DebuggerHiddenAttribute Třída

Definice

Určuje DebuggerHiddenAttribute .Specifies the DebuggerHiddenAttribute. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class DebuggerHiddenAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property, Inherited=false)]
public sealed class DebuggerHiddenAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property, Inherited=false)]
[System.Serializable]
public sealed class DebuggerHiddenAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property, Inherited=false)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class DebuggerHiddenAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property, Inherited=false)>]
type DebuggerHiddenAttribute = class
    inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property, Inherited=false)>]
[<System.Serializable>]
type DebuggerHiddenAttribute = class
    inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property, Inherited=false)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type DebuggerHiddenAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class DebuggerHiddenAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
DebuggerHiddenAttribute
Atributy

Poznámky

Modul CLR (Common Language Runtime) nepřipojí k tomuto atributu žádné sémantiky.The common language runtime attaches no semantics to this attribute. Je k dispozici pro použití ladicími programy zdrojového kódu.It is provided for use by source code debuggers. Například ladicí program sady Visual Studio 2005 se nezastaví v metodě označené tímto atributem a nepovoluje, aby byla v metodě nastavena zarážka.For example, the Visual Studio 2005 debugger does not stop in a method marked with this attribute and does not allow a breakpoint to be set in the method. Další atributy ladicího programu, které rozpozná ladicí program sady Visual Studio 2005, jsou DebuggerNonUserCodeAttribute a DebuggerStepThroughAttribute .Other debugger attributes recognized by the Visual Studio 2005 debugger are the DebuggerNonUserCodeAttribute and the DebuggerStepThroughAttribute.

Další informace o použití atributů naleznete v tématu Attributes.For more information about using attributes, see Attributes.

Konstruktory

DebuggerHiddenAttribute()

Inicializuje novou instanci DebuggerHiddenAttribute třídy.Initializes a new instance of the DebuggerHiddenAttribute class.

Vlastnosti

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také