VerifyServerCertificateCallback Delegát

Definice

VerifyServerCertificateCallbackDelegát Získá nebo nastaví výchozí funkci zpětného volání, která se používá k ověření certifikátů serveru při navazování připojení SSL.The VerifyServerCertificateCallback delegate gets or sets the default callback function used to verify server certificates when establishing an SSL connection.

public delegate bool VerifyServerCertificateCallback(LdapConnection ^ connection, X509Certificate ^ certificate);
public delegate bool VerifyServerCertificateCallback(LdapConnection connection, X509Certificate certificate);
type VerifyServerCertificateCallback = delegate of LdapConnection * X509Certificate -> bool
Public Delegate Function VerifyServerCertificateCallback(connection As LdapConnection, certificate As X509Certificate) As Boolean 

Parametry

connection
LdapConnection

LdapConnectionObjekt, který určuje připojení.A LdapConnection object that specifies the connection.

certificate
X509Certificate

X509CertificateObjekt, který určuje certifikát serveru.A X509Certificate object that specifies the server certificate.

Návratová hodnota

Boolean

truePokud klient schválí certifikát serveru; v opačném případě false .true if the client approves the server certificate; otherwise false.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro