Decimal.UnaryNegation(Decimal) Operátor

Definice

Negace hodnoty zadaného operandu Decimal.Negates the value of the specified Decimal operand.

public:
 static System::Decimal operator -(System::Decimal d);
public static decimal operator - (decimal d);
static member ( ~- ) : decimal -> decimal
Public Shared Operator - (d As Decimal) As Decimal

Parametry

d
Decimal

Hodnota, jejíž negace má být vypočtena.The value to negate.

Návraty

Výsledek d vynásobený zápornou hodnotou One (-1).The result of d multiplied by negative one (-1).

Poznámky

Metoda UnaryPlus definuje operaci operátoru unární negace (nebo operátora doplňkového textu) pro Decimal hodnoty.The UnaryPlus method defines the operation of the unary negation operator (or the additive inverse operator) for Decimal values. Operace vytvoří hodnotu, která má za následek 0 (nula), když se přidá k původnímu číslu.The operation produces a value that results in 0 (zero) when it is added to the original number. Jazyky, které nepodporují vlastní operátory, mohou místo toho zavolat metodu Negate.Languages that do not support custom operators can call the Negate method instead.

Ekvivalentní metoda pro tento operátor je Decimal.Negate(Decimal)The equivalent method for this operator is Decimal.Negate(Decimal)

Platí pro

Viz také