Exception Třída

Definice

Představuje chyby, ke kterým dochází při spuštění aplikace.Represents errors that occur during application execution.

public ref class Exception
public ref class Exception : System::Runtime::Serialization::ISerializable
public ref class Exception : System::Runtime::InteropServices::_Exception, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public class Exception
public class Exception : System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDual)]
[System.Serializable]
public class Exception : System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class Exception : System.Runtime.InteropServices._Exception, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class Exception : System.Runtime.Serialization.ISerializable
type Exception = class
type Exception = class
  interface ISerializable
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDual)>]
[<System.Serializable>]
type Exception = class
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Exception = class
  interface ISerializable
  interface _Exception
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Exception = class
  interface ISerializable
Public Class Exception
Public Class Exception
Implements ISerializable
Public Class Exception
Implements _Exception, ISerializable
Dědičnost
Exception
Odvozené
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje catch blok, který je definován pro zpracování ArithmeticException chyb.The following example demonstrates a catch block that is defined to handle ArithmeticException errors. Tento catch blok také zachycuje DivideByZeroException chyby, protože je DivideByZeroException odvozen z ArithmeticException a neexistuje žádný catch blok explicitně definovaný pro DivideByZeroException chyby.This catch block also catches DivideByZeroException errors, because DivideByZeroException derives from ArithmeticException and there is no catch block explicitly defined for DivideByZeroException errors.

using namespace System;
int main()
{
  int x = 0;
  try
  {
    int y = 100 / x;
  }
  catch ( ArithmeticException^ e ) 
  {
    Console::WriteLine( "ArithmeticException Handler: {0}", e );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
    Console::WriteLine( "Generic Exception Handler: {0}", e );
  }
}
/*
This code example produces the following results:

ArithmeticException Handler: System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at main()
 
*/
using System;

class ExceptionTestClass
{
  public static void Main()
  {
   int x = 0;
   try
   {
     int y = 100 / x;
   }
   catch (ArithmeticException e)
   {
     Console.WriteLine($"ArithmeticException Handler: {e}");
   }
   catch (Exception e)
   {
     Console.WriteLine($"Generic Exception Handler: {e}");
   }
  }	
}
/*
This code example produces the following results:

ArithmeticException Handler: System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at ExceptionTestClass.Main()

*/
Class ExceptionTestClass
  
  Public Shared Sub Main()
   Dim x As Integer = 0
   Try
     Dim y As Integer = 100 / x
   Catch e As ArithmeticException
     Console.WriteLine("ArithmeticException Handler: {0}", e.ToString())
   Catch e As Exception
     Console.WriteLine("Generic Exception Handler: {0}", e.ToString())
   End Try
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'ArithmeticException Handler: System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow.
'  at ExceptionTestClass.Main()
'

Poznámky

Tato třída je základní třídou pro všechny výjimky.This class is the base class for all exceptions. Pokud dojde k chybě, systém nebo aktuálně spuštěná aplikace je ohlásí vyvoláním výjimky, která obsahuje informace o chybě.When an error occurs, either the system or the currently executing application reports it by throwing an exception that contains information about the error. Po vyvolání výjimky je zpracována aplikací nebo výchozí obslužnou rutinou výjimky.After an exception is thrown, it is handled by the application or by the default exception handler.

V této části:In this section:

Chyby a výjimky Errors and exceptions
Try/catch – bloky Try/catch blocks
Funkce typu výjimky Exception type features
Vlastnosti třídy výjimky Exception class properties
Požadavky na výkon Performance considerations
Opětovné vyvolání výjimky Re-throwing an exception
Výběr standardních výjimek Choosing standard exceptions
Implementace vlastních výjimekImplementing custom exceptions

Chyby a výjimkyErrors and exceptions

K běhovým chybám může dojít z nejrůznějších důvodů.Run-time errors can occur for a variety of reasons. Ne všechny chyby by však měly být zpracovány jako výjimky v kódu.However, not all errors should be handled as exceptions in your code. Zde jsou některé kategorie chyb, ke kterým může dojít v době běhu a vhodné způsoby, jak na ně reagovat.Here are some categories of errors that can occur at run time and the appropriate ways to respond to them.

 • Chyby využití.Usage errors. Chyba použití představuje chybu v logice programu, která může mít za následek výjimku.A usage error represents an error in program logic that can result in an exception. Chybu je však třeba vyřešit pomocí zpracování výjimek, ale úpravou chybného kódu.However, the error should be addressed not through exception handling but by modifying the faulty code. Například přepsání Object.Equals(Object) metody v následujícím příkladu předpokládá, že obj argument musí mít vždy hodnotu jinou než null.For example, the override of the Object.Equals(Object) method in the following example assumes that the obj argument must always be non-null.

  using System;
  
  public class Person
  {
    private string _name;
  
    public string Name
    {
     get { return _name; }
     set { _name = value; }
    }
  
    public override int GetHashCode()
    {
     return this.Name.GetHashCode();
    }
  
    public override bool Equals(object obj)
    {
     // This implementation contains an error in program logic:
     // It assumes that the obj argument is not null.
     Person p = (Person) obj;
     return this.Name.Equals(p.Name);
    }
  }
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     Person p1 = new Person();
     p1.Name = "John";
     Person p2 = null;
  
     // The following throws a NullReferenceException.
     Console.WriteLine("p1 = p2: {0}", p1.Equals(p2));
    }
  }
  
  Public Class Person
    Private _name As String
    
    Public Property Name As String
     Get
       Return _name
     End Get
     Set
       _name = value
     End Set
    End Property
    
    Public Overrides Function Equals(obj As Object) As Boolean
     ' This implementation contains an error in program logic:
     ' It assumes that the obj argument is not null.
     Dim p As Person = CType(obj, Person)
     Return Me.Name.Equals(p.Name)
    End Function
  End Class
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim p1 As New Person()
     p1.Name = "John"
     Dim p2 As Person = Nothing
     
     ' The following throws a NullReferenceException.
     Console.WriteLine("p1 = p2: {0}", p1.Equals(p2))  
    End Sub
  End Module
  

  NullReferenceExceptionVýjimka, která je výsledkem, kdy obj je null možné ji odstranit úpravou zdrojového kódu tak, aby explicitně otestovala hodnotu null před voláním Object.Equals přepsání a následným opětovným kompilováním.The NullReferenceException exception that results when obj is null can be eliminated by modifying the source code to explicitly test for null before calling the Object.Equals override and then re-compiling. Následující příklad obsahuje opravený zdrojový kód, který zpracovává null argument.The following example contains the corrected source code that handles a null argument.

  using System;
  
  public class Person
  {
    private string _name;
  
    public string Name
    {
     get { return _name; }
     set { _name = value; }
    }
  
    public override int GetHashCode()
    {
     return this.Name.GetHashCode();
    }
  
    public override bool Equals(object obj)
    {
      // This implementation handles a null obj argument.
      Person p = obj as Person;
      if (p == null)
       return false;
      else
       return this.Name.Equals(p.Name);
    }
  }
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     Person p1 = new Person();
     p1.Name = "John";
     Person p2 = null;
  
