaném indexu v sekvenci.Returns the element at a specified index in a sequence.

ElementAtOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Vrátí prvek v zadaném indexu v sekvenci nebo výchozí hodnotu, pokud je index mimo rozsah.Returns the element at a specified index in a sequence or a default value if the index is out of range.

Except<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Vytvoří množinový rozdíl dvou sekvencí pomocí výchozí porovnávací metody pro porovnání hodnot.Produces the set difference of two sequences by using the default equality comparer to compare values.

Except<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Vytvoří množinový rozdíl dvou sekvencí pomocí zadaného IEqualityComparer<T> pro porovnání hodnot.Produces the set difference of two sequences by using the specified IEqualityComparer<T> to compare values.

First<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí první prvek sekvence.Returns the first element of a sequence.

First<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vrátí první prvek v sekvenci, která splňuje zadanou podmínku.Returns the first element in a sequence that satisfies a specified condition.

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí první prvek sekvence nebo výchozí hodnotu, pokud sekvence neobsahuje žádné prvky.Returns the first element of a sequence, or a default value if the sequence contains no elements.

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vrátí první prvek sekvence, který splňuje podmínku nebo výchozí hodnotu, pokud žádný takový prvek nebyl nalezen.Returns the first element of the sequence that satisfies a condition or a default value if no such element is found.

GroupBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Seskupí prvky sekvence podle zadané funkce selektoru klíče.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function.

GroupBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Seskupí prvky sekvence podle zadané funkce selektoru klíče a porovná klíče s použitím zadané porovnávací metody.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and compares the keys by using a specified comparer.

GroupBy<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Seskupí prvky sekvence podle zadané funkce selektoru klíče a projekty prvků pro každou skupinu pomocí zadané funkce.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and projects the elements for each group by using a specified function.

GroupBy<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Seskupí prvky pořadí podle funkce selektoru klíče.Groups the elements of a sequence according to a key selector function. Klíče jsou porovnány pomocí porovnávacího prvku a jednotlivé prvky skupiny jsou probíhají pomocí zadané funkce.The keys are compared by using a comparer and each group's elements are projected by using a specified function.

GroupBy<TSource,TKey,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TKey,IEnumerable<TSource>,TResult>)

Seskupí prvky sekvence podle zadané funkce selektoru klíče a vytvoří výslednou hodnotu z každé skupiny a jejího klíče.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key.

GroupBy<TSource,TKey,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TKey,IEnumerable<TSource>,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Seskupí prvky sekvence podle zadané funkce selektoru klíče a vytvoří výslednou hodnotu z každé skupiny a jejího klíče.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key. Klíče jsou porovnány pomocí zadané porovnávací metody.The keys are compared by using a specified comparer.

GroupBy<TSource,TKey,TElement,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, Func<TKey,IEnumerable<TElement>,TResult>)

Seskupí prvky sekvence podle zadané funkce selektoru klíče a vytvoří výslednou hodnotu z každé skupiny a jejího klíče.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key. Prvky každé skupiny jsou probíhají pomocí zadané funkce.The elements of each group are projected by using a specified function.

GroupBy<TSource,TKey,TElement,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, Func<TKey,IEnumerable<TElement>,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Seskupí prvky sekvence podle zadané funkce selektoru klíče a vytvoří výslednou hodnotu z každé skupiny a jejího klíče.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key. Hodnoty klíčů jsou porovnány pomocí zadané porovnávací metody a prvky každé skupiny jsou probíhají pomocí zadané funkce.Key values are compared by using a specified comparer, and the elements of each group are projected by using a specified function.

GroupJoin<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,IEnumerable<TInner>,TResult>)

Koreluje prvky dvou sekvencí na základě rovnosti klíčů a skupin výsledků.Correlates the elements of two sequences based on equality of keys and groups the results. Výchozí porovnávání rovnosti se používá k porovnání klíčů.The default equality comparer is used to compare keys.

GroupJoin<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,IEnumerable<TInner>,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Koreluje prvky dvou sekvencí na základě rovnosti klíčů a seskupí výsledky.Correlates the elements of two sequences based on key equality and groups the results. Zadaný IEqualityComparer<T> slouží k porovnání klíčů.A specified IEqualityComparer<T> is used to compare keys.

Intersect<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Vytvoří průniky sady dvou sekvencí pomocí výchozí porovnávače rovnosti pro porovnání hodnot.Produces the set intersection of two sequences by using the default equality comparer to compare values.

Intersect<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Vytvoří průnik dvou sekvencí sady pomocí zadaného IEqualityComparer<T> pro porovnání hodnot.Produces the set intersection of two sequences by using the specified IEqualityComparer<T> to compare values.

