DiagnosticsConfigurationHandler Třída

Definice

Upozornění

This class has been deprecated. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Upozornění

This class is obsoleted

Zpracovává oddíl diagnostiky konfiguračních souborů.Handles the diagnostics section of configuration files.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public ref class DiagnosticsConfigurationHandler : System::Configuration::IConfigurationSectionHandler
public class DiagnosticsConfigurationHandler : System.Configuration.IConfigurationSectionHandler
[System.Obsolete("This class has been deprecated.  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public class DiagnosticsConfigurationHandler : System.Configuration.IConfigurationSectionHandler
[System.Obsolete("This class is obsoleted")]
public class DiagnosticsConfigurationHandler : System.Configuration.IConfigurationSectionHandler
type DiagnosticsConfigurationHandler = class
    interface IConfigurationSectionHandler
[<System.Obsolete("This class has been deprecated.  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
type DiagnosticsConfigurationHandler = class
    interface IConfigurationSectionHandler
[<System.Obsolete("This class is obsoleted")>]
type DiagnosticsConfigurationHandler = class
    interface IConfigurationSectionHandler
Public Class DiagnosticsConfigurationHandler
Implements IConfigurationSectionHandler
Dědičnost
DiagnosticsConfigurationHandler
Atributy
Implementuje

Poznámky

DiagnosticsConfigurationHandlerMetoda je obslužná rutina oddílu, která se účastní rozlišení konfiguračního nastavení v části < System. > Diagnostics v konfiguračních souborech.The DiagnosticsConfigurationHandler method is a section handler that participates in the resolution of configuration settings in the <system.diagnostics> portion of configuration files.

Konstruktory

DiagnosticsConfigurationHandler()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci DiagnosticsConfigurationHandler třídy.Initializes a new instance of the DiagnosticsConfigurationHandler class.

Metody

Create(Object, Object, XmlNode)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Analyzuje konfigurační nastavení pro oddíl < System. Diagnostics > v konfiguračních souborech.Parses the configuration settings for the <system.diagnostics> Element section of configuration files.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro