ToolboxItem Třída

Definice

Poskytuje základní implementaci položky sady nástrojů.Provides a base implementation of a toolbox item.

public ref class ToolboxItem : System::Runtime::Serialization::ISerializable
public class ToolboxItem : System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public class ToolboxItem : System.Runtime.Serialization.ISerializable
type ToolboxItem = class
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type ToolboxItem = class
  interface ISerializable
Public Class ToolboxItem
Implements ISerializable
Dědičnost
ToolboxItem
Odvozené
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu obsahuje komponentu, která používá IToolboxService rozhraní k přidání obslužné rutiny formátu text data nebo ToolboxItemCreatorCallback , do panelu nástrojů.The following code example provides a component that uses the IToolboxService interface to add a text data format handler, or ToolboxItemCreatorCallback, to the toolbox. Delegát zpětného volání tvůrce dat předává všechna textová data vložená do sady nástrojů a přetáhla do formuláře na vlastní ToolboxItem , který vytváří TextBox text obsahující text.The data creator callback delegate passes any text data pasted to the toolbox and dragged onto a form to a custom ToolboxItem that creates a TextBox containing the text.

#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::ComponentModel::Design;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Drawing::Design;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Security::Permissions;

namespace TextDataTextBoxComponent
{
  // Custom toolbox item creates a TextBox and sets its Text property
  // to the constructor-specified text.
  [PermissionSetAttribute(SecurityAction::Demand, Name="FullTrust")]
  public ref class TextToolboxItem: public ToolboxItem
  {
  private:
   String^ text;
   delegate void SetTextMethodHandler( Control^ c, String^ text );

  public:
   TextToolboxItem( String^ text )
     : ToolboxItem()
   {
     this->text = text;
   }

  protected:

   // ToolboxItem::CreateComponentsCore to create the TextBox
   // and link a method to set its Text property.

   virtual array<IComponent^>^ CreateComponentsCore( IDesignerHost^ host ) override
   {
     TextBox^ textbox = dynamic_cast<TextBox^>(host->CreateComponent( TextBox::typeid ));
     
     // Because the designer resets the text of the textbox, use
     // a SetTextMethodHandler to set the text to the value of
     // the text data.
     Control^ c = dynamic_cast<Control^>(host->RootComponent);
     array<Object^>^temp0 = {textbox,text};
     c->BeginInvoke( gcnew SetTextMethodHandler( this, &TextToolboxItem::OnSetText ), temp0 );
     array<IComponent^>^temp1 = {textbox};
     return temp1;
   }

  private:

   // Method to set the text property of a TextBox after it is initialized.
   void OnSetText( Control^ c, String^ text )
   {
     c->Text = text;
   }

  };


  // Component that adds a "Text" data format ToolboxItemCreatorCallback 
  // to the Toolbox. This component uses a custom ToolboxItem that 
  // creates a TextBox containing the text data.
  public ref class TextDataTextBoxComponent: public Component
  {
  private:
   bool creatorAdded;
   IToolboxService^ ts;

  public:
   TextDataTextBoxComponent()
   {
     creatorAdded = false;
   }


   property System::ComponentModel::ISite^ Site 
   {
     // ISite to register TextBox creator
     virtual System::ComponentModel::ISite^ get() override
     {
      return __super::Site;
     }

     virtual void set( System::ComponentModel::ISite^ value ) override
     {
      if ( value != nullptr )
      {
        __super::Site = value;
        if ( !creatorAdded )
               AddTextTextBoxCreator();
      }
      else
      {
        if ( creatorAdded )
               RemoveTextTextBoxCreator();
        __super::Site = value;
      }
     }
   }

  private:

   // Adds a "Text" data format creator to the toolbox that creates
   // a textbox from a text fragment pasted to the toolbox.
   void AddTextTextBoxCreator()
   {
     ts = dynamic_cast<IToolboxService^>(GetService( IToolboxService::typeid ));
     if ( ts != nullptr )
     {
      ToolboxItemCreatorCallback^ textCreator = 
        gcnew ToolboxItemCreatorCallback( 
        this, 
        &TextDataTextBoxComponent::CreateTextBoxForText );
      try
      {
        ts->AddCreator( 
          textCreator, 
          "Text", 
          dynamic_cast<IDesignerHost^>(GetService( IDesignerHost::typeid )) );
        creatorAdded = true;
      }
      catch ( Exception^ ex ) 
      {
        MessageBox::Show( ex->ToString(), "Exception Information" );
      }
     }
   }