Join<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,TInner,TResult>)

Koreluje prvky dvou sekvencí založených na porovnávacích klíčích.Correlates the elements of two sequences based on matching keys. Výchozí porovnávání rovnosti se používá k porovnání klíčů.The default equality comparer is used to compare keys.

Join<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,TInner,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Koreluje prvky dvou sekvencí založených na porovnávacích klíčích.Correlates the elements of two sequences based on matching keys. Zadaný IEqualityComparer<T> slouží k porovnání klíčů.A specified IEqualityComparer<T> is used to compare keys.

Last<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí poslední prvek sekvence.Returns the last element of a sequence.

Last<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vrátí poslední prvek sekvence, který splňuje zadanou podmínku.Returns the last element of a sequence that satisfies a specified condition.

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí poslední prvek sekvence nebo výchozí hodnotu, pokud sekvence neobsahuje žádné prvky.Returns the last element of a sequence, or a default value if the sequence contains no elements.

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vrátí poslední prvek sekvence, který splňuje podmínku nebo výchozí hodnotu, pokud žádný takový prvek nebyl nalezen.Returns the last element of a sequence that satisfies a condition or a default value if no such element is found.

LongCount<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí Int64, který představuje celkový počet prvků v sekvenci.Returns an Int64 that represents the total number of elements in a sequence.

LongCount<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vrátí Int64, který představuje, kolik prvků v sekvenci vyhovuje podmínce.Returns an Int64 that represents how many elements in a sequence satisfy a condition.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí maximální hodnotu v obecné sekvenci.Returns the maximum value in a generic sequence.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální Decimal hodnotu.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Decimal value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální Double hodnotu.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Double value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální Int32 hodnotu.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Int32 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální Int64 hodnotu.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Int64 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu null Decimal Value.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Decimal value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu null Double Value.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Double value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu null Int32 Value.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Int32 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu null Int64 Value.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Int64 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu null Single Value.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Single value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální Single hodnotu.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Single value.

Max<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Vyvolá funkci transformace u každého prvku obecné sekvence a vrátí maximální výslednou hodnotu.Invokes a transform function on each element of a generic sequence and returns the maximum resulting value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí minimální hodnotu v obecné sekvenci.Returns the minimum value in a generic sequence.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí minimální hodnotu Decimal.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Decimal value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí minimální hodnotu Double.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Double value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí minimální hodnotu Int32.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Int32 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí minimální hodnotu Int64.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Int64 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí minimální hodnotu Decimal Nullable.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Decimal value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí minimální hodnotu Double Nullable.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Double value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí minimální hodnotu Int32 Nullable.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Int32 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí minimální hodnotu Int64 Nullable.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Int64 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí minimální hodnotu Single Nullable.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Single value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí minimální hodnotu Single.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Single value.

Min<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Vyvolá funkci transformace u každého prvku obecné sekvence a vrátí minimální výslednou hodnotu.Invokes a transform function on each element of a generic sequence and returns the minimum resulting value.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

OrderBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Seřadí prvky sekvence ve vzestupném pořadí podle klíče.Sorts the elements of a sequence in ascending order according to a key.

OrderBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Seřadí prvky sekvence ve vzestupném pořadí pomocí zadané porovnávací metody.Sorts the elements of a sequence in ascending order by using a specified comparer.

OrderByDescending<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Seřadí prvky sekvence v sestupném pořadí podle klíče.Sorts the elements of a sequence in descending order according to a key.

OrderByDescending<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Seřadí prvky sekvence v sestupném pořadí pomocí zadané porovnávací metody.Sorts the elements of a sequence in descending order by using a specified comparer.

Prepend<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Přidá hodnotu na začátek sekvence.Adds a value to the beginning of the sequence.

Reverse<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Obrátí pořadí prvků v sekvenci.Inverts the order of the elements in a sequence.

Select<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Projektuje každý prvek sekvence do nového formuláře.Projects each element of a sequence into a new form.

Select<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,TResult>)

Projektuje každý prvek sekvence do nového formuláře zahrnutím indexu elementu.Projects each element of a sequence into a new form by incorporating the element's index.

SelectMany<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,IEnumerable<TResult>>)

Projektuje každý prvek sekvence do IEnumerable<T> a sloučí výsledné sekvence do jedné sekvence.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T> and flattens the resulting sequences into one sequence.

SelectMany<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,IEnumerable<TResult>>)

Projektuje každý prvek sekvence do IEnumerable<T>a sloučí výsledné sekvence do jedné sekvence.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T>, and flattens the resulting sequences into one sequence. Index každého zdrojového elementu se používá v projektované podobě daného prvku.The index of each source element is used in the projected form of that element.

SelectMany<TSource,TCollection,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,IEnumerable<TCollection>>, Func<TSource,TCollection,TResult>)

Projektuje každý prvek sekvence do IEnumerable<T>, sloučí výsledné sekvence do jedné sekvence a vyvolá funkci selektor výsledku pro každý prvek v něm.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T>, flattens the resulting sequences into one sequence, and invokes a result selector function on each element therein.

