Delegate.Target Vlastnost

Definice

Získá instanci třídy, na které aktuální delegát vyvolá metodu instance.Gets the class instance on which the current delegate invokes the instance method.

public:
 property System::Object ^ Target { System::Object ^ get(); };
public object Target { get; }
public object? Target { get; }
member this.Target : obj
Public ReadOnly Property Target As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt, na kterém aktuální delegát vyvolá metodu instance, pokud delegát představuje metodu instance; null Pokud delegát představuje statickou metodu.The object on which the current delegate invokes the instance method, if the delegate represents an instance method; null if the delegate represents a static method.

Poznámky

Metoda instance je metoda, která je přidružena k instanci třídy; statická metoda je metoda, která je přidružena k samotné třídě.An instance method is a method that is associated with an instance of a class; a static method is a method that is associated with the class itself.

Pokud delegát vyvolá jednu nebo více metod instance, vrátí tato vlastnost cíl poslední metody instance v seznamu volání.If the delegate invokes one or more instance methods, this property returns the target of the last instance method in the invocation list.

Platí pro