Debug.IndentLevel Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví úroveň odsazení.Gets or sets the indent level.

public:
 static property int IndentLevel { int get(); void set(int value); };
public static int IndentLevel { get; set; }
member this.IndentLevel : int with get, set
Public Shared Property IndentLevel As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Úroveň odsazení.The indent level. Výchozí hodnota je 0.The default is 0.

Příklady

Následující příklad nastaví úroveň odsazení a vygeneruje zprávy ladění.The following example sets the indent level and emits debugging messages.

#if defined(DEBUG)
Debug::WriteLine( "List of errors:" );
Debug::Indent();
Debug::WriteLine( "Error 1: File not found" );
Debug::WriteLine( "Error 2: Directory not found" );
Debug::Unindent();
Debug::WriteLine( "End of list of errors" );
#endif
Debug.WriteLine("List of errors:");
Debug.Indent();
Debug.WriteLine("Error 1: File not found");
Debug.WriteLine("Error 2: Directory not found");
Debug.Unindent();
Debug.WriteLine("End of list of errors");

Debug.WriteLine("List of errors:")
Debug.Indent()
Debug.WriteLine("Error 1: File not found")
Debug.WriteLine("Error 2: Directory not found")
Debug.Unindent()
Debug.WriteLine("End of list of errors")

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

List of errors:  
     Error 1: File not found  
     Error 2: Directory not found  
End of list of errors  

Poznámky

IndentLevelVlastnost představuje počet, kolikrát IndentSize je použito odsazení velikosti.The IndentLevel property represents the number of times the indent of size IndentSize is applied.

Platí pro

Viz také