System.Drawing Obor názvů

System.Drawing Obor názvů poskytuje přístup k základní grafické funkce rozhraní GDI +. The System.Drawing namespace provides access to GDI+ basic graphics functionality. Pokročilejší funkce je součástí System.Drawing.Drawing2D, System.Drawing.Imaging, a System.Drawing.Text obory názvů. More advanced functionality is provided in the System.Drawing.Drawing2D, System.Drawing.Imaging, and System.Drawing.Text namespaces.

Třídy

Bitmap

Zapouzdřuje rastrový obrázek GDI+, který se skládá z obrazových dat pro grafiku grafiky a její atributy.Encapsulates a GDI+ bitmap, which consists of the pixel data for a graphics image and its attributes. Bitmap je objekt, který se používá pro práci s obrázky definovanými datovými obrazci.A Bitmap is an object used to work with images defined by pixel data.

BitmapSuffixInSameAssemblyAttribute

Určuje, že při interpretaci ToolboxBitmapAttributech deklarací by sestavení mělo Hledat uvedené prostředky ve stejném sestavení, ale s hodnotou konfigurace BitmapSuffix připojenou k deklarovanému názvu souboru.Specifies that, when interpreting ToolboxBitmapAttribute declarations, the assembly should look for the indicated resources in the same assembly, but with the BitmapSuffix configuration value appended to the declared file name.

BitmapSuffixInSatelliteAssemblyAttribute

Určuje, že při interpretaci ToolboxBitmapAttributech deklarací by sestavení mělo Hledat uvedené prostředky v satelitním sestavení, ale s hodnotou konfigurace BitmapSuffix připojenou k deklarovanému názvu souboru.Specifies that, when interpreting ToolboxBitmapAttribute declarations, the assembly should look for the indicated resources in a satellite assembly, but with the BitmapSuffix configuration value appended to the declared file name.

Brush

Definuje objekty, které slouží k vyplnění vnitřníchy grafických tvarů, jako jsou obdélníky, elipsy, koláče, mnohoúhelníky a cesty.Defines objects used to fill the interiors of graphical shapes such as rectangles, ellipses, pies, polygons, and paths.

Brushes

Štětce všech standardních barev.Brushes for all the standard colors. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

BufferedGraphics

Poskytuje grafickou vyrovnávací paměť pro dvojité ukládání do vyrovnávací paměti.Provides a graphics buffer for double buffering.

BufferedGraphicsContext

Poskytuje metody pro vytváření vyrovnávacích pamětí grafiky, které lze použít pro dvojité ukládání do vyrovnávací paměti.Provides methods for creating graphics buffers that can be used for double buffering.

BufferedGraphicsManager

Poskytuje přístup k hlavnímu objektu grafického kontextu s vyrovnávací pamětí pro doménu aplikace.Provides access to the main buffered graphics context object for the application domain.

ColorConverter

Převede barvy z jednoho datového typu na jiný.Converts colors from one data type to another. Přístup k této třídě prostřednictvím TypeDescriptor.Access this class through the TypeDescriptor.

ColorTranslator

Přeloží barvy na a z Color struktury GDI+.Translates colors to and from GDI+ Color structures. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

Font

Definuje konkrétní formát textu, včetně vzhledu písma, velikosti a atributů stylu.Defines a particular format for text, including font face, size, and style attributes. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

FontConverter

Převede Font objekty z jednoho datového typu na jiný.Converts Font objects from one data type to another.

FontConverter.FontNameConverter

FontConverter.FontNameConverter je konvertor typu, který se používá k převodu názvu písma na a z různých dalších reprezentace.FontConverter.FontNameConverter is a type converter that is used to convert a font name to and from various other representations.

FontConverter.FontUnitConverter

Převede jednotky písma na a z jiných typů jednotek.Converts font units to and from other unit types.

FontFamily

Definuje skupinu typů obličeje, které mají podobný základní návrh a určité variace ve stylech.Defines a group of type faces having a similar basic design and certain variations in styles. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

Graphics

Zapouzdřuje plochu vykreslování GDI+.Encapsulates a GDI+ drawing surface. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

Icon

Představuje ikonu systému Windows, což je malý rastrový obrázek, který se používá k reprezentaci objektu.Represents a Windows icon, which is a small bitmap image that is used to represent an object. Ikony lze představit jako průhledné bitmapy, i když jejich velikost je určena systémem.Icons can be thought of as transparent bitmaps, although their size is determined by the system.

IconConverter

Převede objekt Icon z jednoho datového typu na jiný.Converts an Icon object from one data type to another. Přístup k této třídě prostřednictvím objektu TypeDescriptor.Access this class through the TypeDescriptor object.

Image

Abstraktní základní třída, která poskytuje funkce pro Bitmap a Metafile se spodními třídami.An abstract base class that provides functionality for the Bitmap and Metafile descended classes.

