Environment.SpecialFolder Environment.SpecialFolder Environment.SpecialFolder Environment.SpecialFolder Enum

Definice

Určuje vyčíslení konstant používané k načtení cest adresářů do systémových speciálních složek.Specifies enumerated constants used to retrieve directory paths to system special folders.

public: enum class Environment::SpecialFolder
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum Environment.SpecialFolder
type Environment.SpecialFolder = 
Public Enum Environment.SpecialFolder
Dědičnost
Environment.SpecialFolderEnvironment.SpecialFolderEnvironment.SpecialFolderEnvironment.SpecialFolder
Atributy

Pole

AdminTools AdminTools AdminTools AdminTools 48

Adresář systému souborů, který slouží k ukládání nástrojů pro správu pro jednotlivé uživatele.The file system directory that is used to store administrative tools for an individual user. Konzola MMC (Microsoft Management Console) uloží přizpůsobené konzoly do tohoto adresáře a bude se pohybovat s uživatelem.The Microsoft Management Console (MMC) will save customized consoles to this directory, and it will roam with the user. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

ApplicationData ApplicationData ApplicationData ApplicationData 26

Adresář, který slouží jako společné úložiště pro data specifická pro aplikaci pro aktuálního cestovního uživatele.The directory that serves as a common repository for application-specific data for the current roaming user. Cestovní uživatel pracuje na více než jednom počítači v síti.A roaming user works on more than one computer on a network. Profil cestovního uživatele je udržován na serveru v síti a je načten do systému, když se uživatel přihlásí.A roaming user's profile is kept on a server on the network and is loaded onto a system when the user logs on.

CDBurning CDBurning CDBurning CDBurning 59

Adresář systému souborů, který slouží jako pracovní oblast pro soubory, které čekají na zápis na disk CD.The file system directory that acts as a staging area for files waiting to be written to a CD. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonAdminTools CommonAdminTools CommonAdminTools CommonAdminTools 47

Adresář systému souborů, který obsahuje nástroje pro správu pro všechny uživatele počítače.The file system directory that contains administrative tools for all users of the computer. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonApplicationData CommonApplicationData CommonApplicationData CommonApplicationData 35

Adresář, který slouží jako společné úložiště pro data specifická pro aplikaci, která jsou používána všemi uživateli.The directory that serves as a common repository for application-specific data that is used by all users.

CommonDesktopDirectory CommonDesktopDirectory CommonDesktopDirectory CommonDesktopDirectory 25

Adresář systému souborů, který obsahuje soubory a složky, které se zobrazují na ploše pro všechny uživatele.The file system directory that contains files and folders that appear on the desktop for all users. Tato zvláštní složka platí pouze pro systémy Windows NT.This special folder is valid only for Windows NT systems. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonDocuments CommonDocuments CommonDocuments CommonDocuments 46

Adresář systému souborů, který obsahuje dokumenty, které jsou společné pro všechny uživatele.The file system directory that contains documents that are common to all users. Tato speciální složka je platná pro systémy Windows NT, Windows 95 a Windows 98 s nainstalovanou knihovnou SHFolder. dll.This special folder is valid for Windows NT systems, Windows 95, and Windows 98 systems with Shfolder.dll installed. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonMusic CommonMusic CommonMusic CommonMusic 53

Adresář systému souborů, který slouží jako úložiště pro soubory hudby společné pro všechny uživatele.The file system directory that serves as a repository for music files common to all users. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

58

Tato hodnota je rozpoznána v systému Windows Vista kvůli zpětné kompatibilitě, ale zvláštní složka již není používána.This value is recognized in Windows Vista for backward compatibility, but the special folder itself is no longer used. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonPictures CommonPictures CommonPictures CommonPictures 54

Adresář systému souborů, který slouží jako úložiště pro soubory imagí společné pro všechny uživatele.The file system directory that serves as a repository for image files common to all users. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonProgramFiles CommonProgramFiles CommonProgramFiles CommonProgramFiles 43

Adresář pro součásti, které jsou sdíleny napříč aplikacemi.The directory for components that are shared across applications.

Chcete-li získat adresář programu Common Program Files x86 v systému, který není x86, ProgramFilesX86 použijte člena.To get the x86 common program files directory on a non-x86 system, use the ProgramFilesX86 member.

