SizeF.Height Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví svislou součást této SizeF struktury.Gets or sets the vertical component of this SizeF structure.

public:
 property float Height { float get(); void set(float value); };
public float Height { get; set; }
member this.Height : single with get, set
Public Property Height As Single

Hodnota vlastnosti

Svislá součást této SizeF struktury, obvykle měřená v pixelech.The vertical component of this SizeF structure, typically measured in pixels.

Poznámky

Jednotka pro Height a Width struktury SizeF závisí na PageUnit a PageScalech nastavení objektu pro Graphics, který se používá k vykreslení.The unit for the Height and Width of the SizeF structure depend on the PageUnit and PageScale settings for the Graphics object used to draw.

Platí pro