SystemPens.Menu Vlastnost

Definice

Načte hodnotu Pen , která je barvou pozadí nabídky.Gets a Pen that is the color of a menu's background.

public:
 static property System::Drawing::Pen ^ Menu { System::Drawing::Pen ^ get(); };
public static System.Drawing.Pen Menu { get; }
member this.Menu : System.Drawing.Pen
Public Shared ReadOnly Property Menu As Pen

Hodnota vlastnosti

Pen

Což Pen je barva pozadí nabídky.A Pen that is the color of a menu's background.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Menu vlastnost.The following code example demonstrates how to use the Menu property. Chcete-li spustit tento příklad, vložte jej do formuláře Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Zpracujte Paint událost formuláře a zavolejte DrawWithMenuPen metodu z Paint metody zpracování událostí, která se předává e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawWithMenuPen method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

private void DrawWithMenuPen(PaintEventArgs e)
{
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 10, 100, 100);
    e.Graphics.DrawRectangle(SystemPens.Menu, rectangle1);
}
Private Sub DrawWithMenuPen(ByVal e As PaintEventArgs) 
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 10, 100, 100)
    e.Graphics.DrawRectangle(SystemPens.Menu, rectangle1)

End Sub

Platí pro