Delegate.Method Vlastnost

Definice

Získá metodu reprezentovanou delegátem.Gets the method represented by the delegate.

public:
 property System::Reflection::MethodInfo ^ Method { System::Reflection::MethodInfo ^ get(); };
public System.Reflection.MethodInfo Method { get; }
member this.Method : System.Reflection.MethodInfo
Public ReadOnly Property Method As MethodInfo

Hodnota vlastnosti

MethodInfo

MethodInfoPopis metody reprezentované delegátem.A MethodInfo describing the method represented by the delegate.

Výjimky

Volající nemá přístup k metodě reprezentované delegátem (například pokud je metoda soukromá).The caller does not have access to the method represented by the delegate (for example, if the method is private).

Platí pro

Viz také