Debug.IndentSize Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví počet mezer v odsazení.Gets or sets the number of spaces in an indent.

public:
 static property int IndentSize { int get(); void set(int value); };
public static int IndentSize { get; set; }
member this.IndentSize : int with get, set
Public Shared Property IndentSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet mezer v odsazeníThe number of spaces in an indent. Výchozí hodnota je čtyři.The default is four.

Poznámky

TextWriterTraceListenerInterpretuje toto číslo jako mezery.A TextWriterTraceListener interprets this number as spaces. EventLogTraceListenerIgnoruje tuto hodnotu.An EventLogTraceListener ignores this value.

Chcete-li nastavit AutoFlush a IndentSize pro Debug , můžete také upravit konfigurační soubor odpovídající názvu vaší aplikace.To set the AutoFlush and IndentSize for Debug, you can also edit the configuration file corresponding to the name of your application. Konfigurační soubor by měl být naformátován, jak je znázorněno v následujícím příkladu.The configuration file should be formatted as shown in the following example.

<configuration>  
  <system.diagnostics>  
    <trace autoflush="true" indentsize="7" />  
  </system.diagnostics>  
</configuration>  

Platí pro

Viz také