CommonProgramFilesX86 CommonProgramFilesX86 CommonProgramFilesX86 CommonProgramFilesX86 44

Složka Program Files .The Program Files folder. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonPrograms CommonPrograms CommonPrograms CommonPrograms 23

Složka pro součásti, které jsou sdíleny napříč aplikacemi.A folder for components that are shared across applications. Tato speciální složka je platná pouze pro systémy Windows NT, Windows 2000 a Windows XP.This special folder is valid only for Windows NT, Windows 2000, and Windows XP systems. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonStartMenu CommonStartMenu CommonStartMenu CommonStartMenu 22

Adresář systému souborů, který obsahuje programy a složky, které se zobrazují v nabídce Start pro všechny uživatele.The file system directory that contains the programs and folders that appear on the Start menu for all users. Tato zvláštní složka platí pouze pro systémy Windows NT.This special folder is valid only for Windows NT systems. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonStartup CommonStartup CommonStartup CommonStartup 24

Adresář systému souborů obsahující programy, které se zobrazí ve složce po spuštění pro všechny uživatele.The file system directory that contains the programs that appear in the Startup folder for all users. Tato zvláštní složka platí pouze pro systémy Windows NT.This special folder is valid only for Windows NT systems. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonTemplates CommonTemplates CommonTemplates CommonTemplates 45

Adresář systému souborů, který obsahuje šablony, které jsou k dispozici pro všechny uživatele.The file system directory that contains the templates that are available to all users. Tato zvláštní složka platí pouze pro systémy Windows NT.This special folder is valid only for Windows NT systems. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonVideos CommonVideos CommonVideos CommonVideos 55

Adresář systému souborů, který slouží jako úložiště pro videosoubory společné pro všechny uživatele.The file system directory that serves as a repository for video files common to all users. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Cookies Cookies Cookies Cookies 33

Adresář, který slouží jako běžné úložiště pro internetové soubory cookie.The directory that serves as a common repository for Internet cookies.

Desktop Desktop Desktop Desktop 0

Logická plocha místo fyzického umístění systému souborů.The logical Desktop rather than the physical file system location.

DesktopDirectory DesktopDirectory DesktopDirectory DesktopDirectory 16

Adresář, který se používá k fyzickému uložení objektů souborů na ploše.The directory used to physically store file objects on the desktop. Nepleťte si tento adresář se samotným desktopovou složkou, která je virtuální složkou.Do not confuse this directory with the desktop folder itself, which is a virtual folder.

Favorites Favorites Favorites Favorites 6

Adresář, který slouží jako společné úložiště pro oblíbené položky uživatele.The directory that serves as a common repository for the user's favorite items.

Fonts Fonts Fonts Fonts 20

Virtuální složka, která obsahuje písma.A virtual folder that contains fonts. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

History History History History 34

Adresář, který slouží jako běžné úložiště pro položky historie Internetu.The directory that serves as a common repository for Internet history items.

InternetCache InternetCache InternetCache InternetCache 32

Adresář, který slouží jako běžné úložiště pro dočasné soubory Internetu.The directory that serves as a common repository for temporary Internet files.

LocalApplicationData LocalApplicationData LocalApplicationData LocalApplicationData 28

Adresář, který slouží jako společné úložiště pro data specifická pro aplikaci, která používá aktuální necestovní uživatel.The directory that serves as a common repository for application-specific data that is used by the current, non-roaming user.

LocalizedResources LocalizedResources LocalizedResources LocalizedResources 57

Adresář systému souborů, který obsahuje lokalizované údaje o zdroji.The file system directory that contains localized resource data. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

MyComputer MyComputer MyComputer MyComputer 17

Složka můj počítačThe My Computer folder. Při předání do Environment.GetFolderPath metody člen MyComputer výčtu vždy poskytne prázdný řetězec (""), protože není definována žádná cesta pro složku můj počítač.When passed to the Environment.GetFolderPath method, the MyComputer enumeration member always yields the empty string ("") because no path is defined for the My Computer folder.

MyDocuments MyDocuments MyDocuments MyDocuments 5

Složka dokumentyThe My Documents folder. Tento člen je ekvivalentní k Personal.This member is equivalent to Personal.

MyMusic MyMusic MyMusic MyMusic 13

Složka hudbaThe My Music folder.

MyPictures MyPictures MyPictures MyPictures 39

Složka obrázkyThe My Pictures folder.

MyVideos MyVideos MyVideos MyVideos 14

Adresář systému souborů, který slouží jako úložiště pro videa, která patří uživateli.The file system directory that serves as a repository for videos that belong to a user. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

NetworkShortcuts NetworkShortcuts NetworkShortcuts NetworkShortcuts 19

Adresář systému souborů, který obsahuje objekty propojení, které mohou existovat ve virtuální složce místa v síti .A file system directory that contains the link objects that may exist in the My Network Places virtual folder. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Personal Personal Personal Personal 5

Adresář, který slouží jako společné úložiště pro dokumenty.The directory that serves as a common repository for documents. Tento člen je ekvivalentní k MyDocuments.This member is equivalent to MyDocuments.