   // Removes any "Text" data format creator from the toolbox.
   void RemoveTextTextBoxCreator()
   {
     if ( ts != nullptr )
     {
      ts->RemoveCreator( 
        "Text", 
        dynamic_cast<IDesignerHost^>(GetService( IDesignerHost::typeid )) );
      creatorAdded = false;
     }
   }


   // ToolboxItemCreatorCallback delegate format method to create
   // the toolbox item.
   ToolboxItem^ CreateTextBoxForText( Object^ serializedObject, String^ format )
   {
    IDataObject^ o = gcnew DataObject(dynamic_cast<IDataObject^>(serializedObject));

    if( o->GetDataPresent("System::String", true) )
    {
      String^ toolboxText = dynamic_cast<String^>(o->GetData( "System::String", true ));
      return( gcnew TextToolboxItem( toolboxText ));
    }

    return nullptr;
   }

  public:
   ~TextDataTextBoxComponent()
   {
     if ( creatorAdded )
         RemoveTextTextBoxCreator();
   }
  };
}
using System;
using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.Design;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Design;
using System.Security.Permissions;
using System.Windows.Forms;

namespace TextDataTextBoxComponent
{
  // Component that adds a "Text" data format ToolboxItemCreatorCallback 
  // to the Toolbox. This component uses a custom ToolboxItem that 
  // creates a TextBox containing the text data.
  [PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name = "FullTrust")]
  public class TextDataTextBoxComponent : Component
  {
    private bool creatorAdded = false;
    private IToolboxService ts;

    public TextDataTextBoxComponent()
    {           
    }

    // ISite override to register TextBox creator
    public override System.ComponentModel.ISite Site
    {
      get
      {
        return base.Site;
      }
      set
      {
        if( value != null )
        {          
          base.Site = value;

          if (!creatorAdded)
          {
            AddTextTextBoxCreator();
          }
        }
        else
        {
          if (creatorAdded)
          {
            RemoveTextTextBoxCreator();
          }

          base.Site = value;       
        }
      }
    }

    // Adds a "Text" data format creator to the toolbox that creates 
    // a textbox from a text fragment pasted to the toolbox.
    private void AddTextTextBoxCreator()
    {
      ts = (IToolboxService)GetService(typeof(IToolboxService));

      if (ts != null) 
      {
        ToolboxItemCreatorCallback textCreator = 
          new ToolboxItemCreatorCallback(this.CreateTextBoxForText);

        try
        {
          ts.AddCreator(
            textCreator, 
            "Text", 
            (IDesignerHost)GetService(typeof(IDesignerHost)));

          creatorAdded = true;
        }
        catch(Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(
            ex.ToString(), 
            "Exception Information");
        }        
      }
    }

    // Removes any "Text" data format creator from the toolbox.
    private void RemoveTextTextBoxCreator()
    {
      if (ts != null)       
      {
        ts.RemoveCreator(
          "Text", 
          (IDesignerHost)GetService(typeof(IDesignerHost)));      

        creatorAdded = false;
      }
    }

    // ToolboxItemCreatorCallback delegate format method to create 
    // the toolbox item.
    private ToolboxItem CreateTextBoxForText(
      object serializedObject, 
      string format)
    {
      DataObject o = new DataObject((IDataObject)serializedObject);

      string[] formats = o.GetFormats();

      if (o.GetDataPresent("System.String", true))
      {
        string toolboxText = (string)(o.GetData("System.String", true));
        return (new TextToolboxItem(toolboxText));
      }

      return null;
    }

    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (creatorAdded)
      {
        RemoveTextTextBoxCreator();
      }
    }    
  }

  // Custom toolbox item creates a TextBox and sets its Text property
  // to the constructor-specified text.
  [PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name = "FullTrust")] 
  public class TextToolboxItem : ToolboxItem
  {
    private string text;
    private delegate void SetTextMethodHandler(Control c, string text);

    public TextToolboxItem(string text) : base()
    {
      this.text = text;
    }

    // ToolboxItem.CreateComponentsCore override to create the TextBox 
    // and link a method to set its Text property.
    [PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name="FullTrust")] 
    protected override IComponent[] CreateComponentsCore(IDesignerHost host)
    {
      System.Windows.Forms.TextBox textbox = 
        (TextBox)host.CreateComponent(typeof(TextBox));
        
      // Because the designer resets the text of the textbox, use 
      // a SetTextMethodHandler to set the text to the value of 
      // the text data.
      Control c = host.RootComponent as Control;
      c.BeginInvoke(
        new SetTextMethodHandler(OnSetText), 
        new object[] {textbox, text});
      
      return new System.ComponentModel.IComponent[] { textbox };
    }    

    // Method to set the text property of a TextBox after it is initialized.
    private void OnSetText(Control c, string text) 
    {
      c.Text = text;
    }
  }
}
Imports System.ComponentModel
Imports System.ComponentModel.Design
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Design
Imports System.Security.Permissions
Imports System.Windows.Forms