     Console.WriteLine("p1 = p2: {0}", p1.Equals(p2));
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    p1 = p2: False
  
  Public Class Person
    Private _name As String
    
    Public Property Name As String
     Get
       Return _name
     End Get
     Set
       _name = value
     End Set
    End Property
    
    Public Overrides Function Equals(obj As Object) As Boolean
     ' This implementation handles a null obj argument.
     Dim p As Person = TryCast(obj, Person)
     If p Is Nothing Then 
       Return False
     Else
       Return Me.Name.Equals(p.Name)
     End If
    End Function
  End Class
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim p1 As New Person()
     p1.Name = "John"
     Dim p2 As Person = Nothing
     
     Console.WriteLine("p1 = p2: {0}", p1.Equals(p2))  
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    p1 = p2: False
  

  Namísto použití zpracování výjimek pro chyby použití lze použít Debug.Assert metodu k identifikaci chyb využití v sestaveních ladění a Trace.Assert metody k identifikaci chyb využití v sestaveních ladění i vydaných verzí.Instead of using exception handling for usage errors, you can use the Debug.Assert method to identify usage errors in debug builds, and the Trace.Assert method to identify usage errors in both debug and release builds. Další informace naleznete v tématu kontrolní výrazy ve spravovaném kódu.For more information, see Assertions in Managed Code.

 • Chyby programu.Program errors. Chyba programu je chyba za běhu, kterou nelze nutně vyvarovat při psaní kódu bez chyb.A program error is a run-time error that cannot necessarily be avoided by writing bug-free code.

  V některých případech může chyba programu odrážet očekávaný nebo rutinní chybový stav.In some cases, a program error may reflect an expected or routine error condition. V takovém případě můžete chtít vyhnout se použití zpracování výjimek pro řešení chyby programu a místo toho operaci zopakovat.In this case, you may want to avoid using exception handling to deal with the program error and instead retry the operation. Například pokud by uživatel měl zadat datum v určitém formátu, lze řetězec data analyzovat voláním DateTime.TryParseExact metody, která vrací Boolean hodnotu, která označuje, zda byla operace analýzy úspěšná, namísto použití DateTime.ParseExact metody, která vyvolá FormatException výjimku, pokud nelze řetězec data převést na DateTime hodnotu.For example, if the user is expected to input a date in a particular format, you can parse the date string by calling the DateTime.TryParseExact method, which returns a Boolean value that indicates whether the parse operation succeeded, instead of using the DateTime.ParseExact method, which throws a FormatException exception if the date string cannot be converted to a DateTime value. Podobně, pokud se uživatel pokusí otevřít neexistující soubor, můžete nejprve zavolat File.Exists metodu a ověřit, zda soubor existuje a, pokud není, vyzve uživatele, zda chce vytvořit.Similarly, if a user tries to open a file that does not exist, you can first call the File.Exists method to check whether the file exists and, if it does not, prompt the user whether he or she wants to create it.

  V jiných případech Chyba programu odráží neočekávaný chybový stav, který může být zpracován ve vašem kódu.In other cases, a program error reflects an unexpected error condition that can be handled in your code. Například i v případě, že jste zkontrolovali, že soubor existuje, může být odstraněn, než ho budete moci otevřít, nebo může být poškozen.For example, even if you've checked to ensure that a file exists, it may be deleted before you can open it, or it may be corrupted. V takovém případě se pokusíte otevřít soubor vytvořením instance StreamReader objektu nebo voláním metody, která Open může vyvolat FileNotFoundException výjimku.In that case, trying to open the file by instantiating a StreamReader object or calling the Open method may throw a FileNotFoundException exception. V těchto případech byste měli při obnovení z chyby použít zpracování výjimek.In these cases, you should use exception handling to recover from the error.

 • Selhání systému.System failures. Selhání systému je Běhová chyba, kterou nelze programově zpracovat smysluplným způsobem.A system failure is a run-time error that cannot be handled programmatically in a meaningful way. Například kterákoli metoda může vyvolat OutOfMemoryException výjimku, pokud modul CLR (Common Language Runtime) nemůže přidělit další paměť.For example, any method can throw an OutOfMemoryException exception if the common language runtime is unable to allocate additional memory. Chyby systému nejsou obvykle zpracovávány pomocí zpracování výjimek.Ordinarily, system failures are not handled by using exception handling. Místo toho můžete použít událost, jako je například, AppDomain.UnhandledException a zavolat Environment.FailFast metodu pro zaznamenání informací o výjimce a oznámení uživatele o selhání před ukončením aplikace.Instead, you may be able to use an event such as AppDomain.UnhandledException and call the Environment.FailFast method to log exception information and notify the user of the failure before the application terminates.

Bloky try/catchTry/catch blocks

Modul CLR (Common Language Runtime) poskytuje model zpracování výjimek, který je založen na reprezentace výjimek jako objektů a oddělení kódu programu a kódu pro zpracování výjimek do try bloků a catch bloků.The common language runtime provides an exception handling model that is based on the representation of exceptions as objects, and the separation of program code and exception handling code into try blocks and catch blocks. Může existovat jeden nebo více catch bloků, každý navržený pro zpracování konkrétního typu výjimky nebo jeden blok navržený tak, aby zachytil konkrétnější výjimku než jiný blok.There can be one or more catch blocks, each designed to handle a particular type of exception, or one block designed to catch a more specific exception than another block.

Pokud aplikace zpracovává výjimky, ke kterým dochází během provádění bloku kódu aplikace, musí být kód umístěn v rámci try příkazu a nazývá se try blok.If an application handles exceptions that occur during the execution of a block of application code, the code must be placed within a try statement and is called a try block. Kód aplikace, který zpracovává výjimky vyvolané try blokem, je umístěn v rámci catch příkazu a nazývá se catch blok.Application code that handles exceptions thrown by a try block is placed within a catch statement and is called a catch block. K catch bloku jsou přidruženy nula nebo více bloků try a každý catch blok obsahuje filtr typu, který určuje typy výjimek, které zpracovává.Zero or more catch blocks are associated with a try block, and each catch block includes a type filter that determines the types of exceptions it handles.

Pokud dojde k výjimce v try bloku, systém vyhledá přidružené bloky v pořadí, v jakém jsou catch uvedeny v kódu aplikace, dokud nenajde catch blok, který zpracovává výjimku.When an exception occurs in a try block, the system searches the associated catch blocks in the order they appear in application code, until it locates a catch block that handles the exception. catchBlok zpracovává výjimku typu T , pokud filtr typu bloku catch Určuje T nebo jakýkoli typ, který T je odvozen z.A catch block handles an exception of type T if the type filter of the catch block specifies T or any type that T derives from. Systém zastaví hledání, jakmile nalezne první catch blok, který zpracovává výjimku.The system stops searching after it finds the first catch block that handles the exception. Z tohoto důvodu catch musí být blok, který zpracovává typ, zadán před catch blokem, který zpracovává své základní typy, jak je znázorněno v příkladu, který následuje po této části.For this reason, in application code, a catch block that handles a type must be specified before a catch block that handles its base types, as demonstrated in the example that follows this section. Blok catch, který zpracovává, System.Exception je určen jako poslední.A catch block that handles System.Exception is specified last.

Pokud žádný z catch bloků přidružených k aktuálnímu try bloku nezpracovává výjimku a aktuální try blok je vnořen do jiných try bloků v rámci aktuálního volání, catch prohledají se bloky přidružené k dalšímu ohraničujícímu try bloku.If none of the catch blocks associated with the current try block handle the exception, and the current try block is nested within other try blocks in the current call, the catch blocks associated with the next enclosing try block are searched. Pokud catch není nalezen žádný blok pro výjimku, systém vyhledá předchozí vnořování úrovní v rámci aktuálního volání.If no catch block for the exception is found, the system searches previous nesting levels in the current call. Pokud catch v aktuálním volání není nalezen žádný blok výjimky, je výjimka předána zásobníku volání a předchozí rámec zásobníku je prohledán pro catch blok, který zpracovává výjimku.If no catch block for the exception is found in the current call, the exception is passed up the call stack, and the previous stack frame is searched for a catch block that handles the exception. Hledání zásobníku volání pokračuje, dokud není výjimka zpracována nebo dokud v zásobníku volání neexistují žádné další rámce.The search of the call stack continues until the exception is handled or until no more frames exist on the call stack. Pokud je dosaženo horní části zásobníku volání bez nalezení catch bloku, který zpracovává výjimku, obslužná rutina výchozí výjimky ji zpracuje a aplikace se ukončí.If the top of the call stack is reached without finding a catch block that handles the exception, the default exception handler handles it and the application terminates.

Funkce typu výjimkyException type features

Typy výjimek podporují následující funkce:Exception types support the following features:

 • Uživatelsky čitelný text, který popisuje chybu.Human-readable text that describes the error. Pokud dojde k výjimce, modul runtime zpřístupní textovou zprávu, aby informovala uživatele o povaze chyby a navrhl akci pro vyřešení tohoto problému.When an exception occurs, the runtime makes a text message available to inform the user of the nature of the error and to suggest action to resolve the problem. Tato textová zpráva je uložena ve Message vlastnosti objektu Exception.This text message is held in the Message property of the exception object. Během vytváření objektu výjimky můžete předat textový řetězec konstruktoru pro popis podrobností o konkrétní výjimce.During the creation of the exception object, you can pass a text string to the constructor to describe the details of that particular exception. Pokud konstruktoru není zadán žádný argument chybové zprávy, je použita výchozí chybová zpráva.If no error message argument is supplied to the constructor, the default error message is used. Další informace najdete v tématu Message vlastnost.For more information, see the Message property.

 • Stav zásobníku volání při vyvolání výjimky.The state of the call stack when the exception was thrown. StackTraceVlastnost přenáší trasování zásobníku, které lze použít k určení, kde se chyba nachází v kódu.The StackTrace property carries a stack trace that can be used to determine where the error occurs in the code. Trasování zásobníku vypíše všechny volané metody a čísla řádků ve zdrojovém souboru, kde jsou volání provedena.The stack trace lists all the called methods and the line numbers in the source file where the calls are made.

Vlastnosti třídy výjimkyException class properties

ExceptionTřída obsahuje mnoho vlastností, které vám pomůžou identifikovat umístění kódu, typ, soubor s nápovědu a důvod pro výjimku: StackTrace , InnerException , Message , HelpLink , HResult , Source , a TargetSite Data .The Exception class includes a number of properties that help identify the code location, the type, the help file, and the reason for the exception: StackTrace, InnerException, Message, HelpLink, HResult, Source, TargetSite, and Data.

V případě, že existuje příčinná relace mezi dvěma nebo více výjimkami, InnerException Tato vlastnost uchovává tyto informace.When a causal relationship exists between two or more exceptions, the InnerException property maintains this information. Vnější výjimka je vyvolána v reakci na tuto vnitřní výjimku.The outer exception is thrown in response to this inner exception. Kód, který zpracovává vnější výjimku, může použít informace z předchozí vnitřní výjimky pro správné zpracování chyby.The code that handles the outer exception can use the information from the earlier inner exception to handle the error more appropriately. Doplňkové informace o výjimce mohou být uloženy jako kolekce párů klíč/hodnota ve Data Vlastnosti.Supplementary information about the exception can be stored as a collection of key/value pairs in the Data property.

Řetězec chybové zprávy, která je předána konstruktoru během vytváření objektu výjimky, by měl být lokalizovaný a může být dodán ze souboru prostředků pomocí ResourceManager třídy.The error message string that is passed to the constructor during the creation of the exception object should be localized and can be supplied from a resource file by using the ResourceManager class. Další informace o lokalizovaných prostředcích najdete v tématech Vytváření satelitních sestavení a balení a nasazení prostředků .For more information about localized resources, see the Creating Satellite Assemblies and Packaging and Deploying Resources topics.

Chcete-li uživateli poskytnout rozsáhlé informace o tom, proč došlo k výjimce, HelpLink může vlastnost uchovávat adresu URL (nebo název URN) souboru s nápovědu.To provide the user with extensive information about why the exception occurred, the HelpLink property can hold a URL (or URN) to a help file.

ExceptionTřída používá COR_E_EXCEPTION HRESULT, která má hodnotu 0x80131500.The Exception class uses the HRESULT COR_E_EXCEPTION, which has the value 0x80131500.

Seznam počátečních hodnot vlastností pro instanci Exception třídy naleznete v tématu Exception konstruktory.For a list of initial property values for an instance of the Exception class, see the Exception constructors.

Otázky výkonuPerformance considerations

Vyvolání nebo zpracování výjimky spotřebovává značný objem systémových prostředků a dobu provádění.Throwing or handling an exception consumes a significant amount of system resources and execution time. Výjimky lze vyvolat pouze pro zpracování skutečně mimořádných podmínek, nikoli pro zpracování předvídatelných událostí nebo řízení toku.Throw exceptions only to handle truly extraordinary conditions, not to handle predictable events or flow control. Například v některých případech, například při vývoji knihovny tříd, je přijatelné vyvolat výjimku, pokud je argument metody neplatný, protože očekáváte, že bude metoda volána s platnými parametry.For example, in some cases, such as when you're developing a class library, it's reasonable to throw an exception if a method argument is invalid, because you expect your method to be called with valid parameters. Neplatný argument metody, pokud není výsledkem chyby použití, znamená to, že došlo k nějaké mimořádné chybě.An invalid method argument, if it is not the result of a usage error, means that something extraordinary has occurred. Naopak, nevyvolejte výjimku, pokud je vstup uživatele neplatný, protože je možné očekávat, že uživatelé budou občas zadávat neplatná data.Conversely, do not throw an exception if user input is invalid, because you can expect users to occasionally enter invalid data. Místo toho zadejte mechanismus opakování, aby uživatelé mohli zadat platný vstup.Instead, provide a retry mechanism so users can enter valid input. Ani byste neměli používat výjimky pro zpracování chyb využití.Nor should you use exceptions to handle usage errors. Místo toho použijte kontrolní výrazy k identifikaci a opravám chyb využití.Instead, use assertions to identify and correct usage errors.

