UpdateRowSource Výčet

Definice

Určuje způsob, jakým se mají na aktualizované řádky použít výsledky příkazu dotazu.Specifies how query command results are applied to the row being updated.

public enum class UpdateRowSource
public enum UpdateRowSource
type UpdateRowSource = 
Public Enum UpdateRowSource
Dědičnost
UpdateRowSource

Pole

Both 3

Výstupní parametry a první vrácený řádek jsou namapovány na změněný řádek v DataSet.Both the output parameters and the first returned row are mapped to the changed row in the DataSet.

FirstReturnedRecord 2

Data v prvním vráceném řádku jsou namapována na změněný řádek v DataSet.The data in the first returned row is mapped to the changed row in the DataSet.

None 0

Všechny vrácené parametry nebo řádky jsou ignorovány.Any returned parameters or rows are ignored.

OutputParameters 1

Výstupní parametry jsou namapovány na změněný řádek v DataSet.Output parameters are mapped to the changed row in the DataSet.

Poznámky

Hodnoty UpdateRowSource jsou používány vlastností UpdatedRowSource IDbCommand a všemi z nich odvozenými třídami.The UpdateRowSource values are used by the UpdatedRowSource property of IDbCommand and any classes derived from it.

Další informace najdete v tématu parametry třídy DataAdapter.For more information property, see DataAdapter Parameters.

Platí pro