' Component that adds a "Text" data format ToolboxItemCreatorCallback 
' to the Toolbox. This component uses a custom ToolboxItem that 
' creates a TextBox containing the text data.
<PermissionSetAttribute(SecurityAction.Demand, Name:="FullTrust")> _
Public Class TextDataTextBoxComponent
  Inherits System.ComponentModel.Component

  Private creatorAdded As Boolean = False
  Private ts As IToolboxService

  Public Sub New()
  End Sub

  ' ISite override to register TextBox creator
  Public Overrides Property Site() As System.ComponentModel.ISite
    Get
      Return MyBase.Site
    End Get
    Set(ByVal Value As System.ComponentModel.ISite)
      If (Value IsNot Nothing) Then
        MyBase.Site = Value
        If Not creatorAdded Then
          AddTextTextBoxCreator()
        End If
      Else
        If creatorAdded Then
          RemoveTextTextBoxCreator()
        End If
        MyBase.Site = Value
      End If
    End Set
  End Property

  ' Adds a "Text" data format creator to the toolbox that creates 
  ' a textbox from a text fragment pasted to the toolbox.
  Private Sub AddTextTextBoxCreator()
    ts = CType(GetService(GetType(IToolboxService)), IToolboxService)
    If (ts IsNot Nothing) Then
      Dim textCreator As _
      New ToolboxItemCreatorCallback(AddressOf Me.CreateTextBoxForText)
      Try
        ts.AddCreator( _
        textCreator, _
        "Text", _
        CType(GetService(GetType(IDesignerHost)), IDesignerHost))

        creatorAdded = True
      Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.ToString(), "Exception Information")
      End Try
    End If
  End Sub

  ' Removes any "Text" data format creator from the toolbox.
  Private Sub RemoveTextTextBoxCreator()
    If (ts IsNot Nothing) Then
      ts.RemoveCreator( _
      "Text", _
      CType(GetService(GetType(IDesignerHost)), IDesignerHost))
      creatorAdded = False
    End If
  End Sub

  ' ToolboxItemCreatorCallback delegate format method to create 
  ' the toolbox item.
  Private Function CreateTextBoxForText( _
  ByVal serializedObject As Object, _
  ByVal format As String) As ToolboxItem

    Dim o As New DataObject(CType(serializedObject, IDataObject))

    Dim formats As String() = o.GetFormats()

    If o.GetDataPresent("System.String", True) Then

      Return New TextToolboxItem(CStr(o.GetData("System.String", True)))

    End If

    Return Nothing
  End Function

  Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If creatorAdded Then
      RemoveTextTextBoxCreator()
    End If
  End Sub

End Class

' Custom toolbox item creates a TextBox and sets its Text property
' to the constructor-specified text.
<PermissionSetAttribute(SecurityAction.Demand, Name:="FullTrust")> _
Public Class TextToolboxItem
  Inherits System.Drawing.Design.ToolboxItem

  Private [text] As String

  Delegate Sub SetTextMethodHandler( _
  ByVal c As Control, _
  ByVal [text] As String)

  Public Sub New(ByVal [text] As String)
    Me.text = [text]
  End Sub

  ' ToolboxItem.CreateComponentsCore override to create the TextBox 
  ' and link a method to set its Text property.
  <PermissionSetAttribute(SecurityAction.Demand, Name:="FullTrust")> _
  Protected Overrides Function CreateComponentsCore(ByVal host As IDesignerHost) As IComponent()
    Dim textbox As TextBox = CType(host.CreateComponent(GetType(TextBox)), TextBox)

    ' Because the designer resets the text of the textbox, use 
    ' a SetTextMethodHandler to set the text to the value of 
    ' the text data.
    Dim c As Control = host.RootComponent

    c.BeginInvoke( _
    New SetTextMethodHandler(AddressOf OnSetText), _
    New Object() {textbox, [text]})

    Return New System.ComponentModel.IComponent() {textbox}
  End Function

  ' Method to set the text property of a TextBox after it is initialized.
  Private Sub OnSetText(ByVal c As Control, ByVal [text] As String)
    c.Text = [text]
  End Sub

