DebuggerDisplayAttribute Třída

Definice

Určuje, jak se třída nebo pole zobrazí v oknech proměnných ladicího programu.Determines how a class or field is displayed in the debugger variable windows.

public ref class DebuggerDisplayAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true)]
public sealed class DebuggerDisplayAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class DebuggerDisplayAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true)>]
type DebuggerDisplayAttribute = class
  inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type DebuggerDisplayAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class DebuggerDisplayAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
DebuggerDisplayAttribute
Atributy

Příklady

Podívejte se na následující příklad v aplikaci Visual Studio pro zobrazení výsledků použití DebuggerDisplayAttribute .View the following example in Visual Studio to see the results of applying the DebuggerDisplayAttribute.


using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Diagnostics;
using namespace System::Reflection;

ref class HashtableDebugView;

[DebuggerDisplay("{value}", Name = "{key}")]
ref class KeyValuePairs
{
private:
  IDictionary^ dictionary;
  Object^ key;
  Object^ value;

public:
  KeyValuePairs(IDictionary^ dictionary, Object^ key, Object^ value)
  {
    this->value = value;
    this->key = key;
    this->dictionary = dictionary;
  }
};

[DebuggerDisplay("Count = {Count}")]
[DebuggerTypeProxy(HashtableDebugView::typeid)]
ref class MyHashtable : Hashtable
{
private:
  static const String^ TestString = "This should not appear in the debug window.";

internal:
  ref class HashtableDebugView
  {
  private:
    Hashtable^ hashtable;
  public:
    static const String^ TestString = "This should appear in the debug window.";
    HashtableDebugView(Hashtable^ hashtable)
    {
      this->hashtable = hashtable;
    }

    [DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState::RootHidden)]
    property array<KeyValuePairs^>^ Keys
    {
      array<KeyValuePairs^>^ get()
      {
        array<KeyValuePairs^>^ keys = gcnew array<KeyValuePairs^>(hashtable->Count);

        IEnumerator^ ie = hashtable->Keys->GetEnumerator();
        int i = 0;
        Object^ key;
        while (ie->MoveNext())
        {
          key = ie->Current;
          keys[i] = gcnew KeyValuePairs(hashtable, key, hashtable[key]);
          i++;
        }
        return keys;
      }
    }
  };
};

public ref class DebugViewTest
{
private:
  // The following constant will appear in the debug window for DebugViewTest.
  static const String^ TabString = "  ";
public:
  // The following DebuggerBrowsableAttribute prevents the property following it
  // from appearing in the debug window for the class.
  [DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState::Never)]
  static String^ y = "Test String";

  static void Main()
  {
    MyHashtable^ myHashTable = gcnew MyHashtable();
    myHashTable->Add("one", 1);
    myHashTable->Add("two", 2);
    Console::WriteLine(myHashTable->ToString());
    Console::WriteLine("In Main.");
  }
};

int main()
{
  DebugViewTest::Main();
}
using System;
using System.Collections;
using System.Diagnostics;
using System.Reflection;

class DebugViewTest
{
  // The following constant will appear in the debug window for DebugViewTest.
  const string TabString = "  ";
  // The following DebuggerBrowsableAttribute prevents the property following it
  // from appearing in the debug window for the class.
  [DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.Never)]
  public static string y = "Test String";

  static void Main()
  {
    MyHashtable myHashTable = new MyHashtable();
    myHashTable.Add("one", 1);
    myHashTable.Add("two", 2);
    Console.WriteLine(myHashTable.ToString());
    Console.WriteLine("In Main.");
  }
}
[DebuggerDisplay("{value}", Name = "{key}")]
internal class KeyValuePairs
{
  private IDictionary dictionary;
  private object key;
  private object value;

  public KeyValuePairs(IDictionary dictionary, object key, object value)
  {
    this.value = value;
    this.key = key;
    this.dictionary = dictionary;
  }
}
[DebuggerDisplay("Count = {Count}")]
[DebuggerTypeProxy(typeof(HashtableDebugView))]
class MyHashtable : Hashtable
{
  private const string TestString = "This should not appear in the debug window.";

  internal class HashtableDebugView
  {
    private Hashtable hashtable;
    public const string TestString = "This should appear in the debug window.";
    public HashtableDebugView(Hashtable hashtable)
    {
      this.hashtable = hashtable;
    }

    [DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.RootHidden)]
    public KeyValuePairs[] Keys
    {
      get
      {
        KeyValuePairs[] keys = new KeyValuePairs[hashtable.Count];

        int i = 0;
        foreach(object key in hashtable.Keys)
        {
          keys[i] = new KeyValuePairs(hashtable, key, hashtable[key]);
          i++;
        }
        return keys;
      }
    }
  }
}
Imports System.Collections
Imports System.Diagnostics
Imports System.ReflectionClass DebugViewTest
  ' The following constant will appear in the debug window for DebugViewTest.
  Const TabString As String = "  "
  ' The following DebuggerBrowsableAttribute prevents the property following it
  ' from appearing in the debug window for the class.
  <DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.Never)> _
  Public Shared y As String = "Test String"

  Shared Sub Main() 
    Dim myHashTable As New MyHashtable()
    myHashTable.Add("one", 1)
    myHashTable.Add("two", 2)
    Console.WriteLine(myHashTable.ToString())
    Console.WriteLine("In Main.")

  End Sub
End Class
<DebuggerDisplay("{value}", Name := "{key}")> _
Friend Class KeyValuePairs
  Private dictionary As IDictionary
  Private key As Object
  Private value As Object
  
  
  Public Sub New(ByVal dictionary As IDictionary, ByVal key As Object, ByVal value As Object) 
    Me.value = value
    Me.key = key
    Me.dictionary = dictionary

  End Sub
End Class
<DebuggerDisplay("Count = {Count}"), DebuggerTypeProxy(GetType(MyHashtable.HashtableDebugView))> _
Class MyHashtable
  Inherits Hashtable
  Private Const TestString As String = "This should not appear in the debug window."

  Friend Class HashtableDebugView
    Private hashtable As Hashtable
    Public Shared TestString As String = "This should appear in the debug window."

    Public Sub New(ByVal hashtable As Hashtable)
      Me.hashtable = hashtable
    End Sub

    <DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.RootHidden)> _
    ReadOnly Property Keys as KeyValuePairs()
      Get
        Dim nkeys(hashtable.Count) as KeyValuePairs

        Dim i as Integer = 0
        For Each key As Object In hashtable.Keys
          nkeys(i) = New KeyValuePairs(hashtable, key, hashtable(key))
          i = i + 1
        Next
        Return nkeys
      End Get
    End Property

  End Class
End Class

Poznámky

DebuggerDisplayAttributeKonstruktor má jeden argument: řetězec, který má být zobrazen ve sloupci value pro instance daného typu.The DebuggerDisplayAttribute constructor has a single argument: a string to be displayed in the value column for instances of the type. Tento řetězec může obsahovat složené závorky ({a}).This string can contain braces ({ and }). Text v páru složených závorek je vyhodnocen jako název pole, vlastnosti nebo metody.The text within a pair of braces is evaluated as the name of a field, property, or method. Například následující kód jazyka C# způsobí zobrazení "Count = 4", pokud je vybráno znaménko plus (+) pro rozšíření zobrazení ladicího programu pro instanci MyHashtable .For example, the following C# code causes "Count = 4" to be displayed when the plus sign (+) is selected to expand the debugger display for an instance of MyHashtable.

[DebuggerDisplay("Count = {count}")] 
class MyHashtable 
{ 
  public int count = 4; 
} 

Informace o použití tohoto atributu v aplikaci Visual Studio naleznete v tématu using the DebuggerDisplay Attribute.For information about using this attribute in Visual Studio, see Using the DebuggerDisplay Attribute.

Konstruktory

DebuggerDisplayAttribute(String)

Inicializuje novou instanci DebuggerDisplayAttribute třídy.Initializes a new instance of the DebuggerDisplayAttribute class.

Vlastnosti

Name

Získá nebo nastaví název, který se zobrazí v oknech proměnných ladicího programu.Gets or sets the name to display in the debugger variable windows.

Target

Získá nebo nastaví typ cíle atributu.Gets or sets the type of the attribute's target.

TargetTypeName

Získá nebo nastaví název typu cíle atributu.Gets or sets the type name of the attribute's target.

Type

Získá nebo nastaví řetězec, který se zobrazí ve sloupci Typ v oknech proměnných ladicího programu.Gets or sets the string to display in the type column of the debugger variable windows.

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)
Value

Získá řetězec, který se zobrazí ve sloupci Value okna s proměnnými ladicího programu.Gets the string to display in the value column of the debugger variable windows.

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro