Delegate.RemoveImpl(Delegate) Metoda

Definice

Odebere seznam vyvolání delegáta ze seznamu volání jiného delegáta.Removes the invocation list of a delegate from the invocation list of another delegate.

protected:
 virtual Delegate ^ RemoveImpl(Delegate ^ d);
protected virtual Delegate? RemoveImpl (Delegate d);
protected virtual Delegate RemoveImpl (Delegate d);
abstract member RemoveImpl : Delegate -> Delegate
override this.RemoveImpl : Delegate -> Delegate
Protected Overridable Function RemoveImpl (d As Delegate) As Delegate

Parametry

d
Delegate

Delegát, který poskytuje seznam vyvolání pro odebrání ze seznamu volání aktuálního delegáta.The delegate that supplies the invocation list to remove from the invocation list of the current delegate.

Návraty

Delegate

Nový delegát se seznamem volání vytvořeným pomocí seznamu volání aktuálního delegáta a odebráním seznamu volání value , pokud se seznam volání value najde v rámci seznamu volání aktuálního delegáta.A new delegate with an invocation list formed by taking the invocation list of the current delegate and removing the invocation list of value, if the invocation list of value is found within the current delegate's invocation list. Vrátí aktuálního delegáta, pokud value je null , nebo pokud se seznam volání nenajde value v rámci seznamu volání aktuálního delegáta.Returns the current delegate if value is null or if the invocation list of value is not found within the current delegate's invocation list. Vrátí hodnotu, null Pokud se seznam vyvolání value shoduje se seznamem vyvolání aktuálního delegáta.Returns null if the invocation list of value is equal to the current delegate's invocation list.

Výjimky

Volající nemá přístup k metodě reprezentované delegátem (například pokud je metoda soukromá).The caller does not have access to the method represented by the delegate (for example, if the method is private).

Poznámky

Pokud seznam volání value vyhledá souvislou sadu prvků v seznamu vyvolání aktuálního delegáta, zobrazí se seznam volání, value který se má objevit v rámci seznamu volání aktuálního delegáta.If the invocation list of value matches a contiguous set of elements in the current delegate's invocation list, then the invocation list of value is said to occur within the current delegate's invocation list. Pokud seznam vyvolání value vyvolá více než jednou v seznamu vyvolání aktuálního delegáta, odebere se poslední výskyt.If the invocation list of value occurs more than once in the current delegate's invocation list, the last occurrence is removed.

Platí pro

Viz také