End Class

Následující příklad kódu ukazuje použití ToolboxItem třídy jako základní třídy pro implementaci vlastní položky panelu nástrojů.The following code example demonstrates the use of the ToolboxItem class as a base class for a custom toolbox item implementation.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Design;
using System.Data;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace CustomToolboxItem
{
  public class Form1 : Form
  {
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;
    private UserControl1 userControl11;
    private System.Windows.Forms.Label label1;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void InitializeComponent()
    {
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.userControl11 = new CustomToolboxItem.UserControl1();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(15, 16);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(265, 62);
      this.label1.TabIndex = 0;
      this.label1.Text = "Build the project and drop UserControl1 from the toolbox onto the form.";
      // 
      // userControl11
      // 
      this.userControl11.LabelText = "This is a custom user control. The text you see here is provided by a custom too" +
        "lbox item when the user control is dropped on the form.";
      this.userControl11.Location = new System.Drawing.Point(74, 81);
      this.userControl11.Name = "userControl11";
      this.userControl11.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(6);
      this.userControl11.Size = new System.Drawing.Size(150, 150);
      this.userControl11.TabIndex = 1;
      // 
      // Form1
      // 
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.Controls.Add(this.userControl11);
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);
    }

    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.Run(new Form1());
    }
  }

  // Configure this user control to have a custom toolbox item.
  [ToolboxItem(typeof(MyToolboxItem))]
  public class UserControl1 : UserControl
  {
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;
    private System.Windows.Forms.Label label1;

    public UserControl1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public string LabelText
    {
      get
      {
        return label1.Text;
      }
      set
      {
        label1.Text = value;
      }
    }

    private void InitializeComponent()
    {
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(6, 6);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(138, 138);
      this.label1.TabIndex = 0;
      this.label1.Text = "This is a custom user control. " + 
        "The text you see here is provided by a custom toolbox" +
        " item when the user control is dropped on the form.\r\n";
      this.label1.TextAlign = 
        System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
      // 
      // UserControl1
      // 
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.Name = "UserControl1";
      this.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(6);
      this.ResumeLayout(false);
    }

    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }
  }

  // Toolbox items must be serializable.
  [Serializable]
  class MyToolboxItem : ToolboxItem
  {
    // The add components dialog in Visual Studio looks for a public
    // constructor that takes a type.
    public MyToolboxItem(Type toolType)
      : base(toolType)
    {
    }

    // And you must provide this special constructor for serialization.
    // If you add additional data to MyToolboxItem that you
    // want to serialize, you may override Deserialize and
    // Serialize methods to add that data. 
    MyToolboxItem(SerializationInfo info, StreamingContext context)
    {
      Deserialize(info, context);
    }

    // Let's override the creation code and pop up a dialog.
    protected override IComponent[] CreateComponentsCore(
      System.ComponentModel.Design.IDesignerHost host, 
      System.Collections.IDictionary defaultValues)
    {
      // Get the string we want to fill in the custom
      // user control. If the user cancels out of the dialog,
      // return null or an empty array to signify that the 
      // tool creation was canceled.
      using (ToolboxItemDialog d = new ToolboxItemDialog())
      {
        if (d.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          string text = d.CreationText;

          IComponent[] comps =
            base.CreateComponentsCore(host, defaultValues);
          // comps will have a single component: our data type.
          ((UserControl1)comps[0]).LabelText = text;
          return comps;
        }
        else
        {
          return null;
        }
      }
    }
  }

  public class ToolboxItemDialog : Form
  {
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.Button button2;

    public ToolboxItemDialog()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void InitializeComponent()
    {
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(10, 9);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(273, 43);
      this.label1.TabIndex = 0;
      this.label1.Text = "Enter the text you would like" + 
        " to have the user control populated with:";
      // 
      // textBox1
      // 
      this.textBox1.AutoSize = false;
      this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(10, 58);
      this.textBox1.Multiline = true;
      this.textBox1.Name = "textBox1";
      this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(270, 67);
      this.textBox1.TabIndex = 1;
      this.textBox1.Text = "This is a custom user control. " + 
        "The text you see here is provided by a custom toolbox" +
        " item when the user control is dropped on the form.";
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK;
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(124, 131);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.TabIndex = 2;
      this.button1.Text = "OK";
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel;
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(205, 131);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.TabIndex = 3;
      this.button2.Text = "Cancel";
      // 
      // ToolboxItemDialog
      // 
      this.AcceptButton = this.button1;
      this.CancelButton = this.button2;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 162);
      this.ControlBox = false;
      this.Controls.Add(this.button2);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Controls.Add(this.textBox1);
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.FormBorderStyle = 
        System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog;
      this.Name = "ToolboxItemDialog";
      this.Text = "ToolboxItemDialog";
      this.ResumeLayout(false);
    }

    public string CreationText
    {
      get
      {
        return textBox1.Text;
      }
    }