SelectMany<TSource,TCollection,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,IEnumerable<TCollection>>, Func<TSource,TCollection,TResult>)

Projektuje každý prvek sekvence do IEnumerable<T>, sloučí výsledné sekvence do jedné sekvence a vyvolá funkci selektor výsledku pro každý prvek v něm.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T>, flattens the resulting sequences into one sequence, and invokes a result selector function on each element therein. Index jednotlivých zdrojových elementů se používá v mezilehlém projektovém formuláři tohoto prvku.The index of each source element is used in the intermediate projected form of that element.

SequenceEqual<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Určuje, zda jsou dvě sekvence stejné, porovnáním prvků s použitím výchozí porovnávače rovnosti pro svůj typ.Determines whether two sequences are equal by comparing the elements by using the default equality comparer for their type.

SequenceEqual<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Určuje, zda se dvě sekvence rovnají porovnáním jejich prvků pomocí zadaného IEqualityComparer<T>.Determines whether two sequences are equal by comparing their elements by using a specified IEqualityComparer<T>.

Single<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí jediný prvek sekvence a vyvolá výjimku, pokud v sekvenci není přesně jeden prvek.Returns the only element of a sequence, and throws an exception if there is not exactly one element in the sequence.

Single<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vrátí jediný prvek sekvence, který splňuje zadanou podmínku, a vyvolá výjimku, pokud existuje více než jeden takový prvek.Returns the only element of a sequence that satisfies a specified condition, and throws an exception if more than one such element exists.

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí jediný prvek sekvence nebo výchozí hodnotu, pokud je sekvence prázdná. Tato metoda vyvolá výjimku, pokud je v sekvenci více než jeden prvek.Returns the only element of a sequence, or a default value if the sequence is empty; this method throws an exception if there is more than one element in the sequence.

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vrátí jediný prvek sekvence, který splňuje zadanou podmínku, nebo výchozí hodnotu, pokud žádný takový prvek neexistuje. Tato metoda vyvolá výjimku, pokud více než jeden prvek splňuje podmínky.Returns the only element of a sequence that satisfies a specified condition or a default value if no such element exists; this method throws an exception if more than one element satisfies the condition.

Skip<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Obchází zadaný počet prvků v sekvenci a vrátí zbývající prvky.Bypasses a specified number of elements in a sequence and then returns the remaining elements.

SkipLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Vrátí novou vyčíslitelné kolekci, která obsahuje prvky z source s posledními prvky count zdrojové kolekce vynechány.Returns a new enumerable collection that contains the elements from source with the last count elements of the source collection omitted.

SkipWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vynechá prvky v sekvenci, pokud je zadaná podmínka pravdivá a vrátí zbývající prvky.Bypasses elements in a sequence as long as a specified condition is true and then returns the remaining elements.

SkipWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Vynechá prvky v sekvenci, pokud je zadaná podmínka pravdivá a vrátí zbývající prvky.Bypasses elements in a sequence as long as a specified condition is true and then returns the remaining elements. Index elementu se používá v Logic funkce predikátu.The element's index is used in the logic of the predicate function.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Vypočítá součet sekvence Decimal hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Vypočítá součet sekvence Double hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Vypočítá součet sekvence Int32 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Vypočítá součet sekvence Int64 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Vypočítá součet posloupnosti Decimal hodnot s možnou hodnotou null, které jsou získány vyvoláním funkce transformace na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Vypočítá součet posloupnosti Double hodnot s možnou hodnotou null, které jsou získány vyvoláním funkce transformace na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Vypočítá součet posloupnosti Int32 hodnot s možnou hodnotou null, které jsou získány vyvoláním funkce transformace na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Vypočítá součet posloupnosti Int64 hodnot s možnou hodnotou null, které jsou získány vyvoláním funkce transformace na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Vypočítá součet posloupnosti Single hodnot s možnou hodnotou null, které jsou získány vyvoláním funkce transformace na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Vypočítá součet sekvence Single hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Take<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Vrátí zadaný počet souvislých prvků od začátku sekvence.Returns a specified number of contiguous elements from the start of a sequence.

TakeLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Vrátí novou vyčíslitelné kolekci, která obsahuje poslední prvky count z source.Returns a new enumerable collection that contains the last count elements from source.

TakeWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vrátí prvky z sekvence, pokud je zadaná podmínka pravdivá.Returns elements from a sequence as long as a specified condition is true.

TakeWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Vrátí prvky z sekvence, pokud je zadaná podmínka pravdivá.Returns elements from a sequence as long as a specified condition is true. Index elementu se používá v Logic funkce predikátu.The element's index is used in the logic of the predicate function.