PrinterShortcuts PrinterShortcuts PrinterShortcuts PrinterShortcuts 27

Adresář systému souborů, který obsahuje objekty propojení, které mohou existovat ve virtuální složce tiskárny .The file system directory that contains the link objects that can exist in the Printers virtual folder. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

ProgramFiles ProgramFiles ProgramFiles ProgramFiles 38

Adresář Program Files.The program files directory.

V systému, který není x86, vrátí ProgramFiles GetFolderPath(Environment+SpecialFolder) Metoda předání do metody cestu pro programy, které nejsou x86.On a non-x86 system, passing ProgramFiles to the GetFolderPath(Environment+SpecialFolder) method returns the path for non-x86 programs. Chcete-li získat adresář programových souborů x86 v systému, který není x86, ProgramFilesX86 použijte člena.To get the x86 program files directory on a non-x86 system, use the ProgramFilesX86 member.

ProgramFilesX86 ProgramFilesX86 ProgramFilesX86 ProgramFilesX86 42

Složka Program Files pro x86The x86 Program Files folder. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Programs Programs Programs Programs 2

Adresář, který obsahuje skupiny programů uživatele.The directory that contains the user's program groups.

Recent Recent Recent Recent 8

Adresář, který obsahuje naposledy použité dokumenty uživatele.The directory that contains the user's most recently used documents.

Resources Resources Resources Resources 56

Adresář systému souborů, který obsahuje data prostředků.The file system directory that contains resource data. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

SendTo SendTo SendTo SendTo 9

Adresář, který obsahuje položky nabídky Odeslat doThe directory that contains the Send To menu items.

StartMenu StartMenu StartMenu StartMenu 11

Adresář, který obsahuje položky nabídky Start.The directory that contains the Start menu items.

Startup Startup Startup Startup 7

Adresář, který odpovídá skupině programů spouštěné uživatelemThe directory that corresponds to the user's Startup program group. Systém spustí tyto programy pokaždé, když se uživatel přihlásí nebo spustí Windows.The system starts these programs whenever a user logs on or starts Windows.

System System System System 37

Systémový adresář.The System directory.

SystemX86 SystemX86 SystemX86 SystemX86 41

Systémová složka systému Windows.The Windows System folder. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Templates Templates Templates Templates 21

Adresář, který slouží jako běžné úložiště pro šablony dokumentů.The directory that serves as a common repository for document templates.

UserProfile UserProfile UserProfile UserProfile 40

Složka profilu uživateleThe user's profile folder. Aplikace by na této úrovni neměly vytvářet soubory ani složky; měly by data umístit do umístění, na ApplicationDatakteré odkazuje.Applications should not create files or folders at this level; they should put their data under the locations referred to by ApplicationData. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Windows Windows Windows Windows 36

Adresář Windows nebo kořenová složka systému.The Windows directory or SYSROOT. To odpovídá proměnným prostředí% windir% nebo% SYSTEMROOT%.This corresponds to the %windir% or %SYSTEMROOT% environment variables. Přidáno v .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít Environment.SpecialFolder Environment.GetFolderPath s metodou k získání systémového adresáře.The following example shows how to use Environment.SpecialFolder with the Environment.GetFolderPath method to get the System directory.

// Sample for the Environment::GetFolderPath method
using namespace System;
int main()
{
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "GetFolderPath: {0}", Environment::GetFolderPath( Environment::SpecialFolder::System ) );
}

/*
This example produces the following results:

GetFolderPath: C:\WINNT\System32
*/
// Sample for the Environment.GetFolderPath method
using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("GetFolderPath: {0}", 
         Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System));
  }
}
/*
This example produces the following results:

GetFolderPath: C:\WINNT\System32
*/
' Sample for the Environment.GetFolderPath method
Imports System

Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("GetFolderPath: {0}", Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System))
  End Sub 'Main
End Class 'Sample
'
'This example produces the following results:
'
'GetFolderPath: C:\WINNT\System32
'

Poznámky

Systémové speciální složky jsou složky, jako jsou programové soubory, programy, systémnebo spuštění, které obsahují běžné informace.The system special folders are folders such as Program Files, Programs, System, or Startup, which contain common information. Speciální složky jsou standardně nastavené systémem nebo explicitně uživatelem při instalaci verze Windows.Special folders are set by default by the system, or explicitly by the user, when installing a version of Windows.

Environment.GetFolderPath Metoda vrátí umístění přidružená k tomuto výčtu.The Environment.GetFolderPath method returns the locations associated with this enumeration. Umístění těchto složek může mít různé hodnoty v různých operačních systémech, uživatel může změnit některá umístění a umístění jsou lokalizovaná.The locations of these folders can have different values on different operating systems, the user can change some of the locations, and the locations are localized.

Další informace o speciálních složkách naleznete v tématu konstanty KNOWNFOLDERID v dokumentaci k systému Windows.For more information about special folders, see the KNOWNFOLDERID constants in the Windows documentation.

Platí pro