    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }
  }
}
Imports System.Collections.Generic
Imports System.ComponentModel
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Design
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Text
Imports System.Windows.FormsPublic Class Form1
  Inherits Form
  Private components As System.ComponentModel.IContainer = Nothing
  Friend WithEvents UserControl11 As UserControl1
  Friend WithEvents label1 As System.Windows.Forms.Label

  Public Sub New() 
    InitializeComponent()
  End Sub
  
  
  Private Sub InitializeComponent() 
    Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label
    Me.UserControl11 = New UserControl1
    Me.SuspendLayout()
    '
    'label1
    '
    Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(15, 16)
    Me.label1.Name = "label1"
    Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(265, 62)
    Me.label1.TabIndex = 0
    Me.label1.Text = "Build the project and drop UserControl1" + _
      " from the toolbox onto the form."
    '
    'UserControl11
    '
    Me.UserControl11.LabelText = "This is a custom user control. " + _
      "The text you see here is provided by a custom too" + _
      "lbox item when the user control is dropped on the form."
    Me.UserControl11.Location = New System.Drawing.Point(74, 85)
    Me.UserControl11.Name = "UserControl11"
    Me.UserControl11.Padding = New System.Windows.Forms.Padding(6)
    Me.UserControl11.TabIndex = 1
    '
    'Form1
    '
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 266)
    Me.Controls.Add(Me.UserControl11)
    Me.Controls.Add(Me.label1)
    Me.Name = "Form1"
    Me.Text = "Form1"
    Me.ResumeLayout(False)
  End Sub
   
  
  Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) 
    If disposing AndAlso (components IsNot Nothing) Then
      components.Dispose()
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub
  
  
  Shared Sub Main() 
    Application.EnableVisualStyles()
    Application.Run(New Form1())
  End Sub
End Class

' Configure this user control to have a custom toolbox item.
<ToolboxItem(GetType(MyToolboxItem))> _
Public Class UserControl1
  Inherits UserControl
  Private components As System.ComponentModel.IContainer = Nothing
  Private label1 As System.Windows.Forms.Label


  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub


  Public Property LabelText() As String
    Get
      Return label1.Text
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      label1.Text = Value
    End Set
  End Property


  Private Sub InitializeComponent()
    Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label()
    Me.SuspendLayout()
    ' 
    ' label1
    ' 
    Me.label1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
    Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(6, 6)
    Me.label1.Name = "label1"
    Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(138, 138)
    Me.label1.TabIndex = 0
    Me.label1.Text = "This is a custom user control. " + _
      "The text you see here is provided by a custom toolbox" + _
      " item when the user control is dropped on the form." + _
      vbCr + vbLf
    Me.label1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter
    ' 
    ' UserControl1
    ' 
    Me.Controls.Add(label1)
    Me.Name = "UserControl1"
    Me.Padding = New System.Windows.Forms.Padding(6)
    Me.ResumeLayout(False)
  End Sub


  Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing AndAlso (components IsNot Nothing) Then
      components.Dispose()
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub
End Class

' Toolbox items must be serializable.
<Serializable()> _
Class MyToolboxItem
  Inherits ToolboxItem

  ' The add components dialog in Visual Studio looks for a public
  ' constructor that takes a type.
  Public Sub New(ByVal toolType As Type)
    MyBase.New(toolType)
  End Sub


  ' And you must provide this special constructor for serialization.
  ' If you add additional data to MyToolboxItem that you
  ' want to serialize, you may override Deserialize and
  ' Serialize methods to add that data. 
  Sub New(ByVal info As SerializationInfo, _
    ByVal context As StreamingContext)
    Deserialize(info, context)
  End Sub


  ' Let's override the creation code and pop up a dialog.
  Protected Overrides Function CreateComponentsCore( _
    ByVal host As System.ComponentModel.Design.IDesignerHost, _
    ByVal defaultValues As System.Collections.IDictionary) _
    As IComponent()
    ' Get the string we want to fill in the custom
    ' user control. If the user cancels out of the dialog,
    ' return null or an empty array to signify that the 
    ' tool creation was canceled.
    Using d As New ToolboxItemDialog()
      If d.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        Dim [text] As String = d.CreationText
        Dim comps As IComponent() = _
          MyBase.CreateComponentsCore(host, defaultValues)
        ' comps will have a single component: our data type.
        CType(comps(0), UserControl1).LabelText = [text]
        Return comps
      Else
        Return Nothing
      End If
    End Using
  End Function
End Class


