SizeF.Width Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví horizontální součást této SizeF struktury.Gets or sets the horizontal component of this SizeF structure.

public:
 property float Width { float get(); void set(float value); };
public float Width { get; set; }
member this.Width : single with get, set
Public Property Width As Single

Hodnota vlastnosti

Horizontální součást této SizeF struktury, obvykle měřená v pixelech.The horizontal component of this SizeF structure, typically measured in pixels.

Poznámky

Jednotka pro Height a Width struktury SizeF závisí na PageUnit a nastaveních PageScale pro objekt Graphics, který se používá k vykreslení.The unit for the Height and Width of the SizeF structure depend on the PageUnit and PageScale settings for the Graphics object that is used to draw.

Platí pro