SizeF.GetHashCode Metoda

Definice

Vrátí kód hash této struktury Size.Returns a hash code for this Size structure.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Celočíselná hodnota, která určuje hodnotu hash této Size struktury.An integer value that specifies a hash value for this Size structure.

Platí pro