Public Class ToolboxItemDialog
  Inherits Form
  Private components As System.ComponentModel.IContainer = Nothing
  Private label1 As System.Windows.Forms.Label
  Private textBox1 As System.Windows.Forms.TextBox
  Private button1 As System.Windows.Forms.Button
  Private button2 As System.Windows.Forms.Button
  
  
  Public Sub New() 
    InitializeComponent()
  End Sub
  
  Private Sub InitializeComponent() 
    Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label()
    Me.textBox1 = New System.Windows.Forms.TextBox()
    Me.button1 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.button2 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.SuspendLayout()
    ' 
    ' label1
    ' 
    Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(10, 9)
    Me.label1.Name = "label1"
    Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(273, 43)
    Me.label1.TabIndex = 0
    Me.label1.Text = "Enter the text you would like" + _
      " to have the user control populated with:"
    ' 
    ' textBox1
    ' 
    Me.textBox1.AutoSize = False
    Me.textBox1.Location = New System.Drawing.Point(10, 58)
    Me.textBox1.Multiline = True
    Me.textBox1.Name = "textBox1"
    Me.textBox1.Size = New System.Drawing.Size(270, 67)
    Me.textBox1.TabIndex = 1
    Me.textBox1.Text = "This is a custom user control. " + _
      "The text you see here is provided by a custom toolbox" + _
      " item when the user control is dropped on the form."
    ' 
    ' button1
    ' 
    Me.button1.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
    Me.button1.Location = New System.Drawing.Point(124, 131)
    Me.button1.Name = "button1"
    Me.button1.TabIndex = 2
    Me.button1.Text = "OK"
    ' 
    ' button2
    ' 
    Me.button2.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel
    Me.button2.Location = New System.Drawing.Point(205, 131)
    Me.button2.Name = "button2"
    Me.button2.TabIndex = 3
    Me.button2.Text = "Cancel"
    ' 
    ' ToolboxItemDialog
    ' 
    Me.AcceptButton = Me.button1
    Me.CancelButton = Me.button2
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 162)
    Me.ControlBox = False
    Me.Controls.Add(button2)
    Me.Controls.Add(button1)
    Me.Controls.Add(textBox1)
    Me.Controls.Add(label1)
    Me.FormBorderStyle = _
      System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog
    Me.Name = "ToolboxItemDialog"
    Me.Text = "ToolboxItemDialog"
    Me.ResumeLayout(False)
  
  End Sub
  
  Public ReadOnly Property CreationText() As String 
    Get
      Return textBox1.Text
    End Get
  End Property
  
  
  Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) 
    If disposing AndAlso (components IsNot Nothing) Then
      components.Dispose()
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  
  End Sub
End Class

Poznámky

ToolboxItem je základní třídou pro položky panelu nástrojů, které mohou být zobrazeny v sadě nástrojů prostředí v době návrhu.ToolboxItem is a base class for toolbox items that can be displayed in the toolbox of a design-time environment. Položka sady nástrojů obvykle představuje komponentu, která má být vytvořena při vyvolání v dokumentu režimu návrhu.A toolbox item typically represents a component to create when invoked on a design mode document. ToolboxItemTřída poskytuje metody a vlastnosti potřebné k poskytnutí sady nástrojů pro zobrazení vlastností položky sady nástrojů, k vytvoření komponenty nebo komponenty při použití a k serializaci a deserializaci sebe sama o trvalosti v rámci databáze sady nástrojů.The ToolboxItem class provides the methods and properties needed to provide the toolbox with the display properties for the toolbox item, to create a component or components when used, and to serialize and deserialize itself for persistence within the toolbox database.

Instance ToolboxItem třídy může být nakonfigurována pomocí názvu, rastrového obrázku a typu, který má být vytvořen, aniž by bylo nutné vytvořit třídu, která je odvozena z ToolboxItem .An instance of the ToolboxItem class can be configured with a name, bitmap, and type to create, without creating a class that derives from ToolboxItem. ToolboxItemTřída také poskytuje základní třídu pro vlastní implementace položek panelu nástrojů.The ToolboxItem class also provides a base class for custom toolbox item implementations. Vlastní ToolboxItem může vytvořit více komponent.A custom ToolboxItem can create multiple components. Chcete-li implementovat vlastní položku panelu nástrojů, musíte odvodit z ToolboxItem a CreateComponentsCore Přepsat Serialize metody, Deserialize a.To implement a custom toolbox item, you must derive from ToolboxItem and override the CreateComponentsCore, Serialize, and Deserialize methods.