Kromě toho Nevolejte výjimku, pokud je návratový kód dostačující; nepřeveďte návratový kód na výjimku; a bez rutiny zachytit výjimku, ignorovat ji a potom pokračovat v zpracování.In addition, do not throw an exception when a return code is sufficient; do not convert a return code to an exception; and do not routinely catch an exception, ignore it, and then continue processing.

Opětovné vyvolání výjimkyRe-throwing an exception

V mnoha případech obslužná rutina výjimky jednoduše chce předat výjimku volajícímu.In many cases, an exception handler simply wants to pass the exception on to the caller. K tomu nejčastěji dochází v těchto intervalech:This most often occurs in:

 • Knihovna tříd, která zase zabalí volání metod v knihovně tříd .NET Framework nebo jiných knihovnách tříd.A class library that in turn wraps calls to methods in the .NET Framework class library or other class libraries.

 • Aplikace nebo knihovna, která zaznamená závažnou výjimku.An application or library that encounters a fatal exception. Obslužná rutina výjimky může zaprotokolovat výjimku a pak znovu vyvolat výjimku.The exception handler can log the exception and then re-throw the exception.

Doporučeným způsobem, jak znovu vyvolat výjimku, je jednoduše použít příkaz throw v jazyce C# a příkaz throw v Visual Basic bez zahrnutí výrazu.The recommended way to re-throw an exception is to simply use the throw statement in C# and the Throw statement in Visual Basic without including an expression. Tím se zajistí, že všechny informace zásobníku volání jsou zachovány v případě, že je výjimka šířena volajícímu.This ensures that all call stack information is preserved when the exception is propagated to the caller. Toto dokládá následující příklad.The following example illustrates this. Metoda rozšíření řetězce, FindOccurrences , zabalí jedno nebo více volání do, String.IndexOf(String, Int32) aniž by bylo nutné předem ověřit argumenty.A string extension method, FindOccurrences, wraps one or more calls to String.IndexOf(String, Int32) without validating its arguments beforehand.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Runtime.CompilerServices;

public static class Library
{
  public static int[] FindOccurrences(this String s, String f)
  {
   var indexes = new List<int>();
   int currentIndex = 0;
   try {
     while (currentIndex >= 0 && currentIndex < s.Length) {
      currentIndex = s.IndexOf(f, currentIndex);
      if (currentIndex >= 0) {
        indexes.Add(currentIndex);
        currentIndex++;
      }
     }
   }
   catch (ArgumentNullException e) {
     // Perform some action here, such as logging this exception.

     throw;
   }
   return indexes.ToArray();
  }
}
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Runtime.CompilerServices

Public Module Library
  <Extension()>
  Public Function FindOccurrences(s As String, f As String) As Integer()
   Dim indexes As New List(Of Integer)
   Dim currentIndex As Integer = 0
   Try
     Do While currentIndex >= 0 And currentIndex < s.Length
      currentIndex = s.IndexOf(f, currentIndex)
      If currentIndex >= 0 Then
        indexes.Add(currentIndex)
        currentIndex += 1
      End If
     Loop
   Catch e As ArgumentNullException
     ' Perform some action here, such as logging this exception.
     
     Throw
   End Try
   Return indexes.ToArray()
  End Function
End Module

Volající pak volá FindOccurrences dvakrát.A caller then calls FindOccurrences twice. Ve druhém volání FindOccurrences metody volající předává null jako hledaný řetězec, což případech String.IndexOf(String, Int32) vyvolá ArgumentNullException výjimku.In the second call to FindOccurrences, the caller passes a null as the search string, which cases the String.IndexOf(String, Int32) method to throw an ArgumentNullException exception. Tato výjimka je zpracována FindOccurrences metodou a předána zpět volajícímu.This exception is handled by the FindOccurrences method and passed back to the caller. Vzhledem k tomu, že příkaz throw je použit bez výrazu, výstup z příkladu ukazuje, že zásobník volání je zachován.Because the throw statement is used with no expression, the output from the example shows that the call stack is preserved.

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   String s = "It was a cold day when...";
   int[] indexes = s.FindOccurrences("a");
   ShowOccurrences(s, "a", indexes);
   Console.WriteLine();

   String toFind = null;
   try {
     indexes = s.FindOccurrences(toFind);
     ShowOccurrences(s, toFind, indexes);
   }
   catch (ArgumentNullException e) {
     Console.WriteLine("An exception ({0}) occurred.",
              e.GetType().Name);
     Console.WriteLine("Message:\n  {0}\n", e.Message);
     Console.WriteLine("Stack Trace:\n  {0}\n", e.StackTrace);
   }
  }

  private static void ShowOccurrences(String s, String toFind, int[] indexes)
  {
   Console.Write("'{0}' occurs at the following character positions: ",
          toFind);
   for (int ctr = 0; ctr < indexes.Length; ctr++)
     Console.Write("{0}{1}", indexes[ctr],
            ctr == indexes.Length - 1 ? "" : ", ");

   Console.WriteLine();
  }
}
// The example displays the following output:
//  'a' occurs at the following character positions: 4, 7, 15
//
//  An exception (ArgumentNullException) occurred.
//  Message:
//    Value cannot be null.
//  Parameter name: value
//
//  Stack Trace:
//     at System.String.IndexOf(String value, Int32 startIndex, Int32 count, Stri
//  ngComparison comparisonType)
//    at Library.FindOccurrences(String s, String f)
//    at Example.Main()
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim s As String = "It was a cold day when..."
   Dim indexes() As Integer = s.FindOccurrences("a")
   ShowOccurrences(s, "a", indexes)
   Console.WriteLine()

   Dim toFind As String = Nothing
   Try
     indexes = s.FindOccurrences(toFind)
     ShowOccurrences(s, toFind, indexes)
   Catch e As ArgumentNullException
     Console.WriteLine("An exception ({0}) occurred.",
              e.GetType().Name)
     Console.WriteLine("Message:{0}  {1}{0}", vbCrLf, e.Message)
     Console.WriteLine("Stack Trace:{0}  {1}{0}", vbCrLf, e.StackTrace)
   End Try
  End Sub
  
  Private Sub ShowOccurrences(s As String, toFind As String, indexes As Integer())
   Console.Write("'{0}' occurs at the following character positions: ",
          toFind)
   For ctr As Integer = 0 To indexes.Length - 1
     Console.Write("{0}{1}", indexes(ctr),
            If(ctr = indexes.Length - 1, "", ", "))
   Next
   Console.WriteLine()
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  'a' occurs at the following character positions: 4, 7, 15
'
'  An exception (ArgumentNullException) occurred.
'  Message:
'    Value cannot be null.
'  Parameter name: value
'
'  Stack Trace:
'     at System.String.IndexOf(String value, Int32 startIndex, Int32 count, Stri
'  ngComparison comparisonType)
'    at Library.FindOccurrences(String s, String f)
'    at Example.Main()

Naproti tomu, pokud je výjimka znovu vyvolána, pomocíIn contrast, if the exception is re-thrown by using the

throw e;
Throw e 

příkaz, plný zásobník volání se nezachová a v příkladu se vygeneruje následující výstup:statement, the full call stack is not preserved, and the example would generate the following output:

'a' occurs at the following character positions: 4, 7, 15 

An exception (ArgumentNullException) occurred. 
Message: 
  Value cannot be null. 
Parameter name: value 

Stack Trace: 
   at Library.FindOccurrences(String s, String f) 
  at Example.Main() 

Poněkud složitější alternativou je vyvolat novou výjimku a zachovat informace o zásobníku volání původní výjimky v vnitřní výjimce.A slightly more cumbersome alternative is to throw a new exception, and to preserve the original exception's call stack information in an inner exception. Volající potom může pomocí vlastnosti nová výjimka InnerException načíst rámec zásobníku a další informace o původní výjimce.The caller can then use the new exception's InnerException property to retrieve stack frame and other information about the original exception. V tomto případě je příkaz throw:In this case, the throw statement is:

throw new ArgumentNullException("You must supply a search string.",
                e);
Throw New ArgumentNullException("You must supply a search string.",
                e)

Uživatelský kód, který zpracovává výjimku, musí znát, že InnerException vlastnost obsahuje informace o původní výjimce, jak ukazuje následující obslužná rutina výjimky.The user code that handles the exception has to know that the InnerException property contains information about the original exception, as the following exception handler illustrates.

try {
  indexes = s.FindOccurrences(toFind);
  ShowOccurrences(s, toFind, indexes);
}
catch (ArgumentNullException e) {
  Console.WriteLine("An exception ({0}) occurred.",
           e.GetType().Name);
  Console.WriteLine("  Message:\n{0}", e.Message);
  Console.WriteLine("  Stack Trace:\n  {0}", e.StackTrace);
  Exception ie = e.InnerException;
  if (ie != null) {
   Console.WriteLine("  The Inner Exception:");
   Console.WriteLine("   Exception Name: {0}", ie.GetType().Name);
   Console.WriteLine("   Message: {0}\n", ie.Message);
   Console.WriteLine("   Stack Trace:\n  {0}\n", ie.StackTrace);
  }
}
// The example displays the following output:
//  'a' occurs at the following character positions: 4, 7, 15
//
//  An exception (ArgumentNullException) occurred.
//    Message: You must supply a search string.
//
//    Stack Trace:
//     at Library.FindOccurrences(String s, String f)
//    at Example.Main()
//
//    The Inner Exception:
//     Exception Name: ArgumentNullException
//     Message: Value cannot be null.
//  Parameter name: value
//
//     Stack Trace:
//     at System.String.IndexOf(String value, Int32 startIndex, Int32 count, Stri
//  ngComparison comparisonType)
//    at Library.FindOccurrences(String s, String f)
Try
  indexes = s.FindOccurrences(toFind)
  ShowOccurrences(s, toFind, indexes)
Catch e As ArgumentNullException
  Console.WriteLine("An exception ({0}) occurred.",
           e.GetType().Name)
  Console.WriteLine("  Message: {1}{0}", vbCrLf, e.Message)
  Console.WriteLine("  Stack Trace:{0}  {1}{0}", vbCrLf, e.StackTrace)
  Dim ie As Exception = e.InnerException
  If ie IsNot Nothing Then
   Console.WriteLine("  The Inner Exception:")
   Console.WriteLine("   Exception Name: {0}", ie.GetType().Name)
   Console.WriteLine("   Message: {1}{0}", vbCrLf, ie.Message)
   Console.WriteLine("   Stack Trace:{0}  {1}{0}", vbCrLf, ie.StackTrace)
  End If
End Try
' The example displays the following output:
'    'a' occurs at the following character positions: 4, 7, 15
'
'    An exception (ArgumentNullException) occurred.
'     Message: You must supply a search string.
'
'     Stack Trace:
'       at Library.FindOccurrences(String s, String f)
'     at Example.Main()
'
'     The Inner Exception:
'       Exception Name: ArgumentNullException
'       Message: Value cannot be null.
'    Parameter name: value
'
'       Stack Trace:
'       at System.String.IndexOf(String value, Int32 startIndex, Int32 count, Stri
'    ngComparison comparisonType)
'     at Library.FindOccurrences(String s, String f)

Volba standardních výjimekChoosing standard exceptions

V případě, že je nutné vyvolat výjimku, lze často použít existující typ výjimky v .NET Framework namísto implementace vlastní výjimky.When you have to throw an exception, you can often use an existing exception type in the .NET Framework instead of implementing a custom exception. V těchto dvou podmínkách byste měli použít standardní typ výjimky:You should use a standard exception type under these two conditions:

 • Vyvoláte výjimku, která je způsobena chybou použití (tj. chybou v logice programu provedené vývojářem, který volá vaši metodu).You are throwing an exception that is caused by a usage error (that is, by an error in program logic made by the developer who is calling your method). Obvykle byste vyvolali výjimku, například, ArgumentException ArgumentNullException , InvalidOperationException nebo NotSupportedException .Typically, you would throw an exception such as ArgumentException, ArgumentNullException, InvalidOperationException, or NotSupportedException. Řetězec, který zadáte konstruktoru objektu Exception při vytváření instance objektu Exception, by měl popsat chybu, aby ji vývojář mohl opravit.The string you supply to the exception object's constructor when instantiating the exception object should describe the error so that the developer can fix it. Další informace najdete v tématu Message vlastnost.For more information, see the Message property.

 • Zpracováváte chybu, která může být oznámena volajícímu s existující výjimkou .NET Framework.You are handling an error that can be communicated to the caller with an existing .NET Framework exception. Měli byste vyvolat největší možnou výjimku.You should throw the most derived exception possible. Například pokud metoda vyžaduje, aby argument byl platným členem výčtového typu, měli byste vyvolat InvalidEnumArgumentException (nejvíc odvozenou třídu), nikoli ArgumentException .For example, if a method requires an argument to be a valid member of an enumeration type, you should throw an InvalidEnumArgumentException (the most derived class) rather than an ArgumentException.

V následující tabulce jsou uvedeny běžné typy výjimek a podmínky, za kterých byste je vyvolali.The following table lists common exception types and the conditions under which you would throw them.

VýjimkaException StavCondition
ArgumentException Nenulový argument, který je předán metodě, je neplatný.A non-null argument that is passed to a method is invalid.
ArgumentNullException Argument, který je předán metodě, je null .An argument that is passed to a method is null.
ArgumentOutOfRangeException Argument je mimo rozsah platných hodnot.An argument is outside the range of valid values.
DirectoryNotFoundException Část cesty k adresáři není platná.Part of a directory path is not valid.
DivideByZeroException Jmenovatel v rámci operace Integer nebo Decimal dělení je nulový.The denominator in an integer or Decimal division operation is zero.
DriveNotFoundException Jednotka není k dispozici nebo neexistuje.A drive is unavailable or does not exist.
FileNotFoundException Soubor neexistuje.A file does not exist.
FormatException Hodnota není v odpovídajícím formátu, který má být převeden z řetězce pomocí metody převodu, jako je Parse .A value is not in an appropriate format to be converted from a string by a conversion method such as Parse.
IndexOutOfRangeException Index je mimo hranice pole nebo kolekce.An index is outside the bounds of an array or collection.
InvalidOperationException Volání metody je v aktuálním stavu objektu neplatné.A method call is invalid in an object's current state.
KeyNotFoundException Zadaný klíč pro přístup ke členovi v kolekci nebyl nalezen.The specified key for accessing a member in a collection cannot be found.
NotImplementedException Metoda nebo operace není implementována.A method or operation is not implemented.
NotSupportedException Metoda nebo operace není podporována.A method or operation is not supported.
ObjectDisposedException Operace se provádí u objektu, který byl vyřazen.An operation is performed on an object that has been disposed.
OverflowException Výsledkem operace aritmetického, přetypování nebo převodu je přetečení.An arithmetic, casting, or conversion operation results in an overflow.
PathTooLongException Cesta nebo název souboru přesahují maximální délku definovanou systémem.A path or file name exceeds the maximum system-defined length.
PlatformNotSupportedException Tato operace není na aktuální platformě podporována.The operation is not supported on the current platform.
RankException Do metody se předává pole s nesprávným počtem rozměrů.An array with the wrong number of dimensions is passed to a method.
TimeoutException Vypršel časový interval přidělený k operaci.The time interval allotted to an operation has expired.
UriFormatException Použije se neplatný identifikátor URI (Uniform Resource Identifier).An invalid Uniform Resource Identifier (URI) is used.

Implementace vlastních výjimekImplementing custom exceptions

V následujících případech použití existující výjimky .NET Framework pro zpracování chybové podmínky není adekvátní:In the following cases, using an existing .NET Framework exception to handle an error condition is not adequate:

 • Když výjimka odráží jedinečnou chybu programu, která nemůže být namapována na existující výjimku .NET Framework.When the exception reflects a unique program error that cannot be mapped to an existing .NET Framework exception.

 • Pokud výjimka vyžaduje zpracování, které je odlišné od zpracování, které je vhodné pro existující výjimku .NET Framework, nebo je nutné výjimku odstranit z podobné výjimky.When the exception requires handling that is different from the handling that is appropriate for an existing .NET Framework exception, or the exception must be disambiguated from a similar exception. Například pokud vyvoláte ArgumentOutOfRangeException výjimku při analýze číselné reprezentace řetězce, který je mimo rozsah cílového integrálního typu, nechcete použít stejnou výjimku pro chybu, která je výsledkem volání metody, která při volání metody nedodala příslušné omezené hodnoty.For example, if you throw an ArgumentOutOfRangeException exception when parsing the numeric representation of a string that is out of range of the target integral type, you would not want to use the same exception for an error that results from the caller not supplying the appropriate constrained values when calling the method.

ExceptionTřída je základní třídou všech výjimek v .NET Framework.The Exception class is the base class of all exceptions in the .NET Framework. Mnoho odvozených tříd spoléhá na zděděné chování členů Exception třídy; nepřepisují členy Exception , ani nedefinují žádné jedinečné členy.Many derived classes rely on the inherited behavior of the members of the Exception class; they do not override the members of Exception, nor do they define any unique members.

Chcete-li definovat vlastní třídu výjimek:To define your own exception class:

 1. Definujte třídu, která dědí z Exception .Define a class that inherits from Exception. V případě potřeby definujte libovolné jedinečné členy, které vaše třída potřebuje k poskytnutí dalších informací o výjimce.If necessary, define any unique members needed by your class to provide additional information about the exception. Například ArgumentException Třída obsahuje ParamName vlastnost, která určuje název parametru, jehož argument způsobil výjimku, a RegexMatchTimeoutException vlastnost obsahuje MatchTimeout vlastnost, která označuje časový limit.For example, the ArgumentException class includes a ParamName property that specifies the name of the parameter whose argument caused the exception, and the RegexMatchTimeoutException property includes a MatchTimeout property that indicates the time-out interval.

 2. V případě potřeby přepište zděděné členy, jejichž funkce chcete změnit nebo upravit.If necessary, override any inherited members whose functionality you want to change or modify. Všimněte si, že většina existujících odvozených tříd Exception nepřepisuje chování zděděných členů.Note that most existing derived classes of Exception do not override the behavior of inherited members.

 3. Určete, zda je vlastní objekt výjimky serializovatelný.Determine whether your custom exception object is serializable. Serializace umožňuje uložit informace o výjimce a povolit sdílení informací o výjimkách serverem a klientským proxy serverem v kontextu vzdálené komunikace.Serialization enables you to save information about the exception and permits exception information to be shared by a server and a client proxy in a remoting context. Chcete-li vytvořit objekt výjimky serializovatelný, označte jej SerializableAttribute atributem.To make the exception object serializable, mark it with the SerializableAttribute attribute.

 4. Definujte konstruktory vaší třídy výjimky.Define the constructors of your exception class. Třídy výjimek obvykle mají jeden nebo více z následujících konstruktorů:Typically, exception classes have one or more of the following constructors:

  • Exception(), který používá výchozí hodnoty pro inicializaci vlastností nového objektu výjimky.Exception(), which uses default values to initialize the properties of a new exception object.

  • Exception(String), který inicializuje nový objekt výjimky se zadanou chybovou zprávou.Exception(String), which initializes a new exception object with a specified error message.

  • Exception(String, Exception), který inicializuje nový objekt výjimky se zadanou chybovou zprávou a vnitřní výjimkou.Exception(String, Exception), which initializes a new exception object with a specified error message and inner exception.