ImageAnimator

Animuje obrázek, který obsahuje snímky založené na čase.Animates an image that has time-based frames.

ImageConverter

ImageConverter je třída, která se dá použít k převodu objektů Image z jednoho datového typu na jiný.ImageConverter is a class that can be used to convert Image objects from one data type to another. Přístup k této třídě prostřednictvím objektu TypeDescriptor.Access this class through the TypeDescriptor object.

ImageFormatConverter

ImageFormatConverter je třída, která se dá použít k převodu objektů ImageFormat z jednoho datového typu na jiný.ImageFormatConverter is a class that can be used to convert ImageFormat objects from one data type to another. Přístup k této třídě prostřednictvím objektu TypeDescriptor.Access this class through the TypeDescriptor object.

Pen

Definuje objekt použitý k nakreslení čar a křivek.Defines an object used to draw lines and curves. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

Pens

Per pro všechny standardní barvy.Pens for all the standard colors. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

PointConverter

Převede objekt Point z jednoho datového typu na jiný.Converts a Point object from one data type to another.

RectangleConverter

Převede obdélníky z jednoho datového typu na jiný.Converts rectangles from one data type to another. Přístup k této třídě prostřednictvím TypeDescriptor.Access this class through the TypeDescriptor.

Region

Popisuje vnitřek grafických tvarů složených z obdélníků a cest.Describes the interior of a graphics shape composed of rectangles and paths. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

SizeConverter

Třída SizeConverter slouží k převodu z jednoho datového typu na jiný.The SizeConverter class is used to convert from one data type to another. Přístup k této třídě prostřednictvím objektu TypeDescriptor.Access this class through the TypeDescriptor object.

SizeFConverter

Převede SizeF objekty z jednoho typu na jiný.Converts SizeF objects from one type to another.

SolidBrush

Definuje štětec s jednou barvou.Defines a brush of a single color. Štětce se používají k vyplnění grafických tvarů, jako jsou obdélníky, elipsy, koláče, mnohoúhelníky a cesty.Brushes are used to fill graphics shapes, such as rectangles, ellipses, pies, polygons, and paths. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

StringFormat

Zapouzdřuje informace o rozložení textu (například zarovnání, orientaci a zarážky tabulátoru) zobrazení manipulace (například vkládání tří teček a národní nahrazení číslic) a funkce OpenType.Encapsulates text layout information (such as alignment, orientation and tab stops) display manipulations (such as ellipsis insertion and national digit substitution) and OpenType features. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

SystemBrushes

Každá vlastnost třídy SystemBrushes je SolidBrush, která je barvou prvku zobrazení systému Windows.Each property of the SystemBrushes class is a SolidBrush that is the color of a Windows display element.

SystemColors

Každá vlastnost třídy SystemColors je Color struktura, která je barvou prvku zobrazení systému Windows.Each property of the SystemColors class is a Color structure that is the color of a Windows display element.

SystemFonts

Určuje písma použitá k zobrazení textu v prvcích zobrazení systému Windows.Specifies the fonts used to display text in Windows display elements.

SystemIcons

Každá vlastnost třídy SystemIcons je objekt Icon pro ikony Windows v rámci systému.Each property of the SystemIcons class is an Icon object for Windows system-wide icons. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

SystemPens

Každá vlastnost třídy SystemPens je Pen, která je barvou prvku zobrazení systému Windows a má šířku 1 pixel.Each property of the SystemPens class is a Pen that is the color of a Windows display element and that has a width of 1 pixel.

TextureBrush

Každá vlastnost třídy TextureBrush je objekt Brush, který pomocí obrázku vyplní vnitřek tvaru.Each property of the TextureBrush class is a Brush object that uses an image to fill the interior of a shape. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

ToolboxBitmapAttribute

Umožňuje určit ikonu reprezentující ovládací prvek v kontejneru, jako je například Návrhář formuláře Microsoft Visual Studio.Allows you to specify an icon to represent a control in a container, such as the Microsoft Visual Studio Form Designer.

Struktury

CharacterRange

Určuje rozsah znaků pozice v rámci řetězce.Specifies a range of character positions within a string.

Color

Představuje barvu ARGB (alfa, Red, zelenou, modrou).Represents an ARGB (alpha, red, green, blue) color.

Point

Představuje seřazenou dvojici celočíselných souřadnic x a y, která definuje bod v dvojrozměrné rovině.Represents an ordered pair of integer x- and y-coordinates that defines a point in a two-dimensional plane.

PointF

Představuje seřazenou dvojici souřadnic x a y s plovoucí desetinnou čárkou, která definuje bod v dvojrozměrné rovině.Represents an ordered pair of floating-point x- and y-coordinates that defines a point in a two-dimensional plane.

Rectangle

Ukládá sadu čtyř celých čísel, která reprezentují umístění a velikost obdélníku.Stores a set of four integers that represent the location and size of a rectangle.

RectangleF

Ukládá sadu čtyř čísel s plovoucí desetinnou čárkou, která představuje umístění a velikost obdélníku.Stores a set of four floating-point numbers that represent the location and size of a rectangle. Pro pokročilejší funkce oblastí použijte objekt Region.For more advanced region functions, use a Region object.

Size

Ukládá seřazenou dvojici celých čísel, která určují Height a Width.Stores an ordered pair of integers, which specify a Height and Width.

SizeF

Ukládá seřazenou dvojici čísel s plovoucí desetinnou čárkou, obvykle šířku a výšku obdélníku.Stores an ordered pair of floating-point numbers, typically the width and height of a rectangle.

Rozhraní

IDeviceContext

Definuje metody pro získání a uvolnění existujícího popisovače do kontextu zařízení s Windows.Defines methods for obtaining and releasing an existing handle to a Windows device context.

Výčty

ContentAlignment

Určuje zarovnání obsahu na kreslicí ploše.Specifies alignment of content on the drawing surface.

CopyPixelOperation

Určuje, jak má být zdrojová barva v operaci kopírovat pixel kombinována s cílovou barvou, aby byla výsledkem konečná barva.Determines how the source color in a copy pixel operation is combined with the destination color to result in a final color.

FontStyle

Určuje informace o stylu použité pro text.Specifies style information applied to text.

GraphicsUnit

Určuje měrnou jednotku pro zadaná data.Specifies the unit of measure for the given data.

KnownColor

Určuje známé systémové barvy.Specifies the known system colors.

RotateFlipType

Určuje, kolik obrázku je otočeno, a osu použitou k překlopení obrázku.Specifies how much an image is rotated and the axis used to flip the image.

StringAlignment

Určuje zarovnání textového řetězce vzhledem k jeho obdélníku rozložení.Specifies the alignment of a text string relative to its layout rectangle.

StringDigitSubstitute

Výčet StringDigitSubstitute určuje, jak nahradit číslice v řetězci podle národního prostředí nebo jazyka uživatele.The StringDigitSubstitute enumeration specifies how to substitute digits in a string according to a user's locale or language.

StringFormatFlags

Určuje informace o zobrazení a rozložení pro textové řetězce.Specifies the display and layout information for text strings.

StringTrimming

Určuje, jak oříznout znaky z řetězce, který není zcela přizpůsoben tvaru rozložení.Specifies how to trim characters from a string that does not completely fit into a layout shape.

StringUnit

Určuje měrné jednotky pro textový řetězec.Specifies the units of measure for a text string.

Delegáti

Graphics.DrawImageAbort

Poskytuje metodu zpětného volání pro rozhodování, kdy by měla metoda DrawImage předčasně zrušit provádění a zastavit vykreslování obrázku.Provides a callback method for deciding when the DrawImage method should prematurely cancel execution and stop drawing an image.

Graphics.EnumerateMetafileProc

Poskytuje metodu zpětného volání pro metodu EnumerateMetafile.Provides a callback method for the EnumerateMetafile method.

Image.GetThumbnailImageAbort

Poskytuje metodu zpětného volání pro určení, kdy by měla metoda GetThumbnailImage(Int32, Int32, Image+GetThumbnailImageAbort, IntPtr) předčasně zrušit provádění.Provides a callback method for determining when the GetThumbnailImage(Int32, Int32, Image+GetThumbnailImageAbort, IntPtr) method should prematurely cancel execution.

Poznámky

Graphics Třída poskytuje metody pro kreslení k zařízení.The Graphics class provides methods for drawing to the display device. Třídy, jako například Rectangle a Point zapouzdření rozhraní GDI + primitiv.Classes such as Rectangle and Point encapsulate GDI+ primitives. Pen Třída se používá k vykreslení čar a křivek při třídy odvozené od abstraktní třídy Brush jsou použity k vyplnění vnitřek obrazce.The Pen class is used to draw lines and curves, while classes derived from the abstract class Brush are used to fill the interiors of shapes.

Upozornění

Třídy v rámci System.Drawing oboru názvů nejsou podporovány pro použití v rámci služby Windows nebo v technologii ASP.NET.Classes within the System.Drawing namespace are not supported for use within a Windows or ASP.NET service. Pokus o použití těchto tříd z v rámci jedné z těchto typů aplikací může způsobit neočekávané problémy, jako například oslabená service výjimky výkonu a za běhu.Attempting to use these classes from within one of these application types may produce unexpected problems, such as diminished service performance and run-time exceptions. Podporované alternativu, naleznete v tématu součásti Windows Imaging.For a supported alternative, see Windows Imaging Components.