Následující vlastnosti a metody musí být nakonfigurovány tak, ToolboxItem aby správně fungovaly:The following properties and methods must be configured for a ToolboxItem to function correctly:

 • DisplayNameVlastnost určuje popisek pro položku panelu nástrojů, je-li zobrazen v sadě nástrojů.The DisplayName property specifies the label for the toolbox item when displayed in a toolbox.

 • TypeNameVlastnost určuje plně kvalifikovaný název typu komponenty, kterou vytvoří položka.The TypeName property specifies the fully qualified name of the type of the component that the item creates. Vytvoří-li odvozená třída více komponent, TypeName vlastnost může nebo nemusí být použita, závisí na tom, zda je CreateComponentsCore přepsání metody závislé na hodnotě této vlastnosti.If a derived class creates multiple components, the TypeName property may or may not be used, contingent on whether a CreateComponentsCore method override depends on the value of this property.

 • AssemblyNameVlastnost určuje sestavení, které obsahuje typ komponenty, kterou položka vytvoří.The AssemblyName property specifies the assembly that contains the type of a component that the item creates.

 • BitmapVlastnost volitelně určuje rastrový obrázek, který se zobrazí vedle zobrazovaného názvu položky sady nástrojů v sadě nástrojů.The Bitmap property optionally specifies a bitmap image to display next to the display name for the toolbox item in the toolbox.

 • FilterVlastnost volitelně obsahuje všechny ToolboxItemFilterAttribute objekty, které určují, zda lze položku panelu nástrojů použít na konkrétní komponentu.The Filter property optionally contains any ToolboxItemFilterAttribute objects that determine whether the toolbox item can be used on a particular component.

 • CreateComponentsCoreMetoda vrátí instanci nebo instance komponenty, které se mají vložit tam, kde je tento nástroj používán.The CreateComponentsCore method returns the component instance or instances to insert where this tool is used.

 • SerializeMetoda uloží položku sady nástrojů do určeného SerializationInfo .The Serialize method saves the toolbox item to a specified SerializationInfo.

 • DeserializeMetoda konfiguruje položku panelu nástrojů z informací o stavu obsažených v zadaném SerializationInfo .The Deserialize method configures the toolbox item from the state information contained in the specified SerializationInfo.

 • InitializeMetoda konfiguruje položku sady nástrojů k vytvoření zadaného typu komponenty, pokud nebyla CreateComponentsCore Metoda přepsána tak, aby se chovala jinak.The Initialize method configures the toolbox item to create the specified type of component, if the CreateComponentsCore method has not been overridden to behave differently.

 • LockedVlastnost označuje, zda lze změnit vlastnosti položky sady nástrojů.The Locked property indicates whether the properties of the toolbox item can be changed. Položka panelu nástrojů je po přidání do sady nástrojů obvykle uzamčena.A toolbox item is typically locked after it is added to a toolbox.

 • LockMetoda zamkne položku panelu nástrojů.The Lock method locks a toolbox item.

 • CheckUnlockedMetoda vyvolá výjimku Locked , pokud je vlastnost true .The CheckUnlocked method throws an exception if the Locked property is true.

Konstruktory

ToolboxItem()

Inicializuje novou instanci ToolboxItem třídy.Initializes a new instance of the ToolboxItem class.

ToolboxItem(Type)

Inicializuje novou instanci ToolboxItem třídy, která vytvoří zadaný typ součásti.Initializes a new instance of the ToolboxItem class that creates the specified type of component.

Vlastnosti

AssemblyName

Získá nebo nastaví název sestavení, které obsahuje typ nebo typy, které položka panelu nástrojů vytvoří.Gets or sets the name of the assembly that contains the type or types that the toolbox item creates.

Bitmap

Získá nebo nastaví rastrový obrázek představující položku panelu nástrojů v sadě nástrojů.Gets or sets a bitmap to represent the toolbox item in the toolbox.

Company

Získá nebo nastaví název společnosti pro tuto ToolboxItem .Gets or sets the company name for this ToolboxItem.

ComponentType

Získá typ součásti pro tento ToolboxItem .Gets the component type for this ToolboxItem.

DependentAssemblies

Získá nebo nastaví AssemblyName položku pro položku panelu nástrojů.Gets or sets the AssemblyName for the toolbox item.

Description

Získá nebo nastaví popis pro tuto ToolboxItem .Gets or sets the description for this ToolboxItem.

DisplayName

Získá nebo nastaví zobrazovaný název položky sady nástrojů.Gets or sets the display name for the toolbox item.

Filter

Získá nebo nastaví filtr, který určuje, zda lze položku panelu nástrojů použít pro cílovou komponentu.Gets or sets the filter that determines whether the toolbox item can be used on a destination component.

