ActivityEvent Struktura

Definice

Představuje událost obsahující název a časové razítko a také volitelný seznam značek.Represents an event containing a name and a timestamp, as well as an optional list of tags.

public value class ActivityEvent
public struct ActivityEvent
type ActivityEvent = struct
Public Structure ActivityEvent
Dědičnost
ActivityEvent

Konstruktory

ActivityEvent(String)

Inicializuje novou instanci události aktivity pomocí zadaného názvu a aktuálního času jako časové razítko události.Initializes a new activity event instance using the specified name and the current time as the event timestamp.

ActivityEvent(String, DateTimeOffset, ActivityTagsCollection)

Inicializuje novou instanci události aktivity pomocí zadaného názvu, časového razítka a značek.Initializes a new activity event instance using the specified name, timestamp and tags.

Vlastnosti

Name

Získá název události aktivity.Gets the activity event name.

Tags

Získá kolekci značek přidružených k události.Gets the collection of tags associated with the event.

Timestamp

Získá časové razítko události aktivity.Gets the activity event timestamp.

Platí pro