  • Exception(SerializationInfo, StreamingContext), což je protected konstruktor, který inicializuje nový objekt výjimky ze serializovaných dat.Exception(SerializationInfo, StreamingContext), which is a protected constructor that initializes a new exception object from serialized data. Tento konstruktor byste měli implementovat, pokud jste se rozhodli vytvořit objekt výjimky jako serializovatelný.You should implement this constructor if you've chosen to make your exception object serializable.

Následující příklad ilustruje použití vlastní třídy výjimky.The following example illustrates the use of a custom exception class. Definuje NotPrimeException výjimku, která je vyvolána, když se klient pokusí načíst sekvenci apostrofů zadáním počátečního čísla, které není primární.It defines a NotPrimeException exception that is thrown when a client tries to retrieve a sequence of prime numbers by specifying a starting number that is not prime. Výjimka definuje novou vlastnost, NonPrime která vrací neprvočíslo číslo, které způsobilo výjimku.The exception defines a new property, NonPrime, that returns the non-prime number that caused the exception. Kromě implementace chráněného konstruktoru bez parametrů a konstruktoru s SerializationInfo parametry a StreamingContext pro serializaci NotPrimeException definuje třída tři další konstruktory pro podporu NonPrime Vlastnosti.Besides implementing a protected parameterless constructor and a constructor with SerializationInfo and StreamingContext parameters for serialization, the NotPrimeException class defines three additional constructors to support the NonPrime property. Každý konstruktor volá konstruktor základní třídy kromě zachování hodnoty neprvočíslového čísla.Each constructor calls a base class constructor in addition to preserving the value of the non-prime number. NotPrimeExceptionTřída je také označena SerializableAttribute atributem.The NotPrimeException class is also marked with the SerializableAttribute attribute.

using System;
using System.Runtime.Serialization;

[Serializable()]
public class NotPrimeException : Exception
{
  private int notAPrime;

  protected NotPrimeException()
   : base()
  { }

  public NotPrimeException(int value) :
   base(String.Format("{0} is not a prime number.", value))
  {
   notAPrime = value;
  }

  public NotPrimeException(int value, string message)
   : base(message)
  {
   notAPrime = value;
  }

  public NotPrimeException(int value, string message, Exception innerException) :
   base(message, innerException)
  {
   notAPrime = value;
  }

  protected NotPrimeException(SerializationInfo info,
                StreamingContext context)
   : base(info, context)
  { }

  public int NonPrime
  { get { return notAPrime; } }
}
Imports System.Runtime.Serialization

<Serializable()> _
Public Class NotPrimeException : Inherits Exception
  Private notAPrime As Integer

  Protected Sub New()
   MyBase.New()
  End Sub

  Public Sub New(value As Integer)
   MyBase.New(String.Format("{0} is not a prime number.", value))
   notAPrime = value
  End Sub

  Public Sub New(value As Integer, message As String)
   MyBase.New(message)
   notAPrime = value
  End Sub

  Public Sub New(value As Integer, message As String, innerException As Exception)
   MyBase.New(message, innerException)
   notAPrime = value
  End Sub

  Protected Sub New(info As SerializationInfo,
           context As StreamingContext)
   MyBase.New(info, context)
  End Sub

  Public ReadOnly Property NonPrime As Integer
   Get
     Return notAPrime
   End Get
  End Property
End Class

PrimeNumberGeneratorTřída zobrazená v následujícím příkladu používá síto Eratosthenovo k výpočtu sekvence primárních čísel od 2 do limitu určeného klientem ve volání svého konstruktoru třídy.The PrimeNumberGenerator class shown in the following example uses the Sieve of Eratosthenes to calculate the sequence of prime numbers from 2 to a limit specified by the client in the call to its class constructor. GetPrimesFromMetoda vrátí všechna prvočísla, která jsou větší než nebo rovna zadanému dolnímu limitu, ale vyvolá NotPrimeException , pokud tento dolní limit není prvočíslo.The GetPrimesFrom method returns all prime numbers that are greater than or equal to a specified lower limit, but throws a NotPrimeException if that lower limit is not a prime number.

using System;
using System.Collections.Generic;

[Serializable]
public class PrimeNumberGenerator
{
  private const int START = 2;
  private int maxUpperBound = 10000000;
  private int upperBound;
  private bool[] primeTable;
  private List<int> primes = new List<int>();

  public PrimeNumberGenerator(int upperBound)
  {
   if (upperBound > maxUpperBound)
   {
     string message = String.Format(
              "{0} exceeds the maximum upper bound of {1}.",
              upperBound, maxUpperBound);
     throw new ArgumentOutOfRangeException(message);
   }
   this.upperBound = upperBound;
   // Create array and mark 0, 1 as not prime (True).
   primeTable = new bool[upperBound + 1];
   primeTable[0] = true;
   primeTable[1] = true;

   // Use Sieve of Eratosthenes to determine prime numbers.
   for (int ctr = START; ctr <= (int)Math.Ceiling(Math.Sqrt(upperBound));
      ctr++)
   {
     if (primeTable[ctr]) continue;

     for (int multiplier = ctr; multiplier <= upperBound / ctr; multiplier++)
      if (ctr * multiplier <= upperBound) primeTable[ctr * multiplier] = true;
   }
   // Populate array with prime number information.
   int index = START;
   while (index != -1)
   {
     index = Array.FindIndex(primeTable, index, (flag) => !flag);
     if (index >= 1)
     {
      primes.Add(index);
      index++;
     }
   }
  }

  public int[] GetAllPrimes()
  {
   return primes.ToArray();
  }

  public int[] GetPrimesFrom(int prime)
  {
   int start = primes.FindIndex((value) => value == prime);
   if (start < 0)
     throw new NotPrimeException(prime, String.Format("{0} is not a prime number.", prime));
   else
     return primes.FindAll((value) => value >= prime).ToArray();
  }
}
Imports System.Collections.Generic

<Serializable()> Public Class PrimeNumberGenerator
  Private Const START As Integer = 2
  Private maxUpperBound As Integer = 10000000
  Private upperBound As Integer
  Private primeTable() As Boolean
  Private primes As New List(Of Integer)

  Public Sub New(upperBound As Integer)
   If upperBound > maxUpperBound Then
     Dim message As String = String.Format(
       "{0} exceeds the maximum upper bound of {1}.",
       upperBound, maxUpperBound)
     Throw New ArgumentOutOfRangeException(message)
   End If
   Me.upperBound = upperBound
   ' Create array and mark 0, 1 as not prime (True).
   ReDim primeTable(upperBound)
   primeTable(0) = True
   primeTable(1) = True

   ' Use Sieve of Eratosthenes to determine prime numbers.
   For ctr As Integer = START To CInt(Math.Ceiling(Math.Sqrt(upperBound)))
     If primeTable(ctr) Then Continue For

     For multiplier As Integer = ctr To CInt(upperBound \ ctr)
      If ctr * multiplier <= upperBound Then primeTable(ctr * multiplier) = True
     Next
   Next
   ' Populate array with prime number information.
   Dim index As Integer = START
   Do While index <> -1
     index = Array.FindIndex(primeTable, index, Function(flag)
                            Return Not flag
                          End Function)
     If index >= 1 Then
      primes.Add(index)
      index += 1
     End If
   Loop
  End Sub