ToArray<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vytvoří pole z IEnumerable<T>.Creates an array from a IEnumerable<T>.

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Vytvoří Dictionary<TKey,TValue> z IEnumerable<T> podle zadané funkce selektoru klíče.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function.

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Vytvoří Dictionary<TKey,TValue> z IEnumerable<T> v závislosti na zadané funkci výběru klíče a porovnávací klávesu.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function and key comparer.

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Vytvoří Dictionary<TKey,TValue> z IEnumerable<T> v závislosti na zadaných funkcích selektoru klíčů a prvků selektoru.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to specified key selector and element selector functions.

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Vytvoří Dictionary<TKey,TValue> z IEnumerable<T> v závislosti na zadané funkci výběru klíče, porovnávání a funkci selektor elementu.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function, a comparer, and an element selector function.

ToHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vytvoří položku HashSet<T> z položky IEnumerable<T>.Creates a HashSet<T> from an IEnumerable<T>.

ToHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Vytvoří HashSet<T> z IEnumerable<T> pomocí comparer k porovnání klíčů.Creates a HashSet<T> from an IEnumerable<T> using the comparer to compare keys.

ToList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vytvoří položku List<T> z položky IEnumerable<T>.Creates a List<T> from an IEnumerable<T>.

ToLookup<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Vytvoří Lookup<TKey,TElement> z IEnumerable<T> podle zadané funkce selektoru klíče.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function.

ToLookup<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Vytvoří Lookup<TKey,TElement> z IEnumerable<T> v závislosti na zadané funkci výběru klíče a porovnávací klávesu.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function and key comparer.

ToLookup<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Vytvoří Lookup<TKey,TElement> z IEnumerable<T> v závislosti na zadaných funkcích selektoru klíčů a prvků selektoru.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to specified key selector and element selector functions.

ToLookup<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Vytvoří Lookup<TKey,TElement> z IEnumerable<T> podle zadané funkce výběru klíče, porovnávací funkce a funkce selektoru elementu.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function, a comparer and an element selector function.

Union<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Vytvoří sjednocení dvou sekvencí pomocí výchozí porovnávače rovnosti.Produces the set union of two sequences by using the default equality comparer.

Union<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Vytvoří sjednocení dvou sekvencí pomocí zadaného IEqualityComparer<T>.Produces the set union of two sequences by using a specified IEqualityComparer<T>.

Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Filtruje sekvenci hodnot na základě predikátu.Filters a sequence of values based on a predicate.

Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Filtruje sekvenci hodnot na základě predikátu.Filters a sequence of values based on a predicate. Index každého elementu se používá v Logic funkce predikátu.Each element's index is used in the logic of the predicate function.

Zip<TFirst,TSecond>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>)

Vytvoří sekvenci řazených kolekcí členů s prvky ze dvou zadaných sekvencí.Produces a sequence of tuples with elements from the two specified sequences.

Zip<TFirst,TSecond,TResult>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>, Func<TFirst,TSecond,TResult>)

Použije zadanou funkci na odpovídající prvky dvou sekvencí a vytvoří tak sekvenci výsledků.Applies a specified function to the corresponding elements of two sequences, producing a sequence of the results.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsParallel<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

AsQueryable<TElement>(IEnumerable<TElement>)

Převede obecný IEnumerable<T> na obecný IQueryable<T>.Converts a generic IEnumerable<T> to a generic IQueryable<T>.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci prvků, které obsahují předchůdce všech uzlů ve zdrojové kolekci.Returns a collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků, které obsahují předchůdce všech uzlů ve zdrojové kolekci.Returns a filtered collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci podřízených uzlů každého dokumentu a elementu ve zdrojové kolekci.Returns a collection of the descendant nodes of every document and element in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci prvků, které obsahují následníky každého prvku a dokumentu ve zdrojové kolekci.Returns a collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků, které obsahují následníky každého prvku a dokumentu ve zdrojové kolekci.Returns a filtered collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci podřízených prvků každého prvku a dokumentu ve zdrojové kolekci.Returns a collection of the child elements of every element and document in the source collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>, XName)

Vrátí filtrovanou kolekci podřízených prvků každého elementu a dokumentu ve zdrojové kolekci.Returns a filtered collection of the child elements of every element and document in the source collection. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci uzlů, které obsahují všechny uzly ve zdrojové kolekci seřazené v pořadí dokumentů.Returns a collection of nodes that contains all nodes in the source collection, sorted in document order.

Nodes<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci podřízených uzlů každého dokumentu a elementu ve zdrojové kolekci.Returns a collection of the child nodes of every document and element in the source collection.

Remove<T>(IEnumerable<T>)

Odebere všechny uzly ve zdrojové kolekci z nadřazeného uzlu.Removes every node in the source collection from its parent node.

Platí pro

Viz také