ActivityTagsCollection.Enumerator Struktura

Definice

Vytvoří výčet prvků typu ActivityTagsCollection .Enumerates the elements of an ActivityTagsCollection.

public: value class ActivityTagsCollection::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, System::Object ^>>
public struct ActivityTagsCollection.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,object>>
type ActivityTagsCollection.Enumerator = struct
    interface IEnumerator<KeyValuePair<string, obj>>
    interface IEnumerator
    interface IDisposable
Public Structure ActivityTagsCollection.Enumerator
Implements IEnumerator(Of KeyValuePair(Of String, Object))
Dědičnost
ActivityTagsCollection.Enumerator
Implementuje

Vlastnosti

Current

Získá prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.Gets the element in the collection at the current position of the enumerator.

Metody

Dispose()

Provede aplikací definované úlohy spojené s uvolněním nebo resetováním nespravovaných prostředků.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

MoveNext()

Posune enumerátor na další prvek kolekce.Advances the enumerator to the next element of the collection.

Explicitní implementace rozhraní

IEnumerator.Current

Získá prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.Gets the element in the collection at the current position of the enumerator.

IEnumerator.Reset()

Nastaví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v kolekci.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

Platí pro