  Public Function GetAllPrimes() As Integer()
   Return primes.ToArray()
  End Function

  Public Function GetPrimesFrom(prime As Integer) As Integer()
   Dim start As Integer = primes.FindIndex(Function(value)
                         Return value = prime
                       End Function)
   If start < 0 Then
     Throw New NotPrimeException(prime, String.Format("{0} is not a prime number.", prime))
   Else
     Return primes.FindAll(Function(value)
                 Return value >= prime
                End Function).ToArray()
   End If
  End Function
End Class

Následující příklad vytvoří dvě volání metody s nezákladními GetPrimesFrom čísly, jednu z nich protíná hranice aplikační domény.The following example makes two calls to the GetPrimesFrom method with non-prime numbers, one of which crosses application domain boundaries. V obou případech je výjimka vyvolána a úspěšně zpracována v kódu klienta.In both cases, the exception is thrown and successfully handled in client code.

using System;
using System.Reflection;

class Example
{
  public static void Main()
  {
   int limit = 10000000;
   PrimeNumberGenerator primes = new PrimeNumberGenerator(limit);
   int start = 1000001;
   try
   {
     int[] values = primes.GetPrimesFrom(start);
     Console.WriteLine("There are {0} prime numbers from {1} to {2}",
              start, limit);
   }
   catch (NotPrimeException e)
   {
     Console.WriteLine("{0} is not prime", e.NonPrime);
     Console.WriteLine(e);
     Console.WriteLine("--------");
   }

   AppDomain domain = AppDomain.CreateDomain("Domain2");
   PrimeNumberGenerator gen = (PrimeNumberGenerator)domain.CreateInstanceAndUnwrap(
                    typeof(Example).Assembly.FullName,
                    "PrimeNumberGenerator", true,
                    BindingFlags.Default, null,
                    new object[] { 1000000 }, null, null);
   try
   {
     start = 100;
     Console.WriteLine(gen.GetPrimesFrom(start));
   }
   catch (NotPrimeException e)
   {
     Console.WriteLine("{0} is not prime", e.NonPrime);
     Console.WriteLine(e);
     Console.WriteLine("--------");
   }
  }
}
Imports System.Reflection

Module Example
  Sub Main()
   Dim limit As Integer = 10000000
   Dim primes As New PrimeNumberGenerator(limit)
   Dim start As Integer = 1000001
   Try
     Dim values() As Integer = primes.GetPrimesFrom(start)
     Console.WriteLine("There are {0} prime numbers from {1} to {2}",
              start, limit)
   Catch e As NotPrimeException
     Console.WriteLine("{0} is not prime", e.NonPrime)
     Console.WriteLine(e)
     Console.WriteLine("--------")
   End Try

   Dim domain As AppDomain = AppDomain.CreateDomain("Domain2")
   Dim gen As PrimeNumberGenerator = domain.CreateInstanceAndUnwrap(
                    GetType(Example).Assembly.FullName,
                    "PrimeNumberGenerator", True,
                    BindingFlags.Default, Nothing,
                    {1000000}, Nothing, Nothing)
   Try
     start = 100
     Console.WriteLine(gen.GetPrimesFrom(start))
   Catch e As NotPrimeException
     Console.WriteLine("{0} is not prime", e.NonPrime)
     Console.WriteLine(e)
     Console.WriteLine("--------")
   End Try
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   1000001 is not prime
'   NotPrimeException: 1000001 is not a prime number.
'     at PrimeNumberGenerator.GetPrimesFrom(Int32 prime)
'     at Example.Main()
'   --------
'   100 is not prime
'   NotPrimeException: 100 is not a prime number.
'     at PrimeNumberGenerator.GetPrimesFrom(Int32 prime)
'     at Example.Main()
'   --------

prostředí Windows Runtime a .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1Windows Runtime and .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1

V Aplikace .NET pro Windows 8.x Store.NET for Windows 8.x Store apps pro Windows 8Windows 8 jsou některé informace o výjimce obvykle ztraceny, když je výjimka šířena prostřednictvím rámců zásobníku non-.NET Framework.In Aplikace .NET pro Windows 8.x Store.NET for Windows 8.x Store apps for Windows 8Windows 8, some exception information is typically lost when an exception is propagated through non-.NET Framework stack frames. Počínaje .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1 a Windows 8.1Windows 8.1 , modul CLR (Common Language Runtime) pokračuje v používání původního Exception objektu, který byl vyvolána, pokud se tato výjimka v rámci rámce zásobníku non-.NET Framework nezměnila.Starting with the .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1 and Windows 8.1Windows 8.1, the common language runtime continues to use the original Exception object that was thrown unless that exception was modified in a non-.NET Framework stack frame.

Konstruktory

Exception()

Inicializuje novou instanci Exception třídy.Initializes a new instance of the Exception class.

Exception(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci třídy Exception se serializovanými daty.Initializes a new instance of the Exception class with serialized data.

Exception(String)

Inicializuje novou instanci Exception třídy se zadanou chybovou zprávou.Initializes a new instance of the Exception class with a specified error message.

Exception(String, Exception)

Inicializuje novou instanci Exception třídy se zadanou chybovou zprávou a odkazem na vnitřní výjimku, která je příčinou této výjimky.Initializes a new instance of the Exception class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Vlastnosti

Data

Získá kolekci párů klíč/hodnota, které poskytují další uživatelsky definované informace o výjimce.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

HelpLink

Získá nebo nastaví odkaz na soubor s nápovědě spojený s touto výjimkou.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

HResult

Získá nebo nastaví hodnotu HRESULT, kódované číselné hodnoty, která je přiřazena konkrétní výjimce.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

InnerException

Získá Exception instanci, která způsobila aktuální výjimku.Gets the Exception instance that caused the current exception.

Message

Získá zprávu s popisem aktuální výjimky.Gets a message that describes the current exception.

Source

Získá nebo nastaví název aplikace nebo objektu, který způsobuje chybu.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

StackTrace

Načte řetězcovou reprezentaci okamžitých snímků v zásobníku volání.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

TargetSite

Získá metodu, která vyvolá aktuální výjimku.Gets the method that throws the current exception.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetBaseException()

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu Exception , která je hlavní příčinou jedné nebo více následných výjimek.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Při přepsání v odvozené třídě nastaví na SerializationInfo výjimku informace o výjimce.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

GetType()

Získá typ modulu runtime aktuální instance.Gets the runtime type of the current instance.

GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální výjimky.Creates and returns a string representation of the current exception.

Události

SerializeObjectState

Nastane, pokud je serializovaná výjimka pro vytvoření objektu stavu výjimky, který obsahuje Serializovaná data o výjimce.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

Platí pro

Viz také