IsTransient

Získá hodnotu, která označuje, zda je položka sady nástrojů přechodný.Gets a value indicating whether the toolbox item is transient.

Locked

Načte hodnotu, která označuje, zda ToolboxItem je aktuálně uzamčena.Gets a value indicating whether the ToolboxItem is currently locked.

OriginalBitmap

Získá nebo nastaví původní rastrový obrázek, který bude použit v sadě nástrojů pro tuto položku.Gets or sets the original bitmap that will be used in the toolbox for this item.

Properties

Získá slovník vlastností.Gets a dictionary of properties.

TypeName

Získá nebo nastaví plně kvalifikovaný název typu IComponent , který položka sady nástrojů vytvoří při vyvolání.Gets or sets the fully qualified name of the type of IComponent that the toolbox item creates when invoked.

Version

Získá verzi ToolboxItem .Gets the version for this ToolboxItem.

Metody

CheckUnlocked()

Vyvolá výjimku, pokud je položka sady nástrojů momentálně uzamčena.Throws an exception if the toolbox item is currently locked.

CreateComponents()

Vytvoří komponenty, které jsou nakonfigurovány pro vytvoření položky sady nástrojů.Creates the components that the toolbox item is configured to create.

CreateComponents(IDesignerHost)

Vytvoří součásti, které jsou nakonfigurovány pro vytvoření položky sady nástrojů, pomocí zadaného hostitele návrháře.Creates the components that the toolbox item is configured to create, using the specified designer host.

CreateComponents(IDesignerHost, IDictionary)

Vytvoří součásti, které jsou nakonfigurovány pro vytvoření položky sady nástrojů, pomocí zadaného hostitele návrháře a výchozích hodnot.Creates the components that the toolbox item is configured to create, using the specified designer host and default values.

CreateComponentsCore(IDesignerHost)

Vytvoří komponentu nebo pole komponent při vyvolání položky sady nástrojů.Creates a component or an array of components when the toolbox item is invoked.

CreateComponentsCore(IDesignerHost, IDictionary)

Vytvoří pole komponent při vyvolání položky sady nástrojů.Creates an array of components when the toolbox item is invoked.

Deserialize(SerializationInfo, StreamingContext)

Načte stav položky sady nástrojů ze zadaného objektu informací o serializaci.Loads the state of the toolbox item from the specified serialization information object.

Equals(Object)

Určuje, zda ToolboxItem jsou dvě instance stejné.Determines whether two ToolboxItem instances are equal.

FilterPropertyValue(String, Object)

Filtruje hodnotu vlastnosti, než ji vrátí.Filters a property value before returning it.

GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
GetType(IDesignerHost)

Umožňuje přístup k typu přidruženému k položce sady nástrojů.Enables access to the type associated with the toolbox item.

GetType(IDesignerHost, AssemblyName, String, Boolean)

Vytvoří instanci zadaného typu, volitelně pomocí zadaného hostitele návrháře a názvu sestavení.Creates an instance of the specified type, optionally using a specified designer host and assembly name.

Initialize(Type)

Inicializuje aktuální položku sady nástrojů se zadaným typem, který se má vytvořit.Initializes the current toolbox item with the specified type to create.

Lock()

Zamkne položku panelu nástrojů a zabrání změnám vlastností.Locks the toolbox item and prevents changes to its properties.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
OnComponentsCreated(ToolboxComponentsCreatedEventArgs)

Vyvolá ComponentsCreated událost.Raises the ComponentsCreated event.

OnComponentsCreating(ToolboxComponentsCreatingEventArgs)

Vyvolá ComponentsCreating událost.Raises the ComponentsCreating event.

Serialize(SerializationInfo, StreamingContext)

Uloží stav položky sady nástrojů do zadaného objektu informací o serializaci.Saves the state of the toolbox item to the specified serialization information object.

ToString()

Vrátí hodnotu String , která představuje aktuální ToolboxItem .Returns a String that represents the current ToolboxItem.

ValidatePropertyType(String, Object, Type, Boolean)

Ověří, zda je objekt daného typu.Validates that an object is of a given type.

ValidatePropertyValue(String, Object)

Ověří vlastnost před tím, než je přiřazena ke slovníku vlastností.Validates a property before it is assigned to the property dictionary.

Události

ComponentsCreated

Vyvolá se hned po vytvoření komponent.Occurs immediately after components are created.

ComponentsCreating

Vyvolá se v případě, že budou vytvořeny součásti.Occurs when components are about to be created.

Explicitní implementace rozhraní

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Popis tohoto člena naleznete v GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) metodě.For a description of this member, see the GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) method.

Platí pro

Viz také