UpdateStatus Výčet

Definice

Určuje akci, která má být provedena s ohledem na aktuální a zbývající řádky během Update(DataSet).Specifies the action to take with regard to the current and remaining rows during an Update(DataSet).

public enum class UpdateStatus
public enum UpdateStatus
type UpdateStatus = 
Public Enum UpdateStatus
Dědičnost
UpdateStatus

Pole

Continue 0

DataAdapter je pokračovat ve zpracování řádků.The DataAdapter is to continue processing rows.

ErrorsOccurred 1

Obslužná rutina události hlásí, že by měla být aktualizace považována za chybu.The event handler reports that the update should be treated as an error.

SkipAllRemainingRows 3

Aktuální řádek a všechny zbývající řádky se neaktualizují.The current row and all remaining rows are not to be updated.

SkipCurrentRow 2

Aktuální řádek nelze aktualizovat.The current row is not to be updated.

Platí pro