GeoCoordinate Třída

Definice

Představuje zeměpisnou polohu, která je určena souřadnicemi zeměpisné šířky a délky.Represents a geographical location that is determined by latitude and longitude coordinates. Může také zahrnovat nadmořskou výšku, přesnost, rychlost a informace o kurzu.May also include altitude, accuracy, speed, and course information.

public ref class GeoCoordinate : IEquatable<System::Device::Location::GeoCoordinate ^>
public class GeoCoordinate : IEquatable<System.Device.Location.GeoCoordinate>
type GeoCoordinate = class
    interface IEquatable<GeoCoordinate>
Public Class GeoCoordinate
Implements IEquatable(Of GeoCoordinate)
Dědičnost
GeoCoordinate
Implementuje

Konstruktory

GeoCoordinate()

Inicializuje novou instanci GeoCoordinate, která nemá nastavena žádná datová pole.Initializes a new instance of GeoCoordinate that has no data fields set.

GeoCoordinate(Double, Double)

Inicializuje novou instanci třídy GeoCoordinate z dat zeměpisné šířky a délky.Initializes a new instance of the GeoCoordinate class from latitude and longitude data.

GeoCoordinate(Double, Double, Double)

Inicializuje novou instanci GeoCoordinate třídy z dat Zeměpisná šířka, zeměpisná délka a výška.Initializes a new instance of the GeoCoordinate class from latitude, longitude, and altitude data.

GeoCoordinate(Double, Double, Double, Double, Double, Double, Double)

Inicializuje novou instanci GeoCoordinate třídy z zeměpisné šířky, délky, nadmořského, vodorovné přesnosti, vertikální přesnosti, rychlosti a kurzu.Initializes a new instance of the GeoCoordinate class from latitude, longitude, altitude, horizontal accuracy, vertical accuracy, speed, and course.

Pole

Unknown

Představuje objekt GeoCoordinate, který má neznámé pole Zeměpisná šířka a délka.Represents a GeoCoordinate object that has unknown latitude and longitude fields.

Vlastnosti

Altitude

Získá nadmořskou výšku GeoCoordinatev metrech.Gets the altitude of the GeoCoordinate, in meters.

Course

Získá nebo nastaví nadpis ve stupních, relativně k hodnotě true sever.Gets or sets the heading in degrees, relative to true north.

HorizontalAccuracy

Získá nebo nastaví přesnost zeměpisné šířky a délky, která je dána GeoCoordinate, v měřičích.Gets or sets the accuracy of the latitude and longitude that is given by the GeoCoordinate, in meters.

IsUnknown

Získá hodnotu, která označuje, zda GeoCoordinate neobsahuje data o zeměpisné šířce nebo zeměpisné délce.Gets a value that indicates whether the GeoCoordinate does not contain latitude or longitude data.

Latitude

Získá nebo nastaví zeměpisnou šířku GeoCoordinate.Gets or sets the latitude of the GeoCoordinate.

Longitude

Získá nebo nastaví zeměpisnou délku GeoCoordinate.Gets or sets the longitude of the GeoCoordinate.

Speed

Získá nebo nastaví rychlost v metrech za sekundu.Gets or sets the speed in meters per second.

VerticalAccuracy

Získá nebo nastaví přesnost nadmořského nadvýšení uděleného GeoCoordinate, v měřičích.Gets or sets the accuracy of the altitude given by the GeoCoordinate, in meters.

Metody

Equals(GeoCoordinate)

Určuje, zda je objekt GeoCoordinate ekvivalentem parametru, který je založen výhradně na zeměpisné šířce a délce.Determines if the GeoCoordinate object is equivalent to the parameter, based solely on latitude and longitude.

Equals(Object)

Určuje, zda je zadaný GeoCoordinate rovný aktuálnímu GeoCoordinate, a to na základě zeměpisné šířky a délky.Determines if a specified GeoCoordinate is equal to the current GeoCoordinate, based solely on latitude and longitude.

GetDistanceTo(GeoCoordinate)

Vrátí vzdálenost mezi souřadnicemi zeměpisné šířky a délky, které jsou určeny tímto GeoCoordinate, a dalším zadaným GeoCoordinate.Returns the distance between the latitude and longitude coordinates that are specified by this GeoCoordinate and another specified GeoCoordinate.

GetHashCode()

Slouží jako funkce hash pro GeoCoordinate.Serves as a hash function for the GeoCoordinate.

GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který obsahuje zeměpisnou šířku a délku.Returns a string that contains the latitude and longitude.

Operátory

Equality(GeoCoordinate, GeoCoordinate)

Určuje, zda dva objekty GeoCoordinate odkazují na stejné umístění.Determines whether two GeoCoordinate objects refer to the same location.

Inequality(GeoCoordinate, GeoCoordinate)

Určuje, zda dva objekty GeoCoordinate odpovídají různým umístěním.Determines whether two GeoCoordinate objects correspond to different locations.

Platí pro