SizeF.IsEmpty Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda má tato struktura SizeF nulovou šířku a výšku.Gets a value that indicates whether this SizeF structure has zero width and height.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, pokud má tato struktura SizeF šířku i výšku nula; v opačném případě false.true when this SizeF structure has both a width and height of zero; otherwise, false.

Atributy

Platí pro