SampleActivity<T> Delegát

Definice

Delegát, který definuje podpis ActivityListener zpětných volání používaných v procesu vzorkování.A delegate that defines the signature of the ActivityListener callbacks used in the sampling process.

generic <typename T>
public delegate System::Diagnostics::ActivitySamplingResult SampleActivity(ActivityCreationOptions<T> % options);
public delegate System.Diagnostics.ActivitySamplingResult SampleActivity<T>(ref ActivityCreationOptions<T> options);
type SampleActivity<'T> = delegate of ActivityCreationOptions -> ActivitySamplingResult
Public Delegate Function SampleActivity(Of T)(ByRef options As ActivityCreationOptions(Of T)) As ActivitySamplingResult 

Parametry typu

T

Typ požadovaného nadřazeného objektu, pomocí kterého se má objekt aktivity vytvořit.The type of the requested parent to create the Activity object with. Musí být buď řetězec, nebo ActivityContext instance.Should be either a string or an ActivityContext instance.

Parametry

options
ActivityCreationOptions<T>

Možnosti vytvoření aktivity používané ActivityListener zpětnými voláními k rozhodnutí o vytvoření objektu aktivity, nebo nikoli.The Activity creation options used by ActivityListener callbacks to decide creating the Activity object or not.

Návratová hodnota

ActivitySamplingResult

Objekt obsahující výsledky vzorkování, které označují množství dat, která se mají shromáždit pro související Activity .An object containing the sampling results, which indicate the amount of data to collect for the related Activity.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro